Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . 2
ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości
1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości . .. . . . . .4
1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości. . . . . 11
1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości . . . . . . . .13
1.4 Zakres rachunkowości . . . . . . .. . . . . . . . 18
1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości . . . . . .19
ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości
2.1 Dokumentacja rachunkowości . . . . . . . . . 24
2.2 Wycena aktywów i pasywów . . . . .. . . . . .37
2.3 Organizacja inwentaryzacji . . . . . . . . . . . .44
2.4 Ustalanie wyniku finansowego . . . . . . . . . .46
ROZDZIAŁ I I I Sprawozdawczość finansowa
3.1 Istota sprawozdawczości finansowej . . . . .52
3.2 Struktura sprawozdania finansowego . . . . . 58
3.3 Analiza wybranych elementów sprawozdania firmy „X” S.A. . . . . . . . . .69
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Wykaz literatury . . . . . . . . .. . . . . . . . . 79
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Całość pisana czcionką Arial nr 12 i nr 10. 150 przypisów !!!

W S T Ę P

Prowadzenie rachunkowości stało się obowiązkiem na mocy prawa ze względu na pełnione funkcje: ewidencyjną, kontrolną, rozliczeniową oraz informacyjną. Prawo, które jest stale uaktualniane, zostało oparte na wypracowanych przez lata standardach, z których do najważniejszych należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmieniający się świat, ekspansja gospodarcza poza granice, integracje i stowarzyszenia gospodarek przyczyniły się do ujednolicenia, harmonizacji procedur w rachunkowości.

Celem pracy jest opisanie w syntetyczny, przekrojowy sposób podstaw organizacyjnych, zakresu i struktury rachunkowości, odnosząc się szczególnie do rachunkowości finansowej w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Powodem dla którego niniejsza praca została napisana były istotne zmiany w ustawie o rachunkowości zmierzające do przyjęcia rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej oraz dostosowania do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Nowelizacja ustawy uregulowała: rozliczenia, wycenę, ewidencję w księgach rachunkowych aktywów netto w przypadku fuzji spółek; zasady ewidencji i wyceny inwestycji, aktywów finansowych (także instrumenty finansowe); ujęcie na dzień bilansowy przychodów z nie zakończonych usług; ujęła leasing finansowy. Ponadto zostały zmodyfikowane i dodane nowe definicje składników finansowych, metod wyceny; zmieniono zasady: funkcjonowania podatku dochodowego odroczonego, rozliczania różnic kursowych, prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym; wprowadzono oddzielne przepisy dla jednostek powiązanych i powiązań kapitałowych. Zwolniono z obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostki nie spełniające kryteriów.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości. Zawarto w nim cele, cechy, funkcje i zakres rachunkowości. Ponadto pokazano dwuaspektową strukturę, opisano podstawy prawne oraz scharakteryzowano zasady rządzące współczesną rachunkowością.

W rozdziale drugim opisano fundamentalne składniki rachunkowości finansowej. Omówiono dokumentację rachunkowości, wymagania i zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych, dwuaspektową wycenę aktywów i pasywów z wyszczególnieniem niektórych składników. Scharakteryzowano organizację inwentaryzacji oraz metody pomiaru wyniku finansowego.

W trzecim rozdziale przedstawiono końcowy etap systemu rachunkowości czyli sprawozdawczość finansową. Opisano istotę, cel sporządzania, cechy jakościowe, klasyfikację oraz składniki sprawozdania finansowego. Przedstawiono także i poddano analizie w podstawowym zakresie sprawozdanie finansowe realnego przedsiębiorstwa, będącego spółką akcyjną.

W pracy wykorzystano metodę analizy diagnostycznej i metodę porównań.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
image_print