Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Jawor S.A.

Spis Treści

1. WSTĘP 4
2. ROZDZIAŁ I Analiza sprawozdań finansowych 6
1.1. Znaczenie i istota analizy finansowej 6
1.2. Źródła analizy finansowej i zasady ich tworzenia 10
1.3. Istota bilansu oraz kierunki jego analizy 20
1.3.1. Pionowa analiza bilansu 24
1.3.2. Pozioma analiza bilansu 26
1.4. Rachunek zysków i strat 27
1.5. Sprawozdanie z przepływów finansowych 31
1.6. Zmiany w kapitale własnym 33
1.7.Analiza wskaźnikowa 35
1.8. Informacja dodatkowa 39
1.9 Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych 41
3. ROZDZIAŁ II Analiza cukrowni „jawor” na podstawie sprawozdań finansowych 44
2.1. Ogólna charakterystyka Cukrowni „Jawor” S.A. 44
2.2. Analiza bilansu Cukrowni „Jawor” SA 45
2.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 51
2.4. Analiza struktury majątkowo – kapitałowej 52
2.5. Analiza wskaźnikowa -środki dynamiki 53
4. ROZDZIAŁ III Ocena sytuacji finansowej Cukrowni „Jawor” S.A. w oparciu o analizę wskaźnikową 58
3.1. Dobór wskaźników finansowych 58
3.2.Analiza kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego w oparciu o rachunek zysków i strat 59
3.3.Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 61
3.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 62
3.5. Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa 63
3.6. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 64
3.7. Ocena ogólna przedsiębiorstwa 65
5. ZAKOŃCZENIE 65
6. ANEKS 67
7. BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Cukrowni „JAWOR” S.A.

Wstęp

Podmioty gospodarcze działające na rynku prowadzoną określoną działalność gospodarczą oczekując, że osiągną konkretne wyniki ekonomiczne, które wpłyną pozytywnie na poprawę ich sytuacji majątkowej i finansowej. Za wyniki przedsiębiorstwa jest jego kierownictwo. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest poprawa lub zachowanie dotychczasowej pozycji finansowej i majątkowej. Kierownictwo jest oceniane za efekty podejmowanych działań. Informacje o tym jakie wyniki osiągnął podmiot gospodarczy oraz jaka jest jego sytuacja majątkowa i finansowa są zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla wyniki dwunastomiesięcznej działalności przedsiębiorstwa prowadzonej przy wykorzystaniu posiadanego przez firmę majątku. Umiejętne wczytanie się w treść zawartą w tym sprawozdaniu finansowym, powiązane z analizą danych liczbowych sprawozdania jest cennym źródłem wiedzy o przedsiębiorstwie. Są to między innymi informacje zawierające ocenę struktury majątkowej i kapitałowej, rentowności czy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Efekty działań podejmowanych przez kierownictwo mające swoje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu finansowym. Są one oceniane przez szerokie grono użytkowników, od właścicieli poprzez kredytodawców do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Celem tej pracy jest wykazanie, że treść rocznego sprawozdania finansowego jest źródłem informacji o przedsiębiorstwie umożliwiających ocenę jego kondycji finansowej i majątkowej. W oparciu o którą użytkownicy sprawozdań finansowych podejmują decyzje dotyczące, między innymi, przyszłości firmy.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę sprawozdań finansowych i prace przygotowawcze poprzedzające przygotowanie tych sprawozdań oraz znaczenie sprawozdań finansowych. scharakteryzowane zostały podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego, ich istotę, zakres i zasady sporządzania.

Rozdział drugi przedstawia istotę wstępnej oceny sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia analizy przy zastosowaniu wybranych wskaźników.

W rozdziale czwartym scharakteryzowana została badana jednostka oraz sporządzone przez nią sprawozdania finansowe a następnie przeprowadzono następną analizę tych sprawozdań finansowych. W ten sposób zaprezentowano możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych do stworzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie przeprowadzonych rozważań zamieszczone zostało w zakończeniu.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości finansowej i analizy ekonomicznej. Materiały źródłowe wykorzystane w pracy to roczne sprawozdania finansowe Cukrowni „Jawor” S.A.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania/TPOU w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
4/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print