Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej 4

1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP 4
1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych jednostek  11
1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 13
1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki 16

ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego  20

2.1. Istota podatku i jego cechy 20
2.2. Klasyfikacja podatków 23
2.3. Funkcje podatków 26
2.4. Elementy konstrukcyjne podatku 28
2.5. Zasady podatkowe… 30
2.6. Wpływ podatków na działalność gospodarczą 35

ROZDZIAŁ 3. Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw 39

3.1. Istota ewidencji podatkowej przedsiębiorstw 39
3.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 40
3.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych 45
3.4. Karta podatkowa 50
3.5. Analiza porównawcza uproszczonych form ewidencji 52

ROZDZIAŁ 4. Analiza różnych form opodatkowania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 56

4.1. Przykład przedsiębiorstwa KOGRAKO opodatkowanego na zasadach ogólnych 56
4.2. Charakterystyka firmy TIS – Tomasz Anioł opodatkowanej podatkiem liniowym 58
4.3. Opodatkowanie jednoosobowej działalności usługowej w formie karty podatkowej 62
4.4. Przypadek Zakładu Instalacji Sanitarnych opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym 64

PODSUMOWANIE 66

LITERATURA 68
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 71

WSTĘP

Podczas powstawania nowej firmy, jak również w toku jej działalności ważnym elementem jej funkcjonowania jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem pracy jest omówienie istotnej problematyki, jaką jest decyzja związana z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielu przyszłych przedsiębiorców stoi przed trudnym wyborem jakim jest zdecydowanie się na formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Jak ważną rolę odgrywają podatki w życiu ludzi najlepiej ujął Benjamin Franklin, którego sławne powiedzenie brzmiało „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono pojęcie, klasyfikację oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu firm omawianego sektora, a także istota jego znaczenia dla gospodarki.

Rozdział drugi dotyczy istoty podatku, jego cech, elementów, konstrukcji oraz klasyfikacji. W rozdziale tym zostały omówione również zasady podatkowe.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania, jakie mogą wybrać przedsiębiorstwa, a także ich wady i zalety, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję o wyborze. Rozdział ten przedstawia kryteria jakie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę wybierając formę opodatkowania.

W ostatnim rozdziale zaprezentowano kilka firm różnych branż pod kątem wyboru właściwej formy opodatkowania.

Do napisania pracy w części teoretycznej, czyli w trzech początkowych rozdziałach posłużono się analizą literatury z zakresu przedsiębiorczości a także podatków oraz form opodatkowania przedsiębiorstw, natomiast rozdział czwarty powstał dzięki dokumentacji udostępnionej przez przedsiębiorstwa, a także dzięki wywiadom przeprowadzonym z właścicielami oraz pracownikami przedsiębiorstw takich jak KOGRAKO, TIS, Zakład Zegarmistrzowski oraz Zakład Instalacji Sanitarnych.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Ekonomiczny
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010

Rynek pracy

Spis treści

Wstęp
I. RYNEK PRACY I JEGO ZNACZENIE.
1. Charakterystyka rynku pracy.
II. PODAŻ PRACY I POPYT NA PRACĘ
1. Podaż pracy.
1.1. Czynniki wpływające na podaż
1.2. Elastyczność podaży pracy
2. Popyt na pracę
2.1. Krzywa popytu na pracę
III. RÓWNOWAGA NA RYNKU PRACY.
1. Równowaga na rynku pracy.
2. Elastyczność rynku pracy
3. Doskonałe rynki pracy.
4. Rynek pracownika.
5. Rynek pracodawcy
IV. POLITYKA RZĄDU A RYNEK PRACY.
1. Wpływ polityki rządu na rynek pracy.
2. Sytuacja młodzieży na rynku pracy
V. BEZROBOCIE
1. Pojęcie bezrobocia
2. Bezrobocie a rynek pracy
3. Miary bezrobocia
4. Bezrobocie występujące przy braku równowagi na rynku pracy
5. Bezrobocie w stanie równowagi na rynku pracy
6. Liczba bezrobotnych w grudniu 2001 roku.
7. Stopa bezrobocia
8. Wybrane kategorie bezrobotnych
9. Oferty pracy
10. Płynność bezrobocia podjęcia pracy
ZAKOŃCZENIE.
BIBLIOGRAFIA.

