Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Spis treści

Wstęp……………………5
I Rozdział:
Istota sytuacji finansowej……………7
1. Pojęcie sytuacji finansowej…………….7
1.1. Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej..7
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie…….9
1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa……….11
2. Czynniki warunkujące sytuację finansową przedsiębiorstwa……14
2.1. Uwarunkowania sytuacji finansowej………..14
2.1.1. Czynniki zewnętrzne…………..14
2.1.2. Czynniki wewnętrzne………….17
II Rozdział:
Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa………21
1. Systemy wskaźników wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej…21
1.1. Istota analizy wskaźnikowej…………..21
1.1.1. Wskaźniki płynności finansowej………….22
1.1.2. Wskaźniki sprawności działania…………..24
1.1.3. Wskaźniki rentowności…………….25
1.1.4. Wskaźniki zadłużenia…………..27
2. Analiza Du Ponta………………..28
2.1. Istota analizy Du Ponta………………29
2.2. Piramida Du Ponta……………..30
3. Nowoczesne metody analizy sytuacji finansowej………..33
3.1. EVA – ekonomiczna wartość dodana………..33
3.1.1. Istota ekonomicznej wartości dodanej………33
3.1.2. Ekonomiczna wartość dodana w przedsiębiorstwie……..36
3.2. MVA – rynkowa wartość dodana…………..38
3.2.1. Pojęcie rynkowej wartości dodanej………….38
3.2.2. Wpływ MVA na przedsiębiorstwo……….40
3.3. BSC – zrównoważona karta wyników…………..41
3.3.1. Historia powstania BSC……………41
3.3.2. Pojęcie i idea BSC……………41
3.3.3. Konstrukcja strategicznej karty wyników……..43
III Rozdział:
Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki gospodarczej……48
1. Charakterystyka Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. ….48
1.1. Informacje ogólne………………48
1.2. Działalność spółki……………..49
1.2.1. Struktura organizacyjna spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania……………….49
1.2.2. Podstawowe produkty i rynki zbytu…………50
1.2.2.1. Rynek krajowy……………50
1.2.2.2. Rynki zagraniczne……………..52
1.2.3. Źródła zaopatrzenia………………53
1.2.4 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki………………….54
1.2.5. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju spółki…55
1.2.5.1. Czynniki podstawowe…………….55
1.2.5.2. Czynniki ryzyka i zagrożeń………..56
2 Analiza sytuacji finansowej F.K.”POLLENA-EWA”S.A……57
2.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku finansowego……..57
2.1.1. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat…….57
2.1.2. Analiza rentowności…………….58
2.1.3. Analiza struktury aktywów…………..59
2.1.4. Sprawność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa……60
2.2. Zasoby kapitałowe……………..61
2.2.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału……….61
2.2.2. Analiza zadłużenia……………62
2.2.3. Wskaźniki płynności…………….63
2.2.4. Opis przepływów środków pieniężnych……….63
2.2.5. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania……..64
Podsumowanie…………………..66
Bibliografia……………………68
Spis tabel………………………71
Spis rysunków…………………..71

Wstęp

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego efektywności. Dlatego głównym celem mojej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przeanalizowanie wpływu analizy na otoczenie i działalność jednostki. Wiedza ta nabiera coraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom jednostek gospodarczych, jak i różnego stopnia menedżerom.

Szczegółowe cele pracy obejmują:

  1. Zidentyfikowanie głównych cech i potrzeb analizy finansowej, a także czynników warunkujących jej przydatność w działalności przedsiębiorstwa.
  2. Zaprezentowanie wybranych systemów wskaźników i metod ich analizy służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Systemy te uwzględniają wskaźniki i metody badań otoczenia oraz metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  3. Przegląd nowoczesnych metod analizy finansowej, wśród których na szczególną uwagę zasługują: ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana oraz zbilansowana karta wyników.
  4. Analizę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A.

Z wymienionych celów wynika, że zakres problemowy pracy obejmuje analizę efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Treścią prezentowanej pracy są dwa główne terminy bezpośrednio powiązane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa: analiza ekonomiczna odnosząca się do działalności gospodarczej każdej jednostki działającej na rynku oraz metody związane z wyceną i zarządzaniem wartością firmy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale, mającym charakter wprowadzenia scharakteryzowałam istotę analizy finansowej. Przedstawiłam ją jako dyscyplinę naukową, zajmującą się metodami badania umożliwiającymi ocenę działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych. Określiłam również podział analizy finansowej z przedmiotowego punktu widzenia. Z kolei omawiając przedmiot analizy finansowej szczególną uwagę skierowałam na wielkości ekonomiczne, takie jak: zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki gospodarczej, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiłam otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka gospodarcza oraz czynniki wpływające na nią w sposób bezpośredni lub pośredni.

W rozdziale drugim zaprezentowałam systemy wskaźników oraz finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa, które są wręcz niezbędne do odpowiedniej oceny stanu faktycznego i poziomu na jakim znajduje się jednostka. Ukazałam tu nie tylko analizę wskaźnikową, na którą składają się wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania, rentowności i zadłużenia, ale przede wszystkim skoncentrowałam się na nowoczesnych metodach analizy finansowej, takich jak: ekonomiczna wartość dodana i rynkowa wartość dodana, a także zrównoważona karta wyników.

Pracę zamyka rozdział trzeci – praktyczny poświęcony dokładnemu przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, jaką jest Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. Dokonując charakterystyki spółki przedstawiłam wpływ otoczenia na rozwój jednostki, a także ryzyko i zagrożenia z tym związane. Starałam się przedstawić jak ważne są dla firmy procesy wpływające na satysfakcje klienta i jak ona przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Pisząc pracę w głównej mierze korzystałam z literatury z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, oraz pozycji dotyczących metod wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Liczba stron 72
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008