Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Wstęp 2

Rozdział I. Elementy zarządzania strategicznego i operacyjnego a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku 3
1. Definicja i istota zarządzania 3
1.1. Ujęcie definicyjne zarządzania 3
1.2. Koncepcje zarządzania według Petera Druckera 6
2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne oraz ich wyznaczniki 10
2.1. Misja i wizja przedsiębiorstwa 16
2.2. Strategia firmy 17
2.3. Proces zarządzania strategicznego i operacyjnego 22
2.4. Zarządzanie operacyjne 26

Rozdział II. Konkurencyjności polskiej turystyki i kompleksów leczniczo- wypoczynkowych i lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach integracji z Unią Europejską 29
1. Rozwój nowoczesnej turystyki 29
2. Identyfikacja czynników warunkujących kształtowanie oferty turystycznej 41
2. 1. Czynniki popytowe 44
2.2. Czynniki ekonomiczne 46
3. Oferta przedsiębiorstwa ekoturystycznego 47

Literatura 54

Pierwsze próby stosowania zarządzania można zaobserwować już w starożytnym Egipcie. To właśnie Egipcjanie podczas budowania swych piramid stosowali planowanie, kontrolowanie, a także organizowanie. Aleksander Wielki także potrafił sprawnie zarządzać swą machiną wojenną podczas Kampanii Wojennych. Imperium rzymskie na swym obszarze posiadało rozwiniętą strukturę organizacyjną, która miała za zadanie ułatwienie komunikowania się i kontroli.

Zarządzanie choć znane już od 5000 lat nie interesowało wcześniej tak mocno jak od XVIII i XIX wieku. Od tego momentu zaczynają się poważniejsze badania, rozważania. Rozwój nauki niewątpliwie pociągnęły za sobą tworzenie dużych fabryk i innych organizacji gospodarczych, w których stosowano nowe pomysły, koncepcje tworzenia, organizowania pracy oraz odpowiedniego kierowania, motywowania i zarządzania. Prekursorami nauki zarządzania byli: Charles Babbage, oraz Robert Oven. „Mimo tej długiej historii, przez wiele stuleci sprawą zarządzania nie poświęcano większej uwagi. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był fakt, iż pierwsza dyscypliną poświęconą handlowi była ekonomia. Ekonomiści powszechnie przyjmowali, że praktyka zarządzania spełnia warunek efektywności i w związku z tym koncentrowali uwagę na krajowej polityce gospodarczej i innych aspektach działalności gospodarczej poza zarządzaniem”[1].

[1] R.W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 70.

5/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print