Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.

Spis Treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych
1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Cechy i cele prawidłowego sprawozdania finansowego
1.4. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej
1.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
1.6. Obowiązek badania sprawozdań finansowych

ROZDZIAŁ 2 ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO ANALIZA.
2.1. Bilans i kierunki jego analizy
2.1.1. Bilans jako pierwszy element sprawozdania finansowego
2.1.2. Układ i teść bilansu, kierunki analizy bilansu oraz wstępna analiza
2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.1. Porównawczy rachunek zysków i strat
2.2.2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
2.2.3. Analiza rachunku zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2.4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – Istota analizy wskaźnikowej
2.4.1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.4.2. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.4.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 3 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.1.2 Historia
3.1.3 Właściciele i Organy Spółki
3.1.4 Charakterystyka produktów
3.1.5 Charakterystyka systemu organizacyjnego
3.1.6 Zasoby kadrowe
3.1.7 Charakterystyka rynku.
3.2. Ogólna analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków i strat

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wstęp

Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest jej ukierunkowanie na efektywność mikroekonomiczną. Jest ona oparta na efektywności pojedynczych podmiotów gospodarczych. U podstaw tej gospodarki leży założenie, iż jeżeli przedsiębiorstwa będą efektywne to w konsekwencji efektywna powinna być także cała gospodarka. Efektywność całej gospodarki jest więc sumą efektywności pojedynczych przedsiębiorstw.

Analiza efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona przez pryzmat finansów. Prawidłowo dokonana analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego od planowanego kształtowania się rzeczywistości. Przedmiotem pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z funkcjonowaniem firmy. Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane narzędzia umożliwiające ocenę stanu przedsiębiorstwa. Ocena bieżącej działalności przedsiębiorstwa obejmuje takie zagadnienia, jak istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania.

Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i ma charakter empiryczno – literaturowy. Opracowanie powstało na bazie literatury fachowej przedmiotu oraz podstawowych druków sprawozdawczości finansowej. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy, ich cechy, a także scharakteryzowano użytkowników owych sprawozdań. Rozdział ten porusza także problematykę badania sprawozdań finansowych. W rozdziale drugim przedstawiono i scharakteryzowano elementy składające się na sprawozdanie finansowe, czyli: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Rozdział ten poświęcono również tematyce analizy wyżej wymienionych części sprawozdania, oraz przedstawiono najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wskaźniki służące do oceny działalności przedsiębiorstwa

W rozdziale trzecim przeprowadzono badania empiryczne w oparciu o elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Korzystając z podstawowych sprawozdań finansowych, takich jak bilanse księgowe, rachunki zysków i strat, dokonano diagnozy majątkowo finansowej badanego podmiotu gospodarczego. Natomiast ostatnia część opracowania dotyczy analizy wskaźnikowej browarów Carlsberg Okocim S.A. w zakresie oceny jego płynności, zadłużenia, sprawności działania i efektywności finansowej firmy.

Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej i majątkowej badanego przedsiębiorstwa opisane zostały w podsumowaniu niniejszego opracowania.

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Opolski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print