Wstęp

Znaczenie pracy w życiu człowieka jest częstym przedmiotem badań i naukowej refleksji, a mimo to wiedza nasza na ten temat wykazuje liczne braki. Owe braki spowodowane są przede wszystkim tym, że zagadnienie pracy jest bardzo skomplikowane wymaga analizy na różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami widzenia. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie psychiczne i społeczne ludzi, uwarunkowania genetyczne i kulturowe, poziom wykształcenia, doświadczenia życiowe, przynależność klasową i warstwową, a zatem ogólną wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii.
Dodatkowa trudność, jaka wynika przy analizie zagadnienia pracy, to procesy ciągłych zmian społecznych i politycznych, jakie dokonują się w kraju, a w głównej mierze następstwa postępu technicznego i przeobrażeń ustrojowych.

Obecnie rolę pracy w życiu społeczeństwa bardzo często rozpatruje się w powiązaniu ze zjawiskiem bezrobocia. Wynika to w głównej mierze z tego, że bezrobocie jest od kilku lat aktualnym problemem w skali kraju. W związku z narastaniem tego zjawiska, praca jako forma zarobkowa i dająca ludziom środki do życia zyskała na znaczeniu, dzięki czemu wzrosła jej wartość.
W wielu publikacjach, jakie ukazały się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat, poruszany jest ów temat bardzo szeroko i często też zainteresowanie problemem pracy i bezrobocia wykazują dziennikarze na łamach gazet i czasopism.

Wyścig za pracą, jaki ma miejsce obecnie, prowadzi do silnej rywalizacji w naszym społeczeństwie, a szans na zwycięstwo mają tylko ci, którzy potrafią pokonać wymagający rynek pracy.

Liczba stron 67
Nazwa Szkoły Wyższej Dwuletnie Policealne Studium Ekonomiczno-Handlowe
Rodzaj pracy dyplomowa

Analiza czynników determinujących poziom bezrobocia na obszarze Polski

SPIS TREŚCI

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I POJĘCIE ZASOBÓW PRACY I BEZROBOCIA ORAZ ZAGADNIEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH
1.1 Bezrobocie – aspekty pojęciowe 5
1.1.1 Pojęcie i pomiar bezrobocia 6
1.1.2 Zasobowe i strumieniowe ujęcie bezrobocia 13
1.1.3 Typy, rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja 17
1.1.4 Przyczyny i skutki powstawania bezrobocia 20
1.1.5 Obowiązujące normy prawne oraz organy powołane do prowadzenia polityki zatrudnieniowej we Polsce 24

ROZDZIAŁ II SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA ORAZ FORMY ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA

2.1 Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia 26
2.2 Aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu oraz ich finansowanie 28
2.2.1 Roboty publiczne 31
2.2.2 Pożyczki z Funduszu Pracy 34
2.2.3 Szkolenia bezrobotnych 38
2.2.4 Pośrednictwo pracy 42
2.3 Pasywne metody przeciwdziałania bezrobociu 43
2.4 Programy na rynku pracy 46

ROZDZIAŁ III CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE
3.1 Rynek pracy w Polsce – podstawowe zagadnienia 50
3.1.1 Popyt na pracę 51
3.1.2 Podaż pracy 53
3.1.3 Równowaga i stany nierównowagi na rynku polskim 55
3.1.4 Najważniejsze problemy na polskim rynku pracy 57

ROZDZIAŁ IV OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W POLSCE
4.1 Poziom bezrobocia oraz stopa bezrobocia w Polsce 60
4.2 Wybrane kategorie bezrobotnych w Polsce 69
4.2.1 Kobiety 70
4.2.2 Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 71
4.2.3 Bezrobocie wśród młodzieży 74
4.2.4 Bezrobocie na wsi 76

ROZDZIAŁ V KIERUNKI DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCE BEZROBOCIE
5.1 Rynek pracy w perspektywie XXI wieku 80
5.2 Rozważania i propozycje zmierzające do ograniczenia bezrobocia
w Polsce proponowane przez autorkę 81

Literatura 86
Wykaz tabel, wykresów, kartogramów i rysunków 88

WSTĘP

Bezrobocie jest kluczowym problemem we współczesnym świecie i stanowi ważny element gospodarczo – polityczny każdego społeczeństwa.

W Polsce bezrobocie pojawiło się w 1990 roku i zapoczątkowało zasadnicze zmiany na rynku pracy. Brak perspektyw zatrudnienia i ograniczone możliwości finansowe (zarobkowe), to powód frustracji, przygnębienia oraz degradacji pozycji społecznej znacznej części społeczeństwa. Na temat bezrobocia ukazało się wiele opracowań i publikacji. Jednak każde nowe ujęcie bezrobocia z punktu widzenia poznawczego, jest krokiem naprzód, co stwarza szansę poszukiwań nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu temu dramatycznemu w swojej wymowie społecznej zjawisku.

