Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Wieliczki

Spis Treści

Wstęp
Rozdział 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Pojęcie gminy i samorządu
1.2. Władze gminy
1.3. Organy samorządu gminy
Rozdział 2. Działalność gminy
2.1. Zadania własne gminy
2.2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
2.3. Dochody i wydatki gminy
Rozdział 3. Strategia rozwoju gminy Wieliczki
3.1. Pojęcie strategii rozwoju
3.1.1. Fazy planowania strategicznego
3.2. Gmina Wieliczki – charakterystyka
3.2.1. Położenie, powierzchnia, podział administracyjny, klimat
3.2.2. Gleby
3.2.2.1 Typy gleb
3.2.2.2. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb
3.2.3. Ludność
3.2.3.1. Rynek pracy
3.2.3.2. Warunki życia ludności
3.2.4. Struktura gospodarki
3.2.4.1. Działalność produkcyjna
3.2.4.1. Usługi i handel
3.2.5. Rolnictwo i leśnictwo
3.2.5.1. Rolnictwo
3.2.5.2. Leśnictwo
3.2.6. Infrastruktura techniczna
3.2.6.1. Zaopatrzenie w wodę
3.2.6.2. Gospodarka ściekowa
3.2.6.3. Komunikacja
3.3. Uwarunkowania rozwoju gminy Wieliczki na tle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
3.4. Ogólna analiza SWOT
3.5. Wizja rozwoju
3.6. Cel główny
3.7. Cele strategiczne
3.7.1. Restrukturyzacja obszarów wiejskich
3.7.2. Wspieranie przedsiębiorczości
3.7.3. Rozwój turystyki
3.7.4. Infrastruktura techniczna
3.7.5. Edukacja i Służba Zdrowia
3.7.6. Środowisko przyrodnicze
Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki

Wstęp

Zagadnienie opracowywania strategii rozwoju gmin, jest w Polsce pojęciem jeszcze młodym, gdyż dopiero przemiany ustrojowe po roku 1989 zmusiły gminy do bliższego zainteresowania się tematem strategii rozwoju ( w epoce komunizmu dominowało planowanie na poziomie centralnym ). Opracowywanie strategii rozwoju gmin stało się ostatnio bardzo „modne” z dwóch powodów:

– gminy są „zmuszane” przez władze powiatowe do opracowywania własnych strategii rozwoju,
– gminy widzą w opracowywaniu strategii szansę na uzyskanie środków unijnych, gdyż posiadanie strategii rozwoju daje prawo o ubieganie się o pieniądze z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej.

Celem pracy jest prezentacja i przybliżenie problematyki strategii rozwoju gminy, na przykładzie gminy Wieliczki. Przedmiotem pracy jest próba ukazania istniejących kierunków działań, jakie może przyjąć gmina, chcąca wyznaczyć najskuteczniejszą strategię, która pozwoli jej na osiągnięcie określonych celów.

Takie ujęcie tematu ma również charakter pragmatyczny, może bowiem dostarczyć innym gminom o podobnej wielkości informacji, które być może pomogą im przy wyborze kierunku działań. Praca opiera się w znacznym stopniu na literaturze z zakresu zarządzania i marketingu, artykułach prasowych ( głównie czasopisma o charakterze ekonomicznym ) oraz na praktycznych doświadczeniach autora z zakresu zarządzania oraz marketingu.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdziały określające organy, strukturę władz, oraz przedstawia główne pojęcia związane z gminą.

W drugim rozdziale zostały przedstawione aspekty działania gminy, zadania gminy oraz problematyka dochodów i wydatków gminy.

Rozdział III przedstawia charakterystykę gminy Wieliczki, na przykładzie której autor pracy podjął się próby wyznaczenie najlepszego kierunku działań tej gminy.

Liczba stron 93
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Podlaska
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2002
4.9/5 - (8 votes)
image_pdfimage_print