Ocena usług transportowo-spedycyjnych świadczonych przez firmę „Trans-System” sp. z o.o

Liczba stron: 92

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Kraków

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2000

Zawartość pracy:

Spis treści

WSTĘP

1. SPEDYCJA I JEJ ROLA W MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE HANDLOWEJ
1.1. Pojęcie i istota spedycji
1.2. Rola i zadania spedytora międzynarodowego w handlu zagranicznym
1.3. Zagadnienia transportowe w kontraktach handlowych
1.4. Spedycja międzynarodowa w Polsce i kierunki jej rozwoju na tle przemian gospodarczych

2. UWARUNKOWANIA PRAWNE WYKONYWANIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH
2.1. Podstawowe regulacje prawne w międzynarodowym transporcie drogowym
2.2. Dokumentacja w przewozach przesyłek drobnych
2.3. Ubezpieczenie ładunku w czasie transportu

3. DIAGNOZA ORGANIZACJI PRZEWOZÓW W FIRMIE „TRANS-SYSTEM” Sp. z o.o.
3.1. Charakterystyka firmy
3.2. Współpraca spedytora z kontrahentem zagranicznym
3.3. Pojęcie przesyłki drobnej w spedytorskim ruchu zbiorowym
3.4. Taryfa drobnicowa
3.5. Formowanie przesyłek zbiorczych

4. ETAPY PROCESU SPEDYCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEWOZU PRZESYŁEK DROBNYCH W FIRMIE „TRANS-SYSTEM” Sp. z o.o.
4.1. Przewóz towaru jako ostatnia faza realizacji transakcji handlowej
4.2. Przygotowanie procesu spedycyjnego
4.3. Dowóz ładunku do magazynu
4.4. Organizacja przewozu głównym środkiem transportu
4.5. Podjęcie przesyłki od przewoźnika i dostarczenie do odbiorcy
4.6. Rozliczenia spedytora ze zleceniodawcą

ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
SPIS TABLIC
SPIS RYSUNKÓW

WSTĘP

W ostatnich latach szczególnie wzrasta rola międzynarodowego transportu samochodowego, a tym samym spedycji międzynarodowej, w obsłudze towarów polskiego handlu zagranicznego.

Coraz częściej zdarza się, że eksporter czy importer ma do wysłania niewielką ilość ładunku, którego wysłanie jako pojedynczej przesyłki byłoby dla niego nieopłacalne. Dlatego też, ważną rolę w spedycji ma organizacja przewozu przesyłek drobnych w spedytorskim ruchu zbiorowym. Pozwala on w szczególności na uniknięcie zbyt wysokich kosztów transportu przesyłki w stosunku do jej wagi.

Celem tego opracowania jest ocena organizacji transportowo-spedycyjnej związanej z przewozem przesyłek drobnych na przykładzie firmy „Transbud-Masiwa” Sp. zo.o., która ma duże doświadczenie w organizacji spedytorskiego ruchu zbiorowego w wielu relacjach międzynarodowych.

Odpowiednio do wcześniej obranego celu opracowanie podzielone zostało na cztery rozdziały.

Rozdział pierwszy zawiera podstawowe pojęcia i istotę spedycji, opisuje zadania spedytora międzynarodowego i jego rolę w handlu zagranicznym. Przybliżono tu także treści kontraktu handlowego oraz opisano główne kierunki rozwoju spedycji międzynarodowej w Polsce.

W rozdziale drugim zostały zawarte podstawowe uwarunkowania prawne wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiona została treść konwencji CMR, TIR oraz dokumenty, stosowane w przewozach przesyłek drobnych. Rozdział ten zawiera również podstawowe wiadomości o ubezpieczeniach ładunku w czasie transportu.
W rozdziale trzecim zcharakteryzowano firmę transportowo-spedycyjną „Transbud-Masiwa” Sp. z o.o., i opisano współpracę spedytora z kontrahentem zagranicznym. Omówione zostały także zasady organizacji przewozów drobnicowych, w tym: pojęcie przesyłki drobnej oraz budowa taryfy drobnicowej.

Rozdział czwarty poświęcony został procesowi spedycyjnemu na przykładzie organizacji spedytorskiego ruchu zbiorowego przez „Transbud-Masiwa” Sp. zo.o. Opisano tu proces przewozu towaru z uwzględnieniem przygotowania procesu spedycyjnego, dowozu ładunku do magazynu, przyjęcia przesyłki od przewoźnika i rozliczenia spedytora ze zleceniodawcą.

Praca kończy się wnioskami, a w zasadzie postulatami zgłaszanymi do przedsiębiorstw, zajmujących się problematyką międzynarodowych przewozów drogowych.

W celu uzyskania podstawowych informacji na temat międzynarodowego transportu drogowego i spedycji wykorzystane zostały ważniejsze pozycje książkowe dotyczące tego tematu, Natomiast tabele i wykresy zostały utworzone na podstawie danych udostępnionych przez „Transbud-Masiwa” Sp. zo.o.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print