Analiza ekonomiczna spółki

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Bilans i jego struktura
1.1.1. Pionowa analiza bilansu
1.1.2. Pozioma analiza bilansu
1.1.3. Analiza kapitałowo-majątkowa przedsiębiorstw(analiza powiązań poziomych bilansu)
1.1.4. Ocena ogólnej sytuacji majątkowej
1.1.5. Analiza aktywów
1.1.6. Analiza pasywów
1.2. Rachunek zysków i strat
1.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
1.4. Metoda memoriałowa

ROZDZIAŁ II. ANALIZY FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Analiza wskaźnikowa
2.2. Wskaźniki płynności finansowej
2.3. Wskaźniki wspomagania finansowego
2.3.1. Wskaźniki obrotowości
2.3.2. Wskaźniki rentowności

ROZDZIAŁ III. WYNIKI FINANSOWE BADANEJ SPÓŁKI
3.1. Analiza bilansu
3.2. Analiza rachunku zysków i strat
3.3. Rachunek przepływów pieniężnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I WYKRESÓW

Bilans i jego struktura

Głównym sprawozdaniem a zarazem najważniejszym źródłem informacji finansowej w przedsiębiorstwie jest bilans. Bilans jednostki gospodarczej jest on sprawozdaniem, które zawiera informacje o stanie majątkowym i o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na dzień bilansowy. Z uwagi na uniwersalną przydatność danych, bilans może być traktowany jako bilans sporządzany dla potrzeb zewnętrznych ma również charakter zarządczy, ponieważ zaspokaja potrzeby wewnętrzne jednostki.

4.8/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print