Rola planowania w przedsiębiorstwie na przykładzie Poczty Polskiej

SPIS TREŚCI

WSTĘP. 3

ROZDZIAŁ I : PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I ROLA PLANOWANIA. 5
1.1 GENEZA, ISTOTA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA. 5
1.2 FUNKCJE ZARZĄDZANIA. 12
1.3 STRUKTURA ORGANIZACJI I JEJ RELACJE Z OTOCZENIEM. 23
1.4 ORGANIZACJA I STRUKTURY ORGANIZACYJNE. 26
1.5 NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA. 35
1.6 DEFINICJA I NARZĘDZIA PLANOWANIA. 39
1.7 ZASADY I CELE PLANOWANIA. 41
1.8 PLANOWANIE STRATEGICZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 43
1.81 TEORETYCZNY APARAT POJĘCIOWY. 43
1.82 STRATEGIE KONKUROWANIA. 46

ROZDZIAŁ II : ANALIZA DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POCZTA POLSKA. 47
2.1 POWSTANIE POCZTY POLSKIEJ – RYS HISTORYCZNY. 47
2.2 CEL, ZADANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA. 51
2.3 POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY PRZEDSIĘBIORSTWA. 58
2.4 STRUKTURA ASORTYMENTOWA ŚWIADCZONYCH USŁUG. 63

ROZDZIAŁ III : ZASTOSOWANIE PLANOWANIA W PPUP POCZTA POL-SKA. 70
3.1 KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM USŁUG POCZTOWYCH. 70
3.2 PLANOWANE KIERUNKI ZMIAN W DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ PLACÓWEK POCZTOWYCH. 73
3.3 PLANY DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ. 76
3.31 WPROWADZENIE PRZESYŁEK PRIORYTETOWYCH. 82
3.32 POPRAWA JAKOŚCI I „PLAN 200 DNI”. 83
3.33 WYTYCZANIE NOWEGO SZLAKU : REFLEKSJA STRATEGICZNA. 84
3.34 REALIZACJA PROJEKTU. 85

PODSUMOWANIE. 86
SPIS TABLIC. 88
SPIS RYSUNKÓW. 89
BIBLIOGRAFIA. 90

WSTĘP

Przełom roku 1989 doprowadził do głębokich zmian w sposobie myślenia o biznesie i ekonomii. Nowe czasy wymagały zmiany podejścia ekonomistów i nadanie planowaniu właściwego miejsca w procesie decyzyjnym.

Po początkowym okresie radosnej twórczości gospodarczej koniecznym stało się bardziej metodyczne podchodzenie do rynku, przedsiębiorstwa. Właściwy plan może stać się podstawą sukcesów ekonomicznych i metodą umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie na rynku. Może to jednak być plan opierający się na działaniach, wynikających jedynie z intuicyjnego traktowania gospodarki. Powinien zasadzać się na właściwym podejściu do problemu, analizie rynku i wzięciu pod uwagę wszystkich bodźców, wpływających na przedsiębiorstwo.

Właśnie takie planowanie staje się podstawą nauk ekonomicznych. Metodyka naukowa umożliwia wprowadzenie planowania na wyższy poziom, wykraczający poza ogólne znaczenie pojęcia i zamykający w sobie całą wiedzę, którą dysponujemy w związku z rozwojem nauk dotyczących przedsiębiorstwa i ekonomii. Współczesne planowanie zakłada konieczność łączenia metodycznego podejścia do biznesu z dynamizmem właściwym firmom działającym w sytuacji funkcjonowania wolnego rynku.

Planowanie musi brać pod uwagę szereg istotnych elementów, takich jak:

– Rozmiary i strukturę samego przedsiębiorstwa;
– Sytuacja rynkowa (ze szczególnym uwzględnieniem fluktuacji, mogących wystąpi w trakcie realizacji planu);
– Zasady metodyki naukowej, które umożliwia przedsiębiorstwu daleko idącą strukturalizacje działań i skierują jego zasoby na odpowiedni segment rynku, przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych dla funkcjonowania firmy założeń.

Planowanie na rynku polskim jest dziedziną rozwijającą się w sposób dynamiczny Wiele osób bierze sobie za cel metodyczne opracowywanie zasad planowania i planów jako takich. Jednocześnie należy zauważyć, że polski rynek jest uzależniony od szeregu instytucji i procesów, nieobecnych na rynkach innych państw.
Celem pracy jest analiza metod i zasad planowania w oparciu o literaturę oraz praktykę na przykładzie Poczty Polskiej. Zmiany społeczno-gospodarcze, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat w Polsce, objęły również sektor pocztowy.

Obok instytucji państwowych takich jak Poczta Polska, coraz więcej firm prywatnych w widoczny sposób zaznacza swoją obecność na rynku usług.
Urynkowienie usług, rosnąca konkurencja, zmiany popytu i nowe technologie stawiają firmy usługowe wobec nowych wyzwań. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga opracowania nowych koncepcji planowania w przedsiębiorstwach usługowych.

Badaniem objęto Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Zabrzu. Przedstawiona praca składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale I podejmę próbę określania aparatu pojęciowego w świetle literatury fachowej poświęconej zagadnieniu planowania. Rozdział II przedstawia analizę działalności Poczty Polskiej na przykładzie Rejo-nowego Urzędu Poczty w Zabrzu. Przedstawiono historię powstania Poczty Polskiej oraz cel, zadania i strukturę organizacyjną. Poddano analizie potencjał wewnętrzny Rejonowe-go Urzędu Poczty a także przedstawiono strukturę asortymentową świadczonych usług.

Rozdział III ukazuje natomiast praktyczne zastosowanie planowania w PPUP Poczta Polska.

W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu z zakresu planowania oraz branżowe pisma periodyczne, regulaminy służbowe. Cennym źródłem informacji były również wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród pracowników Rejonowego Urzędu Poczty w Zabrzu. Wykorzystano także dane empiryczne i opisowe uzyskane w badanym przedsiębiorstwie.
Dla rozwiązania problemu badawczego w pracy wykorzystano proste metody ekonomicznej analizy jakościowej i ilościowej.

Liczba stron 91
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Śląska Gliwice
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2005
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print