Transport Unii Europejskiej i Polski

Liczba stron: 43

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające……………..3
1.1. Przedmiot i zakres opracowania……………3
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…………….4

Rozdział II
Transport Unii Europejskiej………………5
2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne………5
2.2. Rynek usług transportowych……………..7
2.3. Europejska infrastruktura transportu……………11

Rozdział III
Przyporządkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unię Europejską……………….17
3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu…….17
3.1.1.Transport kolejowy……………..20
3.1.2.Transport lotniczy……………….21
3.1.3. Transport morski……………….22
3.1.4. Transport wodny – śródlądowy………….23
3.2. Transport drogowy jako przykład modernizacji polskiej infrastruktury transportowej…………………23

Rozdział IV
Ochrona środowiska przed transportem………..31
4.1. Ochrona środowiska przed wpływem transportu w UE…….31
4.2. Polski transport w zakresie ochrony środowiska……..35

Rozdział V
Uwagi i wnioski końcowe…………….37
5.1. Podsumowanie ustaleń……………….37
5.2. Wnioski uogólniające………………39
Bibliografia…………………41
Spis tabel…………………..43

Wstęp

Przystąpienie krajów wschodnioeuropejskich do Unii Europejskiej wymagało od obu stron podjęcia w branży transportowej intensywnych przygotowań. Przystąpienie Estonii, Polski, Czech, Węgier i Słowenii do UE przyczyniło się nie tylko do poprawy sytuacji gospodarczej w tych państwach lecz oznaczało również stworzenie warunków trwałego pokoju w Europie.

Oczywiście przystąpienie tych krajów do Wspólnoty nie odbyło się bez przejściowych trudności. Konieczne były zatem odpowiednio zorganizowane działania. Potrzebne były skalkulowane kroki oraz związany z tym czas. Kraje kandydujące, w tym Polska, są świadome były tego, iż ich prawne oraz gospodarcze warunki transportu dostosowane być muszą do standardów zachodnich.

Obecny etap, na którym znajduje się polski transport w drodze do Unii Europejskiej to; szereg zmian i dostosowań w prawie i standardach transportowych Polski oraz modernizacja infrastruktury transportowej w celu przyszłego jej włączenia do systemu sieci transeuropejskich.

Polska dostosowuje swoje ustawodawstwo do istniejącego prawa wspólnotowego, zgodnie z ustaleniami Układu Europejskiego. Z momentem wejścia w życie Układu, obserwujemy znaczny postęp w procesie urynkowienia polskiego transportu, jak również w sferze liberalizacji świadczenia usług transportowych w sukcesywnym dostosowaniu tego sektora oraz w celu sprostania konkurencji i wolnej grze sił rynkowych Unii Europejskiej.

Integracja Polski z Unią to niewątpliwie wielka szansa dla polskiej polityki transportowej, ale wraz z pozytywnymi aspektami wstąpienia Polski do Unii pojawiają się również liczne zagrożenia dla polskiego transportu.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print