Urzędy skarbowe jako instrument polityki finansowej na przykładzie Finlandii

Spis treści

Streszczenie, słowa kluczowe

WSTĘP 1

I. CHARAKTERYSTYKA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 4

1. Polityka finansowa państwa z uwzględnieniem kontroli podatkowej i kontroli skarbowej 4
2. Administracja skarbowa w Polsce po roku 1992 – jednostki organizacyjne kontroli skarbowej 22
3. Polski system podatkowy na tle krajów UE 25

II. INSTRUMENTY FINANSOWE KONTROLI SKARBOWEJ 37

1. Definicja i podział instrumentów finansowych z uwzględnieniem instrumentów podatkowych 37
2. Polityka podatkowa 41
3. Polityka fiskalna 44

III. POLITYKA FINANSOWA FINLANDII 48

1. Finlandia w Unii Europejskiej 48
2. Polityka fiskalna Finlandii 57
3. Fiński system podatkowy państwa 59

IV. DOSTOSOWANIE I WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KONTROLI SKARBOWEJ 71

1. Dostosowanie kontroli skarbowej do wymogów UE 71
2. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Finlandii – zatrudnianie Cudzoziemców 77
3. Kontrola skarbowa i podatkowa Finlandii 79

ZAKOŃCZENIE 84

Bibliografia 86
Spis tabel 90
Spis schematów 90
Spis wykresów 90

Wstęp

Polityka finansowa państwa stanowi świadomą działalność jego organów oraz instytucji, polegającą na określaniu celu swojej działalności oraz optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia tych celów. Działania te skierowane są na przygotowywaniu i planowaniu operacji pieniężnych każdego typu, realizacji tych operacji i ewidencji oraz analizę przebiegu podobnych operacji w przyszłości.

Natomiast polityka fiskalna w danym kraju determinowana jest w znaczącym stopniu przez czynniki polityczne i instytucjonalne. Dlatego funkcje polityki fiskalnej są determinowane rolą państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi. Udział państwa w tych procesach jest zależny od sprawującej rządy opcji politycznej.

Władze ekonomiczne Unii Europejskiej dużą uwagę skupiają na problemach związanych z efektywnie działającym systemem kontroli finansowej i dyscypliny budżetowej.

Kontrola wykonywania budżetu polega na wykorzystaniu operacji budżetowych, np. kształtowania się wpłat podatkowych, jako sygnałów o bieżącym przebiegu procesów rzeczowych. W przypadku niepełnego wykonania planowanych wydatków może dojść do wystąpienia zakłóceń w realizacji planowanych zadań. Zaletą tego typu kontroli jest szybkość, gdyż sygnały zwiastujące nieprawidłowości pojawiają się automatycznie. Przedmiotem kontroli jest nie tylko budżet ogólny UE ale również działalności instytucji Unii w zakresie pożyczek i kredytów.

Poza wymiernym efektem finansowym, działania podejmowane przez kontrolę skarbową mają charakter prewencyjny, zmniejszający poczucie bezkarności wśród nieuczciwych podatników. Trudność w pomiarze efektu prewencji nie powinna umniejszać jej znaczenia dla budżetu państwa, dla życia gospodarczego i prawidłowości dysponowania środkami publicznymi. Z uwagi na to kontrola skarbowa powinna być właściwie zorganizowana i skoordynowana z innymi służbami, aby w istotny sposób przyczyniać się do lepszego funkcjonowania wolnego rynku, z którego wypierani powinni być nieuczciwi podatnicy.

Zadania kontrolne organów podatkowych ograniczone zostały do kontroli podatników w zakresie niezbędnym do ustalenia zobowiązań podatkowych pozostałe zadania kontrolne izb i urzędów skarbowych przejęły – w zmienionej i rozszerzonej formie – urzędy kontroli skarbowej.

Instrumenty i kierunki polityki podatkowej rządu mogą z racji występowania tych wszystkich zależności wywrzeć daleko idący wpływ na ogólny poziom aktywności gospodarczej kraju i funkcjonowanie gospodarki.

Należy podkreślić fakt, iż opodatkowanie stanowi również jeden z czynników decydujących o konkurencyjności, w związku z czym w Finlandii istnieje wyraźna presja w celu jego obniżenia. Naciski te zwiększane są ze względu na zacieśnianie się rynków wewnętrznych. Fińskie podatki, szczególnie podatki dochodowe, są wyższe niż w większości krajów europejskich, ponieważ finansowane są z nich wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia, oświaty oraz opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi.

Rynek finansowy w Finlandii nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego oraz instytucje finansowe takie jak banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i giełdy. Ponadto Komisja ocenia wyniki finansowe, system zarządzania ryzykiem i ryzyko kredytowe wyżej wymienionych instytucji. Do jej zadań należy także badanie i tropienie przestępstw finansowych.

Tematem pracy są urzędy skarbowe stanowiące instrumenty polityki finansowej na przykładzie Finlandii z uwzględnieniem polityki fiskalnej, fińskiego systemu podatkowego oraz kontroli skarbowej i podatkowej.

Celem pracy jest analiza systemu kontroli skarbowej, podmiotów wykonujących zadania z zakresu tej kontroli oraz zakres ich kompetencji. Ponadto analizie poddano wachlarz działań skierowanych na przeciwdziałaniu i zwalczaniu naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy.

Zawarte informacje w pracy ukazują działania dostosowawcze w systemie kontroli finansowej oraz w systemie podatkowym, które wymusiły jednoczesne zmiany w kontroli skarbowej. Zadania i funkcjonowanie kontroli skarbowej przedstawiono na przykładzie Finlandii.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę administracji skarbowej, polityki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem kontroli skarbowej. Ponadto poddano analizie polski system podatkowy na tle uwarunkowań Unii Europejskiej w tym zakresie.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki instrumentów finansowych, w tym podatkowych. Zdefiniowano pojęcie instrumentów finansowych, ich podział i zadania jakie pełnią będąc częścią systemu finansowego.

Rozdział trzeci przedstawia politykę finansową Finlandii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na system podatkowy. W rozdziale tym zawarte są cechy charakterystyczne polityki fiskalnej Finlandii, jej główne cele i zadania.

Rozdział czwarty stanowi analizę dostosowania funkcjonowania kontroli skarbowej do wymogów stawianych przez Unię Europejską w poszczególnych priorytetach, jak również pokazuje kierunki zmian i cechy charakterystyczne kontroli skarbowej Finlandii.

Wykorzystano i zastosowano następujące metody badań: analizę dokumentów i metodę statystyczną.

Źródła, którymi posłużono się przy pisaniu pracy to głównie literatura dotyczącą zagadnień polityki finansowej, podatkowej i kontroli skarbowej.

Ponadto wykorzystano akty prawne takie, jak: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o Kontroli Skarbowej, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej i inne.

Liczba stron 90
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Koszalin
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print