Przedsiębiorstwo transportu drogowego w Polsce na przykładzie firmy „Pekaes”

Liczba stron: 45

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….3

Rozdział 1
Rynek usług transportu drogowego w Polsce.
1.1. Przewozy towarowe….5
1.2. Przewozy osobowe….8
1.3. Regulacje prawne….10

Rozdział 2
Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce.
2.1. Budowa nowych dróg….12
2.2. Modernizacja istniejących szlaków komunikacji….28
2.3. Rozwój pozostałej infrastruktury towarzyszącej….31

Rozdział 3
Firma XYZ na rynku usług transportu drogowego w Polsce.
3.1. Ogólna charakterystyka firmy….33
3.2. Firma XYZ na polskim rynku przewozów towarowych….35
3.3. Wyniki finansowe firmy i perspektywy na przyszłość….36

Zakończenie….40
Bibliografia….42
Spis rysunków….45

Wstęp

Transport jest działem gospodarki ściśle związanym z przestrzenią. Istotą jego działalności jest pokonywanie przestrzeni. Zagospodarowanie transportowe jest jednym z głównych składników infrastruktury technicznej i wyznacza często funkcje gospodarcze danego regionu. Zagospodarowanie transportowe jest wyjątkowo kapitałochłonne, dlatego wszelkie badania naukowe, które pozwalają zmniejszyć nakłady na transport, mają duże znaczenie praktyczne. Potrzeba rozwijania tego rodzaju badań jest szczególnie pilna w tych krajach, które przeżywają przyspieszony rozwój gospodarczy i muszą uzupełniać niedostosowaną do tego rozwoju infrastrukturę.

W Polsce badania nad przestrzennymi aspektami transportu mają ogromne znaczenie, gdyż kraj nasz leży w centrum Europy. Z takiego położenia geograficznego wynika ważna w skali międzynarodowej funkcja tranzytowa terytorium Polski. Na konieczność przestrzennego rozpatrywania zagadnień transportu zwracali od dawna uwagę geografowie, traktując transport jako jeden z ważniejszych przejawów działalności ludzkiej.

Od początku lat osiemdziesiątych utrzymuje się tendencja silnego wzrostu przewozów osób i ładunków za pomocą transportu samochodowego. Sytuacja ta jest przyczyną ogromnego zatłoczenia na drogach. Prowadzi to również do szybkiego zużycia się dróg oraz zwiększenia obciążenia środowiska naturalnego. Waga powyższego problemu stała się inspiracją do podjęcia niniejszego tematu pracy.

Celem głównym pracy jest przedstawienie transportu drogowego w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa transportu drogowego „Pekaes”. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami syntezy, analizy oraz dedukcji. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci, literatury transportowej, materiałów niepublikowanych oraz informacji dostępnych w sieci internetowej.

Praca zbudowana jest z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rynek usług transportu drogowego w Polsce. Omówiono przewozy towarowe i przewozy osobowe oraz regulacje prawne dotyczące transportu drogowego.

Rozdział drugi przedstawia rozwój infrastruktury transportu drogowego w Polsce. Omawia zagadnienia dotyczące budowy nowych dróg, modernizację istniejących szlaków komunikacji oraz rozwój pozostałej infrastruktury towarzyszącej transportowi drogowemu.

Ostatni rozdział pracy omawia firmę „Pekaes” na rynku usług transportu drogowego w Polsce. Dokonano w nim ogólnej charakterystyki firmy „Pekaes”, przedstawiono firmę „Pekaes” na polskim rynku przewozów towarowych oraz ukazano wyniki finansowe firmy i perspektywy na przyszłość.

4.2/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print