Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie X

Wstęp Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 1.4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 1.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych Rozdział II. Ogólna prezentacja analizowanego przedsiębiorstwa X 2.1. Forma prawna i historia spółki 2.2. Profil działalności 2.3. Klienci … Czytaj dalej

Analiza finansowa jednostki budżetowej na przykładzie przedszkola

Do pracy dołączono bilans, rachunek zysków i strat, obliczenia, zestawienie obrotu i sald, zestawienie zmian w funduszu… Zestawienie zmian w funduszu jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego mają obowiązek sporządzać te jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem tego zestawienia jest dostarczenie odbiorcom sprawozdania odpowiednich informacji na temat zmian w kapitale … Czytaj dalej

Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2 Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4 1.1. Pojęcie kultury 4 1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7 1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12 1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21 1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23 Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym … Czytaj dalej