Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix

Spis Treści

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6
1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6
1.1. System informacyjny. 6
1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10
1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11
1.4. Systemy informatyczne 11
2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14
3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15
3.1. Cele rachunkowości jako system: 19
3.2. Wady i zalety rachunkowości informatycznej. 20
4. STRUKTURA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 21
5. DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI PODLEGAJĄCE INFORMATYZACJI. 26

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZASTOSOWAŃ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ. 31
1. KOMPUTERYZACJA PRAC KSIĘGOWYCH. 31
2. WYMOGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI PROGRAMOM KOMPUTEROWYM. 32
2.1. Dopuszczenie systemu finansowo-księgowego do eksploatacji 37
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 38
2.3. Aktualizacja zakładowego planu kont 39
2.4. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu 40
3. BEZPIECZEŃSTWO I METODY OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. 43
3.1. Rodzaje zagrożeń systemów informatycznych 43
3.2. Prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów. 46
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEM OCHRONY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 52

ROZDZIAŁ III. WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAKTYCE. 54
1. KRYTERIA WYBORU I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE. 54
1.1. Praktyczne wskazówki w dotyczące wyboru systemu FK. 54
1.2. Pożądane cechy i funkcje dobrego systemu FK. 56
2. AUDYT I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA. 58
2.1. Audyt oprogramowania. 59
2.2. Atestacja oprogramowania. 60
2.3. Przedmiot atestacji. 60
2.4. Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 61
3. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU FK. 62
4. WDRAŻANIE SYSTEMÓW UŻYTKOWYCH. 65

ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA FK FIRMY MATRIX. PL 67 PRZEDSTAWIENIE FIRMY I JEJ REFERENCJI. 67
2. ZGODNOŚĆ PROGRAMU FK ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. 70
2.1. Zakres stosowania i dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w FK. 70
2.2. Księgi rachunkowe i ich wydruk, dziennik. 72
2.3. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowody źródłowe. 74
2.4. Treść dowodu księgowego, sprawdzalność ksiąg, ochrona danych. 75
3. APLIKACJA WYBRANEGO SYSTEMU SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX. PL. 77
3.1. Przeznaczenie programu. 77
3.2. Środowisko programu FK. 78
3.3. Struktura sytemu FK. 80
3. 4. Podstawowe funkcje programu. 82
4. WALORY MERYTORYCZNO-TECHNICZNE PROGRAMU. 84

ZAKOŃCZENIE 89
SPIS RYSUNKÓW. 91
SPIS TABEL. 91
LITERATURA. 92

Wstęp

Wiek XX, to wiek bezprecedensowego zalewu informacji. Za pośrednictwem druku, radia, telewizji, internetu i innych środków przekazu można korzystać z nieprzebranego zasobu wiadomości w każdym zakątku ziemi. W celu uzyskania konkretnej informacji zaprzęga się popularne systemy informatyczne. Informacja stała się w chwili obecnej produktem, który gwarantuje sukces i powodzenie w biznesie.

Źródło przekazywania informacji komputery – są dla większości wyznacznikami stylu życia. Dzięki nim nasze życie nabrało innego wymiaru, a praca stała się bardziej efektywna i przyjemna.

Nie ma dziedziny życia, która nie byłaby skomputeryzowana, również rachunkowość pod względem technologii w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniła się diametralnie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nikt dobrowolnie nie chciałby wrócić do ery liczydeł. A przecież jeszcze całkiem nie tak dawno, był to główny atrybut księgowego.

Pomimo, że rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, to jej rola ciągle wzrasta. Swój wzrost znaczenia pomimo upływu lat, zawdzięcza specyficznym metodom rejestracji różnorodnych zjawisk gospodarczych. Dzięki temu dostarcza wszechstronnych informacji na temat ich przebiegu, a tym samym umożliwia ich ocenę oraz podejmowanie decyzji, zmierzających do dalszego doskonalenia działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość stanowi główny podsystem systemu informacji ekonomicznej każdego podmiotu. Trudno sobie wyobrazić życie przedsiębiorstwa bez prawidłowego funkcjonowania w nim systemu rachunkowości, a system rachunkowości bez właściwego systemu informatycznego.

Na przestrzeni wieków wykształciły się różne formy rachunkowości, były one dostosowane do warunków i techniki jaką wówczas dysponowano. Zapisy mogły być dokonywane ręcznie, maszynowo lub przy pomocy komputera. Jednak, aby móc wykorzystać technikę komputerową niezbędny jest odpowiedni dobór oprogramowania finansowo-księgowego. Obecnie na rynku polskim mamy duży wybór tego typu programów. Pracownik działu księgowości ma niełatwe zadanie dotyczące wyboru oprogramowania.

Niniejszej pracy przyświecał cel przybliżenia wiedzy na temat systemów informatycznych w rachunkowości. Analizy czynników decydujących o wyborze optymalnego systemu, który spełniłby oczekiwania użytkownika. Powyższe cele starano się osiągnąć poprzez układ pracy, który składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym określono istotę systemu informatycznego w rachunkowości. Wskazano na funkcje i cechy jakimi się charakteryzują systemy informacyjne i informatyczne.

Rozdział drugi porusza aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej. Skupia uwagę na zgodności oprogramowania ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

W rozdziale trzecim omówiono kryterium wyboru i wdrożenia systemu finansowo-księgowego.

Ostatni czwarty rozdział jest rozdziałem empirycznym, w którym rozwinięto główny temat pracy poprzez przedstawienie firmy i prezentowanego oprogramowania.
Informacje zawarte w tej pracy mogą być pomocne przy analizie innych systemów informatycznych, które są wykorzystywane w rachunkowości i nie tylko

Liczba stron 95
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print