Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej 4

1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP 4
1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych jednostek  11
1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 13
1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki 16

ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego  20

2.1. Istota podatku i jego cechy 20
2.2. Klasyfikacja podatków 23
2.3. Funkcje podatków 26
2.4. Elementy konstrukcyjne podatku 28
2.5. Zasady podatkowe… 30
2.6. Wpływ podatków na działalność gospodarczą 35

ROZDZIAŁ 3. Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw 39

3.1. Istota ewidencji podatkowej przedsiębiorstw 39
3.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych 40
3.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych 45
3.4. Karta podatkowa 50
3.5. Analiza porównawcza uproszczonych form ewidencji 52

ROZDZIAŁ 4. Analiza różnych form opodatkowania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 56

4.1. Przykład przedsiębiorstwa KOGRAKO opodatkowanego na zasadach ogólnych 56
4.2. Charakterystyka firmy TIS – Tomasz Anioł opodatkowanej podatkiem liniowym 58
4.3. Opodatkowanie jednoosobowej działalności usługowej w formie karty podatkowej 62
4.4. Przypadek Zakładu Instalacji Sanitarnych opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym 64

PODSUMOWANIE 66

LITERATURA 68
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 71

WSTĘP

Podczas powstawania nowej firmy, jak również w toku jej działalności ważnym elementem jej funkcjonowania jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem pracy jest omówienie istotnej problematyki, jaką jest decyzja związana z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielu przyszłych przedsiębiorców stoi przed trudnym wyborem jakim jest zdecydowanie się na formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Jak ważną rolę odgrywają podatki w życiu ludzi najlepiej ujął Benjamin Franklin, którego sławne powiedzenie brzmiało „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono pojęcie, klasyfikację oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu firm omawianego sektora, a także istota jego znaczenia dla gospodarki.

Rozdział drugi dotyczy istoty podatku, jego cech, elementów, konstrukcji oraz klasyfikacji. W rozdziale tym zostały omówione również zasady podatkowe.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania, jakie mogą wybrać przedsiębiorstwa, a także ich wady i zalety, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję o wyborze. Rozdział ten przedstawia kryteria jakie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę wybierając formę opodatkowania.

W ostatnim rozdziale zaprezentowano kilka firm różnych branż pod kątem wyboru właściwej formy opodatkowania.

Do napisania pracy w części teoretycznej, czyli w trzech początkowych rozdziałach posłużono się analizą literatury z zakresu przedsiębiorczości a także podatków oraz form opodatkowania przedsiębiorstw, natomiast rozdział czwarty powstał dzięki dokumentacji udostępnionej przez przedsiębiorstwa, a także dzięki wywiadom przeprowadzonym z właścicielami oraz pracownikami przedsiębiorstw takich jak KOGRAKO, TIS, Zakład Zegarmistrzowski oraz Zakład Instalacji Sanitarnych.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Ekonomiczny
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print