Bezrobocie w Polsce stało się jedną z najbardziej palących kwestii społecznych. Skala tego zjawiska w naszym kraju jest problemem trudnym i bardzo dotkliwym, poszerza bowiem rozmiar ubóstwa i stwarza poczucie degradacji społecznej.

Bezrobocie jako kwestia społeczna dotyczy dużych grup społecznych, jest odbierana przez tę grupę jako nieprawidłowe, zakłóca jej prawidłowy rozwój, wywołuje społeczny niepokój, jest źródłem napięć społecznych. Nie może być w pełni rozwiązane w ramach grupy przy wykorzystaniu dostępnych jej metod i możliwości, może być rozwiązane tylko drogą podjęcia szerokich działań przez państwo. O tym, że bezrobocie stało się kwestią społeczną świadczyła dynamika, skala i struktura tego zjawiska, jak i jego negatywne konsekwencje odczuwane coraz silniej. Brak pracy jest czynnikiem, który mam wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, czy zdrowotna.

Wprowadzenie reform gospodarczych zaowocowało likwidacją Państwowych Gospodarstw Rolnych i państwowych zakładów produkcyjnych, co wiązało się z masowymi zwolnieniami pracowników i drastycznym ograniczeniem zatrudnienia. Masowe zwolnienia spowodowały równoczesny spadek produkcji rolnej i przemysłowej, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogólny spadek stopy życiowej mieszkańców oraz znaczące zmniejszenie siły nabywczej gospodarstw domowych, upadek budownictwa, zmniejszenie popytu rynkowego oraz znaczące zwolnienie dynamiki w sferze usług rynkowych.

Celem pracy jest ukazanie problemu bezrobocia poprzez analizę tego zjawiska na terenie naszego kraju. Treść prezentowanych w pracy zagadnień została podzielona na pięć rozdziałów.

Rozdział pierwszy ma charakter przygotowawczy i służy celowi rozeznania w zasadniczym temacie pracy.

W rozdziale drugim przedstawiłam aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu jakie można zauważyć w naszym kraju.

Rozdział trzeci to ogólna charakterystyka polskiego rynku pracy, jego cechy i prawa nim rządzące.

Rozdział czwarty ma charakter czysto statystyczny, zawarłam w nim dane na temat skali bezrobocia w naszym kraju w ostatnich latach, wśród rożnych grup społecznych.

Natomiast rozdział piąty zawiera moje własne przemyślenia związane z tematem bezrobocia, mianowicie sposoby oraz kierunki działań jakie należałoby w naszym kraju zastosować aby zmniejszyć ten wciąż narastający problem naszego społeczeństwa.

Źródłami pracy są : są wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu ekonomii i prawa, artykuły dotyczące bezrobocia w Polsce, akty prawne dotyczące tej problematyki ( „Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu” z dnia 14 grudnia 1994 r. /Dz. U. Nr 25 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Natomiast dane statystyczne w niej zawarte przedstawiłam w oparciu o materiał badawczy
i sprawozdawczy Krajowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego, jak też z serwisów ekonomicznych i internetowych.

Liczba stron 90
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005

Nowoczesne techniki informatyczne i ich wpływ na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Spis treści:

Wstęp 3

I. Rozwój techniki informatycznej i teleinformatycznej po II wojnie światowej. 4

II. Dziedziny wykorzystania technologii informatycznych w stosunkach międzynarodowych. 15
1. Konwencjonalna i komórkowa telefonia kodowana. 18
2. Video-konferencje 20
3. E-Mail i WWW – elektroniczna forma reklamy. 22
4. Infostrada – czyli transfer danych i informacji. 25
5. Myślę i uczę się – czyli sieci neuronowe i analiza danych. 27
6. Podpis elektroniczny. 29
7. Handel elektroniczny. 30
8. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych pod względem ich wielkości i wykorzystywanych technologii informatycznych. 33

III. Etyczne i moralne aspekty nowoczesnych technik informatycznych w służbie biznesu. 38
1. Szpiegostwo i hakerstwo przemysłowe. 38
– pozyskiwanie danych i informacji
– niszczenie danych
– podmienianie danych
2. Inne nielegalne formy wykorzystania Internetu w interakcjach gospodarczych. 44
– fałszerstwo i oszustwo komputerowe
– nielegalne transakcje i zlecenia

IV. Bezpieczeństwo i niezawodność techn. informatycznych XX w. 50
1. Migracja danych w sieci globalnej. 52
a) poczta elektroniczna,
b) transfer FTP.
2. Bezpieczeństwo a rodzaj łącza. 55
3. Kryptografia. 59
4. Archiwizowanie danych. 60
5. Komputer w klatce. 62

Podsumowanie i wnioski 66

Bibliografia 71

Analiza porównawcza i zmiany w strukturze bezrobocia

Wstęp

Rozdział I
Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia.
1.1 ISTOTA I RODZAJE BEZROBOCIA.
1.2 PRZYCZYNY BEZROBOCIA.
1.3 SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE BEZROBOCIA.
1.4 POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I INSTRUMENTY JEGO MINIMALIZACJI.

