Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Spis Treści

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ
1.1. Pojęcie, metody, zadania oraz funkcje analizy finansowej 7
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz ekonomicznych 13
1.3. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych 15
1.4. Dobór i opracowanie sprawozdań finansowych jako materiałów źródłowych potrzebnych do analizy finansowej 19
1.4.1. Bilans 22
1.4.1.1. Układ i treść bilansu 23
1.4.1.2. Wstępna analiza bilansu 34
1.4.2. Rachunek zysków i strat 42
1.4.2.1. Układ i treść rachunku wyników 43
1.4.2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 51
1.4.2.3. Ustalenie i analiza wyniku finansowego 52
1.4.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 53

ROZDZIAŁ II ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Istota analizy wskaźnikowej 60
2.2. Ogólna analiza sytuacji majątkowo-finansowej – wskaźniki strukturalne 60
2.3. Wskaźniki wspomagania finansowego 64
2.4. Wskaźniki rentowności 67
2.5. Wskaźniki płynności 74

ROZDZIAŁ III ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI PROKOM SOFTWARE S.A.
3.1. Charakterystyka Spółki Prokom Software S.A. 78
3.1.1. Powstanie, profil działalności oraz podstawowe wiadomości na temat Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. 78
3.1.2. Oferta rynkowa Prokom Software S.A. 81
3.1.3. Otoczenie i pozycja na rynku firmy PROKOM 83
3.1.4. Działalność społeczna i charytatywna 88
3.1.5. Strategia rozwoju 90
3.2. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Prokom Software S.A. 95
3.2.1. Analiza bilansu 95
3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 99
3.2.3. Analiza przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 105
3.2.4. Analiza wskaźnikowa 109
3.2.4.1. Analiza wskaźników płynności 109
3.2.4.2. Analiza wskaźników rentowności 110
3.2.4.3. Kapitały obce w firmie PROKOM SOFTWARE S.A 111
3.2.4.4. Ocena zadłużenia firmy PROKOM SOFTWARE S.A 112

PODSUMOWANIE 114
BIBLIOGRAFIA 116
SPIS RYSUNKÓW 118
SPIS TABEL 119
SPIS WYKRESÓW 120
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 121
ZAŁĄCZNIKI 122

Wstęp

Problematyka zarządzania finansami, a w szczególności analiza finansowa przedsiębiorstwa, zajmują nadrzędną rolę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Analiza finansowa jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, stosowanie się do jej zasad stanowi konieczny warunek elastycznego przystosowania się do otoczenia oraz uzyskania sukcesu finansowego przedsiębiorstwa.

W Polsce coraz większego znaczenia nabiera analiza finansowa w przedsiębiorstwie.

Po pierwsze dlatego, że Polska stała się krajem o gospodarce rynkowej a ostatnie lata to okres dokonujących się przekształceń własnościowych oraz tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o kapitał prywatny. Celem tych zmian jest stopniowe dostosowywanie działalności przedsiębiorstw do zasad mechanizmu rynkowego.

Po drugie Polska chce dorównywać krajom zachodnim, zwłaszcza gdy będzie członkiem Unii Europejskiej.

Po trzecie działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy. Analiza ta powinna z jednej strony pokazywać czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej zaś strony daje możliwość określenia kierunków, sposobów doskonalenia i rozwoju dalszej działalności (analiza ex ante). Wyrazem pomiaru działalności gospodarczej są wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki te to wielkości liczbowe odzwierciedlające działalność gospodarczą, stanowiącą podstawę konkretnych prac analitycznych.

Powstające i istniejące przedsiębiorstwa zmuszane są do pozyskiwania modelu działalności umożliwiającego najbardziej efektywne uzyskiwanie celu ich działalności. Będąc pod silną presją szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, przedsiębiorstwa starają się stosować modele zarządzania praktykowane przez przedsiębiorstwa zachodnie. Dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej spowodowały, że uległy znacznej zmianie formy i zasady ich funkcjonowania. Powstało zapotrzebowanie, wynikające z mechanizmów rynkowych, na opracowanie nowych założeń, celów i kierunków analizy finansowej. Przy dużej konkurencji na rynku, niezbędne jest ciągłe dokonywanie wyborów, która droga i jaka polityka firmy przyniesie jej największe korzyści. Aby wybory te były trafne niezbędna jest umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dokładna i przeprowadzona rzetelnie analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dostarcza menedżerom niezbędnych informacji do podejmowania trafnych decyzji dotyczących działalności firmy.

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania analizy finansowej. Na przykładzie Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. starano się ukazać przydatność uzyskanych informacji dla osób zarządzających firmą oraz wykorzystanie analizy finansowej dla podejmowania racjonalnych decyzji. Ciężar oceny finansowej spoczywa na szukaniu związków przyczynowo – skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określaniu przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw i ich rozwoju ma prawidłowa analiza finansowa.

Praca zbudowana jest z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi obejmuje część teoretyczną pracy.

W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie i rodzaje analiz finansowych oraz źródła, na podstawie których tworzy się analizę oraz metody analizy finansowej i jej miejsce w systemie analiz ekonomicznych. Dokonano prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Omówiona jest ich budowa, przydatność w analizie finansowej jak również podstawy prawne ich sporządzania.

Drugi rozdział dotyczy analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa. Prezentuje podstawowe obszary jej zastosowania, rodzaje wskaźników oraz interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Przedstawiono zestaw wskaźników najczęściej stosowanych w wysoko rozwiniętych krajach o gospodarce rynkowej, tj. wskaźniki płynności, sprawności działania, wspomagania finansowego, rentowności, wskaźniki rynku kapitałowego oraz stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.

W rozdziale trzecim – w części analitycznej, opierając się na rozważaniach dwóch poprzednich rozdziałów dokonano analizy finansowej Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. Dokonano charakterystyki spółki, tzn. określono przedmiot, cel i rodzaj branży, w której firma prowadzi swoją działalność oraz określono perspektywy rozwoju firmy. Przeprowadzono analizę podstawowych sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych, następnie dokonano analizy płynności firmy, określono wskaźniki rentowności oraz dokonano oceny zadłużenia firmy. W analizie określono pozycję, jaką firma może uzyskać na rynku kapitałowym, wskazano na możliwości osiągnięcia zysku przez inwestorów akcjonariuszy spółki PROKOM SOFTWARE S.A.

Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci zwartej, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych.

Liczba stron 130
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Łódzka
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
4.6/5 - (10 votes)
image_pdfimage_print