Transport samochodowy w międzynarodowej wymianie towarowej

Liczba stron: 102

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2004

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………..3

Rozdział I. CHARAKTERYSTYKA TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE……………………7

1. Istota transportu, systemu transportowego, usługi transportowej………………….7
1.1. Istota transportu i usługi transportowej……………7
1.2. Istota systemu transportowego…………….9

2. Infrastruktura transportu samochodowego……….15
2.1. Kryteria klasyfikacji infrastruktury transportu samochodowego……15
2.2. Infrastruktura liniowa………………..18
2.3. Infrastruktura punktowa…………….22

3. Stosowane technologie przewozów………….27
3.1. Transport multimodalny i kombinowany ………….27
3.2. Jednostki bimodalne………………31
3.3. Czas przewozu………………….36

Rozdział II ANALIZA PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRZEZ PODSTAWOWE GAŁĘZIE TRANSPORTU W LATACH 2001-2002………………40
1. Analiza przewozów towarowych transportem samochodowym……40
2. Analiza przewozów towarowych transportem kolejowym…….50
3. Analiza przewozów towarowych transportem powietrznym i morskim…………………..58

Rozdział III GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO USPRAWNIENIA PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM…………..70
1. Propozycja wykorzystania nowych technologii przewozów….70
1.1. Transport intermodalny……………..70
1.2. Jednostki bimodalne………………..76
2. Propozycje nowych uregulowań prawnych………79
3. Propozycja systemu bodźców ekonomicznego zainteresowania nowymi formami przewozów………………86

Zakończenie…………………….92

Bibliografia………………….96
Spis tabel……………………100
Spis rysunków……………………102

WSTĘP

Problem funkcjonowania transportu w międzynarodowej wymianie towarowej i jej rozwoju odgrywa bardzo ważną rolę. Wystarczy odwołać się do doświadczeń płynących z przeszłości, jak również tych, które przynosi nam rzeczywistość dnia dzisiejszego. Wyraźnie widać, że transport i międzynarodowa wymiana towarowa są ściśle ze sobą związane, a postęp i dalszy rozwój w obrębie jednej z tych działalności gospodarczych uwarunkowany jest postępem i rozwojem drugiej.

Od początku lat siedemdziesiątych utrzymuje się tendencja silnego wzrostu przewozów ładunków za pomocą transportu samochodowego, można dzisiaj nawet stwierdzić, że transport samochodowy zdominował przewozy towarowe. Sytuacja ta jest przyczyną ogromnego zatłoczenia na drogach Europy. Prowadzi to również do szybkiego zużycia się dróg oraz zwiększenia obciążenia środowiska naturalnego. Problematyka przewagi udziału transportu samochodowego w międzynarodowych przewozach towarowych jest bardzo istotna i wymaga podejmowania badań. Waga powyższego problemu stała się inspiracją do podjęcia niniejszego tematu pracy.

Celem głównym pracy jest przedstawienie głównych kierunków działań zmierzających do usprawnienia przewozów międzynarodowych transportem samochodowym. Celem podporządkowanym było przeprowadzenie analizy przewozów towarowych przez cztery podstawowe gałęzie transportu.

Całość problematyki zawarto w trzech rozdziałach pracy.

W rozdziale pierwszym została zawarta ogólna charakterystyka transportu samochodowego w Polsce. W pierwszej części tego rozdziału zostało zdefiniowane i scharakteryzowane pojęcie transportu oraz usługi transportowej, jako produktu, który powstaje w efekcie procesu produkcyjnego, jakim jest transport. Przedstawiono również istotę spedycji, która jest ściśle związana z działalnością przewozową oraz przedstawiono podstawowe czynności spedycyjne. W dalszej części podrozdziału pierwszego omówiono istotę – bardzo ważnego dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej – systemu transportowego. Przedstawiono warunki optymalizacji systemu transportowego oraz podstawowe czynniki integrujące system transportowy kraju. W podrozdziale drugim została przedstawiona problematyka infrastruktury transportu samochodowego, jako jednej z najważniejszych dźwigni rozwoju gospodarczego. Omówiono kryteria klasyfikacji infrastruktury transportu samochodowego oraz podział na infrastrukturę liniową i punktową. Ostatnia część pierwszego rozdziału prezentuje stosowane technologie przewozów pozwalające na lepsze wykorzystanie środków transportowych, minimalizację czasu transportu, obniżenie kosztów oraz poprawę wyników ekonomicznych. Ogromne znaczenie transportu multimodalnego i kombinowanego zostało przedstawione dzięki prezentacji celów, korzyści i przesłanek wspierających ich rozwój. Scharakteryzowano główne terminale przewozów kombinowanych w Polsce oraz przedstawiono ideę systemu bimodalnego i scharakteryzowano kilka odmian konstrukcyjnych zestawów bimodalnych . Kończąc omówiono znaczenie czasu, jako jednego z elementów kosztowych operacji logistycznej.

Rozdział drugi prezentuje analizę przewozów towarowych przez podstawowe gałęzie transportu. Analiza ta została zrealizowana za pomocą danych dotyczących wyników działalności transportu w latach 2000 2001. Przedstawiono rodzaje przewozów, w których transport samochodowy jest najbardziej efektywny. Scharakteryzowano dynamikę i strukturę przewozów ładunków według rodzajów transportu. Na dominację transportu samochodowego w przewozach towarowych wskazuje także przeprowadzona analiza wzrostu ilości samochodów ciężarowych.

W dalszej części podrozdziału pierwszego przeprowadzona została analiza funkcjonowania polskich przedsiębiorstw transportowych na rynku międzynarodowym w ciągu ostatnich lat. W podrozdziale drugim przedstawiono problematykę infrastruktury kolejowej. Zaprezentowano udział transportu kolejowego w obsłudze ładunków handlu zagranicznego oraz czynniki wpływające na jego spadek. W podrozdziale ostatnim została opracowana struktura przewozów transportem powietrznym i morskim. Przeanalizowano również działalność firm w tych branżach.

W rozdziale trzecim poniższej pracy zostały przedstawione główne kierunki działań zmierzających do usprawnienia przewozów międzynarodowych transportem samochodowym. Proponowane jest tu wykorzystanie nowych technologii przewozów jak transport intermodalny, czy jednostki bimodalne. Przedstawiono charakterystykę przewozów intermodalnych w ostatnich latach. Omówiono intermodalne jednostki ładunkowe i zaproponowano nowy standard jednostkę EILU.

Następnie zaprezentowano główne założenia systemu bimodalnego oraz przedstawiono jego walory. W podrozdziale drugim omówiono problem nowych uregulowań prawnych wpływających na zwiększenie efektywności transportu samochodowego. Zaprezentowano główne cele Unii Europejskiej w zakresie regulacji konkurencyjności gałęzi transportu. Podrozdział ostatni został poświęcony systemowi bodźców ekonomicznego zainteresowania innymi oraz nowymi formami przewozów. Zaprezentowano projekty inwestycyjne na najbliższe lata oraz podjęto próbę zachęceni a inwestorów do większej aktywności. Przedstawiono mechanizm opłat od dużych ciężarówek , który cieszy się ogromnym uznaniem w Szwajcarii i Austrii

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print