Rynek pracy

Spis treści

Wstęp
I. RYNEK PRACY I JEGO ZNACZENIE.
1. Charakterystyka rynku pracy.
II. PODAŻ PRACY I POPYT NA PRACĘ
1. Podaż pracy.
1.1. Czynniki wpływające na podaż
1.2. Elastyczność podaży pracy
2. Popyt na pracę
2.1. Krzywa popytu na pracę
III. RÓWNOWAGA NA RYNKU PRACY.
1. Równowaga na rynku pracy.
2. Elastyczność rynku pracy
3. Doskonałe rynki pracy.
4. Rynek pracownika.
5. Rynek pracodawcy
IV. POLITYKA RZĄDU A RYNEK PRACY.
1. Wpływ polityki rządu na rynek pracy.
2. Sytuacja młodzieży na rynku pracy
V. BEZROBOCIE
1. Pojęcie bezrobocia
2. Bezrobocie a rynek pracy
3. Miary bezrobocia
4. Bezrobocie występujące przy braku równowagi na rynku pracy
5. Bezrobocie w stanie równowagi na rynku pracy
6. Liczba bezrobotnych w grudniu 2001 roku.
7. Stopa bezrobocia
8. Wybrane kategorie bezrobotnych
9. Oferty pracy
10. Płynność bezrobocia podjęcia pracy
ZAKOŃCZENIE.
BIBLIOGRAFIA.

Wstęp

Znaczenie pracy w życiu człowieka jest częstym przedmiotem badań i naukowej refleksji, a mimo to wiedza nasza na ten temat wykazuje liczne braki. Owe braki spowodowane są przede wszystkim tym, że zagadnienie pracy jest bardzo skomplikowane wymaga analizy na różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami widzenia. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie psychiczne i społeczne ludzi, uwarunkowania genetyczne i kulturowe, poziom wykształcenia, doświadczenia życiowe, przynależność klasową i warstwową, a zatem ogólną wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii.
Dodatkowa trudność, jaka wynika przy analizie zagadnienia pracy, to procesy ciągłych zmian społecznych i politycznych, jakie dokonują się w kraju, a w głównej mierze następstwa postępu technicznego i przeobrażeń ustrojowych.

Obecnie rolę pracy w życiu społeczeństwa bardzo często rozpatruje się w powiązaniu ze zjawiskiem bezrobocia. Wynika to w głównej mierze z tego, że bezrobocie jest od kilku lat aktualnym problemem w skali kraju. W związku z narastaniem tego zjawiska, praca jako forma zarobkowa i dająca ludziom środki do życia zyskała na znaczeniu, dzięki czemu wzrosła jej wartość.
W wielu publikacjach, jakie ukazały się w Polsce w ciągu kilku ostatnich lat, poruszany jest ów temat bardzo szeroko i często też zainteresowanie problemem pracy i bezrobocia wykazują dziennikarze na łamach gazet i czasopism.

Wyścig za pracą, jaki ma miejsce obecnie, prowadzi do silnej rywalizacji w naszym społeczeństwie, a szans na zwycięstwo mają tylko ci, którzy potrafią pokonać wymagający rynek pracy.

Liczba stron 67
Nazwa Szkoły Wyższej Dwuletnie Policealne Studium Ekonomiczno-Handlowe
Rodzaj pracy dyplomowa
3.5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print