Analiza finansowa przedsiębiorstwa XXX

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Pojęcie analizy finansowej 6
1.2. Miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa 10
1.3. Materiały źródłowe sprawozdań finansowych 13
1.4. Rodzaje analiz 18
1.5. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizie 25
1.6. Sposoby prezentowania wyników analizy finansowej 33

ROZDZIAŁ II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 35
2.1. Bilans przedsiębiorstwa 35
2.2. Rachunek zysków i strat 53
2.3. Informacja dodatkowa 58
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 64

ROZDZIAŁ III OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 81
3.1. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 81
3.2. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 85
3.3. Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa 93

ROZDZIAŁ IV ISTOTA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I POZAWSKAŹNIKOWEJ 97
4.1. Analiza wskaźnikowa 96
4.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa 98
4.3. Analiza pozawskaźnikowa 102

ROZDZIAŁ V PRZYKŁAD PRAKTYCZNY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 106

ZAKOŃCZENIE 123
SPIS LITERATURY 125
SPIS AKTÓW PRAWNYCH 126
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, TABEL, SCHEMATÓW 127

WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analiza przedstawia informacje o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. O wynikach analizy finansowej decydują w dużym stopniu materiały źródłowe, które służą do badania zjawisk gospodarczych. Do materiałów tych należą m.in.:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Dwa pierwsze sprawozdania znane i stosowane były już w okresie średniowiecza. Trzecie sprawozdanie finansowe od wielu lat obowiązuje w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej obok dwóch wcześniej wymienionych sprawozdań. Obecnie Polska zalicza się do tych państw, w których informacja o przepływach pieniężnych jest już obligatoryjna.

Informacje zawarte w pracy są dla mnie szczególnie przydatne. Od 1998r. prowadzę działalność gospodarczą gdzie sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym występuje w formie podatku zryczałtowanego, jednak po przekroczeniu określonego obrotu będę zmuszony przejść na książkę przychodów i rozchodów a później na pełną księgowość. Znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna w prowadzeniu firmy gdzie obowiązuje pełna księgowość.

Przykłady i publikacje użyte do pisania pracy pochodzą z lat 1988-1999r., zostały również użyte dwie metody pisania pracy: techniczna – czytanie literatury oraz statystyczna – przedstawienie jako praktycznego przykładu analizy finansowej.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przestawiona została istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, a więc jej zakres, rodzaje, miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa, materiały źródłowe sprawozdań finansowych, metody rachunkowe wykorzystywane w analizach oraz sposoby prezentowania wyników analizy finansowej.
Rozdział drugi w całości poświęcony jest analizie sprawozdań finansowych, obejmuje więc bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Rozdział trzeci przedstawia ocenę kondycji finansowej firmy. Do wyznaczenia tej oceny potrzebna jest analiza rentowności przedsiębiorstwa, zbadanie płynności finansowej firmy oraz sprawności działania.
Rozdział czwarty mówi o istocie analizy wskaźnikowej i pozawskaźnikowej wraz z oceną zadłużenia przedsiębiorstwa.

Pracę kończy rozdział piąty, który zawiera praktyczny przykład analizy finansowej na podstawie danych z wybranego przedsiębiorstwa.

Liczba stron 128
Nazwa Szkoły Wyższej WSZMiJO Katowice
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001
4.4/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print