Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Spis treści

Wstęp 5

I Rozdział:
Istota sytuacji finansowej 7
1. Pojęcie sytuacji finansowej 7
1.1. Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 7
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie 9
1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 11
2. Czynniki warunkujące sytuację finansową przedsiębiorstwa 14
2.1. Uwarunkowania sytuacji finansowej 14
2.1.1. Czynniki zewnętrzne 14
2.1.2. Czynniki wewnętrzne 17

II Rozdział:
Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 21
1. Systemy wskaźników wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej 21
1.1. Istota analizy wskaźnikowej 21
1.1.1. Wskaźniki płynności finansowej 22
1.1.2. Wskaźniki sprawności działania 24
1.1.3. Wskaźniki rentowności 25
1.1.4. Wskaźniki zadłużenia 27
2. Analiza Du Ponta 28
2.1. Istota analizy Du Ponta 29
2.2. Piramida Du Ponta 30
3. Nowoczesne metody analizy sytuacji finansowej 33
3.1. EVA – ekonomiczna wartość dodana 33
3.1.1. Istota ekonomicznej wartości dodanej 33
3.1.2. Ekonomiczna wartość dodana w przedsiębiorstwie 36
3.2. MVA – rynkowa wartość dodana 38
3.2.1. Pojęcie rynkowej wartości dodanej 38
3.2.2. Wpływ MVA na przedsiębiorstwo 40
3.3. BSC – zrównoważona karta wyników 41
3.3.1. Historia powstania BSC 41
3.3.2. Pojęcie i idea BSC 41
3.3.3. Konstrukcja strategicznej karty wyników 43

III Rozdział:
Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki gospodarczej 48
1. Charakterystyka Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A.  48
1.1. Informacje ogólne 48
1.2. Działalność spółki 49
1.2.1. Struktura organizacyjna spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 49
1.2.2. Podstawowe produkty i rynki zbytu 50
1.2.2.1. Rynek krajowy 50
1.2.2.2. Rynki zagraniczne 52
1.2.3. Źródła zaopatrzenia 53
1.2.4 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki 54
1.2.5. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju spółki 55
1.2.5.1. Czynniki podstawowe 55
1.2.5.2. Czynniki ryzyka i zagrożeń 56
2 Analiza sytuacji finansowej F.K.”POLLENA-EWA”S.A. 57
2.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku finansowego 57
2.1.1. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat 57
2.1.2. Analiza rentowności 58
2.1.3. Analiza struktury aktywów 59
2.1.4. Sprawność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa 60
2.2. Zasoby kapitałowe 61
2.2.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału 61
2.2.2. Analiza zadłużenia 62
2.2.3. Wskaźniki płynności 63
2.2.4. Opis przepływów środków pieniężnych 63
2.2.5. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania 64

Podsumowanie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71
Spis rysunków 71

Wstęp

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego efektywności. Dlatego głównym celem mojej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przeanalizowanie wpływu analizy na otoczenie i działalność jednostki. Wiedza ta nabiera coraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom jednostek gospodarczych, jak i różnego stopnia menedżerom.

Szczegółowe cele pracy obejmują:

  1. Zidentyfikowanie głównych cech i potrzeb analizy finansowej, a także czynników warunkujących jej przydatność w działalności przedsiębiorstwa.
  2. Zaprezentowanie wybranych systemów wskaźników i metod ich analizy służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Systemy te uwzględniają wskaźniki i metody badań otoczenia oraz metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  3. Przegląd nowoczesnych metod analizy finansowej, wśród których na szczególną uwagę zasługują: ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana oraz zbilansowana karta wyników.
  4. Analizę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A.

Z wymienionych celów wynika, że zakres problemowy pracy obejmuje analizę efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Treścią prezentowanej pracy są dwa główne terminy bezpośrednio powiązane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa: analiza ekonomiczna odnosząca się do działalności gospodarczej każdej jednostki działającej na rynku oraz metody związane z wyceną i zarządzaniem wartością firmy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale, mającym charakter wprowadzenia scharakteryzowałam istotę analizy finansowej. Przedstawiłam ją jako dyscyplinę naukową, zajmującą się metodami badania umożliwiającymi ocenę działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych. Określiłam również podział analizy finansowej z przedmiotowego punktu widzenia. Z kolei omawiając przedmiot analizy finansowej szczególną uwagę skierowałam na wielkości ekonomiczne, takie jak: zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki gospodarczej, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiłam otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka gospodarcza oraz czynniki wpływające na nią w sposób bezpośredni lub pośredni.

W rozdziale drugim zaprezentowałam systemy wskaźników oraz finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa, które są wręcz niezbędne do odpowiedniej oceny stanu faktycznego i poziomu na jakim znajduje się jednostka. Ukazałam tu nie tylko analizę wskaźnikową, na którą składają się wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania, rentowności i zadłużenia, ale przede wszystkim skoncentrowałam się na nowoczesnych metodach analizy finansowej, takich jak: ekonomiczna wartość dodana i rynkowa wartość dodana, a także zrównoważona karta wyników.

Pracę zamyka rozdział trzeci – praktyczny poświęcony dokładnemu przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, jaką jest Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. Dokonując charakterystyki spółki przedstawiłam wpływ otoczenia na rozwój jednostki, a także ryzyko i zagrożenia z tym związane. Starałam się przedstawić jak ważne są dla firmy procesy wpływające na satysfakcje klienta i jak ona przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Pisząc pracę w głównej mierze korzystałam z literatury z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, oraz pozycji dotyczących metod wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Liczba stron 72
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
4.2/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print