Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości
1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości 4
1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości 11
1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości 13
1.4 Zakres rachunkowości 18
1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości 19

ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości
2.1 Dokumentacja rachunkowości 24
2.2 Wycena aktywów i pasywów 37
2.3 Organizacja inwentaryzacji 44
2.4 Ustalanie wyniku finansowego 46

ROZDZIAŁ I I I Sprawozdawczość finansowa
3.1 Istota sprawozdawczości finansowej 52
3.2 Struktura sprawozdania finansowego 58
3.3 Analiza wybranych elementów sprawozdania firmy „X” S.A. 69

Zakończenie 78
Wykaz literatury 79
Akty prawne 79
Spis tabel i schematów 80

Całość pisana czcionką Arial nr 12 i nr 10. 150 przypisów !!!

W S T Ę P

Prowadzenie rachunkowości stało się obowiązkiem na mocy prawa ze względu na pełnione funkcje: ewidencyjną, kontrolną, rozliczeniową oraz informacyjną. Prawo, które jest stale uaktualniane, zostało oparte na wypracowanych przez lata standardach, z których do najważniejszych należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmieniający się świat, ekspansja gospodarcza poza granice, integracje i stowarzyszenia gospodarek przyczyniły się do ujednolicenia, harmonizacji procedur w rachunkowości.

Celem pracy jest opisanie w syntetyczny, przekrojowy sposób podstaw organizacyjnych, zakresu i struktury rachunkowości, odnosząc się szczególnie do rachunkowości finansowej w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Powodem dla którego niniejsza praca została napisana były istotne zmiany w ustawie o rachunkowości zmierzające do przyjęcia rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej oraz dostosowania do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Nowelizacja ustawy uregulowała: rozliczenia, wycenę, ewidencję w księgach rachunkowych aktywów netto w przypadku fuzji spółek; zasady ewidencji i wyceny inwestycji, aktywów finansowych (także instrumenty finansowe); ujęcie na dzień bilansowy przychodów z nie zakończonych usług; ujęła leasing finansowy. Ponadto zostały zmodyfikowane i dodane nowe definicje składników finansowych, metod wyceny; zmieniono zasady: funkcjonowania podatku dochodowego odroczonego, rozliczania różnic kursowych, prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym; wprowadzono oddzielne przepisy dla jednostek powiązanych i powiązań kapitałowych. Zwolniono z obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostki nie spełniające kryteriów.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości. Zawarto w nim cele, cechy, funkcje i zakres rachunkowości. Ponadto pokazano dwuaspektową strukturę, opisano podstawy prawne oraz scharakteryzowano zasady rządzące współczesną rachunkowością.

W rozdziale drugim opisano fundamentalne składniki rachunkowości finansowej. Omówiono dokumentację rachunkowości, wymagania i zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych, dwuaspektową wycenę aktywów i pasywów z wyszczególnieniem niektórych składników. Scharakteryzowano organizację inwentaryzacji oraz metody pomiaru wyniku finansowego.

W trzecim rozdziale przedstawiono końcowy etap systemu rachunkowości czyli sprawozdawczość finansową. Opisano istotę, cel sporządzania, cechy jakościowe, klasyfikację oraz składniki sprawozdania finansowego. Przedstawiono także i poddano analizie w podstawowym zakresie sprawozdanie finansowe realnego przedsiębiorstwa, będącego spółką akcyjną.

W pracy wykorzystano metodę analizy diagnostycznej i metodę porównań.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print