Rozdział II
Charakterystyka terenu działania Rejonowego Urzędu Pracy w … .
2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO REGIONU
2.2. DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W REGIONIE.
2.3. ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO.
2.4. PODMIOTY RYNKU PRACY I ICH UDZIAŁ W WALCE Z BEZROBOCIEM.

Rozdział III
Zmiany w strukturze bezrobocia na lokalnym rynku pracy.
1.5 ZMIANY W PODAŻY MIEJSC PRACY.
3.2. ANALIZA STRUKTURY BEZROBOCIA NA TERENIE DZIAŁANIA RUP W … .
3.3. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU W … .

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Pojęcie, zakres i ewidencja środków pieniężnych

POJĘCIE, ZAKRES I EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Spis treści

Rozdział I
Charakterystyka środków pieniężnych na tle zasobów obrotowych
1) Pojęcie i klasyfikacje majątku obrotowego…………………………………………..2
2) Pojęcie środków pieniężnych ………………………………………………………………9
3) Klasyfikacje środków pieniężnych………………………………………………………11

Rozdział II
Środki pieniężne w kasie
1) Charakterystyka środków pieniężnych w kasie………………………………………13
2) Ewidencje środków pieniężnych w kasie……………………………………………….23

Rozdział III
Środki pieniężne w banku
1) Obrót gotówkowy z udziałem banku ……………………………………………………28
2) Obrót bezgotówkowy z udziałem banku………………………………………………..30
3) Środki pieniężne na rachunku bankowym………………………………………………44

Rozdział IV
Inne środki pieniężne
1) Czeki…………………………………………………………………………………………………53
2)Weksle ………………………………………………………………………………………………63
3) Środki pieniężne w drodze……………………………………………………………………87

Rozdział V
Wycena środków pieniężnych

Rozdział VI
Przykład liczbowy………………………………………………………………………………….93

Zakończenie………………………………………………………………………………………….100

Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny

WPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

I. Teoretyczny zarys Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych i ich znaczenie dla gospodarki Polski. 5
1. Definicje i teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 5
2. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 9
3. Czynniki sprzyjające i bariery inwestowania. 11
4. Warunki prawne działania Kapitału Zagranicznego w Polsce. 12
4.1. Formy prawne działalności. 12
4.2. Uczestnictwo w procesie prywatyzacji. 13
4.3. Podstawy prawne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce 13
5. Inwestycje zagraniczne w procesie transformacji i rozwoju gospodarki Polski. 16
6. Inwestycje Zagraniczne a proces integracji Polski z Unią Europejską. 19

II. Bieżący stan inwestycji zagranicznych w Polsce. 21
1. Kształtowanie się bieżących inwestycji zagranicznych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. 21
2. Wielkość inwestycji zagranicznych w 1999 roku. 23
2.1. Struktura według krajów pochodzenia kapitału. 24
2.2. Formy inwestowania. 25
2.3. Inwestorzy indywidualni. 27
2.4. Podsumowanie. 29

III. Regiony wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 31
1. Rozwój regionalny i lokalny – definicje. 32
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionalny i lokalny. 33
2.1. Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. 33
2.2. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym i lokalnym – potencjalne korzyści i zagrożenia. 35
3. Polityka regionalna wobec inwestycji zagranicznych. 40
4. Model wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny. 42
5. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych według lokalizacji. 43

IV. Związek kapitału zagranicznego z rozwojem regionu. 45
1. Wprowadzenie. 45
1.1. Źródła, problemy, hipotezy badawcze oraz przyjęte wskaźniki oddziaływania badanego przedsiębiorstwa na region. 46
1.2. Województwo śląskie jako teren lokalizacji kapitału zagranicznego. 48
1.2.1. Charakterystyka fizyczno – geograficzna regionu. 48
1.2.2. Inwestycje zagraniczne w województwie śląskim. 52
1.3. Historia Fiata. 54
2. Fiat Auto Poland a rozwój województwa. 56
2.1. Lokalizacja zakładów. 56
2.2. Zatrudnienie w Fiat Auto Poland na przykładzie zakładu w Bielsku – Białej. 57
2.3. Fiat Auto Poland w ocenie przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych. 65

ZAKOŃCZENIE 66
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS WYKRESÓW 73