Rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego

Liczba stron: 43 Nazwa Szkoły Wyższej: WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2011 Zawartość pracy: Wstęp…………………………………………………………………………………………..3 Rozdział I Istota i cel powołania Inspekcji Transportu Drogowego……………………………4 1.1. Przyczyny powstania……………………………………………………………………4 Rozdział II Struktura organizacyjna Inspekcji Transport Drogowego…………………………7 Rozdział III Zakres zadań Inspekcji Transportu Drogowego…………………………………15 3.1. Zakres zadań Inspekcji podczas kontroli……………………………………………..15 3.2. Przykład prawidłowo … Czytaj dalej

Ewolucja metod realizacji międzynarodowych przewozów drogowych i jej skutki ekonomiczne na przykładzie polskich przedsiębiorstw transportowych

Liczba stron: 56 Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: WSTĘP ROZDZIAŁ I Metody realizacji przewozów międzynarodowych w Polsce do roku 1989 1.1. RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH, SPEDYCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE 1.2. TENDENCJE ROZWOJOWE TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO ROZDZIAŁ II Wprowadzenie koncesji i nowych regulacji w transporcie międzynarodowym … Czytaj dalej

Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego

Liczba stron: 56 Rodzaj pracy: praca magisterska Rok oddania: 2009 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 3 1. Zagadnienia ogólne 4 1.1 Pojęcie administracji publicznej 4 1.2 Pojęcie organów administracji publicznej 6 1.3 Ewidencjonowanie jako czynność materialno-techniczna 8 1.4 Pojęcie decyzji administracyjnej 10 2. Postępowanie w sprawie zajęcia pojazdu 13 2.1 Podmioty 13 2.2 Przesłanki 16 … Czytaj dalej

Analiza procesu obsługi klienta w porcie lotniczym Kraków Balice

Liczba stron: 84 Nazwa Szkoły Wyższej: GWSH Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 2 Rozdział I. Znaczenie transportu lotniczego 5 1.1. Podstawowe pojęcia związane z transportem lotniczym 5 1.2. Charakterystyka transportu i jego funkcje 8 1.3. Ekonomika transportu lotniczego 12 1.4. Struktura polskich lotnisk 15 Rozdział II. Istota i proces … Czytaj dalej

Analiza możliwości zwiększenia udziału transportu rzecznego węgla z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego

Liczba stron: 85 Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Śląska w Gliwicach Rodzaj pracy: inżynierska Rok oddania: 1999 Spis treści WSTĘP 5 ROZDZIAŁ 1 8 PODSTAWOWE CECHY WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO 8 ROZDZIAŁ 2 12 HISTORYCZNY ROZWÓJ DROGI WODNEJ RZEKI ODRY 12 1. Rzeka Odra od początków państwa polskiego. 12 2. Odra za panowania Prus … Czytaj dalej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie X

Wstęp Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Rodzaje i metody analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 1.4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 1.5. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych Rozdział II. Ogólna prezentacja analizowanego przedsiębiorstwa X 2.1. Forma prawna i historia spółki 2.2. Profil działalności 2.3. Klienci … Czytaj dalej

Analiza finansowa jednostki budżetowej na przykładzie przedszkola

Do pracy dołączono bilans, rachunek zysków i strat, obliczenia, zestawienie obrotu i sald, zestawienie zmian w funduszu… Zestawienie zmian w funduszu jako obligatoryjny element sprawozdania finansowego mają obowiązek sporządzać te jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem tego zestawienia jest dostarczenie odbiorcom sprawozdania odpowiednich informacji na temat zmian w kapitale … Czytaj dalej

Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2 Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4 1.1. Pojęcie kultury 4 1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7 1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12 1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21 1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23 Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym … Czytaj dalej