Plan kont jednostek gospodarczych na przykładzie schroniska Turystycznego przy zespole szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1

1. WSTĘP

2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI

2.1. ISTOTA, CECHY I FUNKCJE KONTA KSIĘGOWEGO

2.2. ELEMENTY KONTA

2.3. KLASYFIKACJA KONT

2.4. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

CZĘŚĆ 2

3. PLAN KONT W WYBRANYCH JEDNOSTKACH
GOSPODARCZYCH

3.1. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

3.2. WZORCOWY PLAN KONT DLA PRZEDSIĘBIORCY PRYWATNEGO (WARIANT UPROSZCZONY I ROZWINIĘTY)

3.3. WZORCOWY PLAN KONT DLA SPÓŁKI CYWILNEJ (WARIANT UPROSZCZONY)

3.4. WZORCOWY PLAN KONT DLA SPÓŁKI Z O.O. (WARIANT ROZWINIĘTY)

CZĘŚĆ 3

4. PLAN KONT SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH

5. ZAKOŃCZENIE

6. BIBLIOGRAFIA

1. WSTĘP

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od statusu prawnego, formy organizacyjnej czy typu własności, wiąże się z potrzebą i obowiązkiem prowadzenia ewidencji księgowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarówno kiedy dany przedsiębiorca jest podatnikiem, jak i płatnikiem.

Ustawa o rachunkowości określa dokładnie jednostki, które mają obowiązek stosować jej przepisy, a także wskazuje pod¬mioty, które mogą z własnego wyboru stosować zasady rachunkowości według tej ustawy.

Rachunkowość, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591, z późn. zm.), o b e j m u j e:
(1) opis przyjętych zasad rachunkowości,
(2) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
(3) okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
(4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
(5) sporządzenie sprawozdań finansowych i innych, których dane
wynikają z ksiąg rachunkowych,
(6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
(7) poddanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Najważniejsze są księgi rachunkowe. To na nich bazuje cały system rachunkowości. W księgach bowiem widać stan i zmiany majątku (aktywów) oraz stan i zmiany źródeł jego finansowania ( pasywów ). Księgi rejestrują wszystkie operacje gospodarcze i finansowe. Dają podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań, deklaracji, informacji i analiz ekonomicznych.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591, z późn. zm.); -księgi rachunkowe obejmują:
(1) dziennik, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych;
(2) konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu; konta te określa się w zakładowym planie, kont; służą one do zapisu operacji gospodarczych w po-rządku systematycznym, a na określonym koncie księgi głównej – również w kolejności chronologicznej;
(3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), które służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej ;
(4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz);
(5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ze-stawienie sald kont ksiąg pomocniczych; tego rodzaju ze-stawienia, sporządzane na koniec każdego miesiąca, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i w innych przypadkach, służą celom kontrolnym, bilansowym i analitycznym.

Symbole kont, określone w ZPK, ułatwiają identyfikację poszczególnych operacji, ich grupowanie i swobodne poruszanie się po księgach rachunkowych. Za pomocą symboli kontowych oznaczeń możliwa jest dekretacja, księgowanie i analiza kont.

stawa o rachunkowości i praktyka zawodowych księgowych ukształtowały zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawą ewidencji w księgach (na poszczególnych kontach) są prawidłowo sporządzone dowody księgowe, uprzednio sprawdzone pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i rachunkowym.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawiania miejsc po-zwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Jeżeli księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową, wówczas należy stosować właściwe procedury oraz środki chroniące przed zniszczeniem lub modyfikacją zapisu.

Jedną z zasad rachunkowości finansowej jest „zasada memoriałowa”, która polega na zaliczeniu w koszty lub w przychody danego okresu obrachunkowego dokonanych transakcji (operacji) w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie zapłaty. Moment zapłaty za nabyte materiały, towary, usługi czy pro¬dukty jest podstawowym kryterium „zasady kasowej”, która nie może być stosowana w oficjalnej rachunkowości finansowej.

Kardynalną zasadą rachunkowości jest „zasada podwójnego zapisu”. Polega ona na podwójnym rejestrowaniu tej samej kwoty z danej operacji na dwóch kontach po stronach przeciwnych.
W technice ręcznej lub maszynowej dokonuje się równoległych zapisów na koncie syntetycznym i na kontach analitycznych. Stosuje się tutaj „zasadę zapisu powtarzanego”.
Przy korzystaniu z techniki komputerowej zapisy są dokonywane tylko na kontach analitycznych, natomiast program ob¬sługi ksiąg rachunkowych zapewnia równoległe przeniesienie na sumaryczne konto syntetyczne.

Przepisy ustawy o rachunkowości nakazują prowadzenie ksiąg w porządku chronologicznym i w porządku systematycznym.

„Zasada chronologii” obowiązuje przy dokonywaniu zapisów księgowych w dzienniku lub odpowiednio w dzienniku-księdze głównej, ale również trzeba ją przestrzegać przy księgowaniu na kontach analitycznych i syntetycznych.

„Zasada systematyki” obowiązuje przy dokonywaniu zapisów w księdze głównej i w księgach pomocniczych. Realizację tej zasady umożliwia zakładowy plan kont. Właśnie plan kont tworzony jest według określonej systematyki.

Księgowanie na kontach bilansowych wymaga zachowania równowagi między zapisami sumarycznymi obrotów i sald po stronie debetowej i kredytowej. Obowiązuje tu „zasada równowagi bilansowej”. Sprawdzianem przestrzegania tej zasady jest prawidłowa dekretacja każdego dowodu księgowego. Drugim sprawdzianem jest każdorazowe zestawienie obrotów i sald z wszystkich bilansowych kont syntetycznych.

W równowadze powinny być salda początkowe (B.O.), obroty kont w danym okresie obrachunkowym i salda końcowe (B.Z.).

Trzecim wreszcie sprawdzianem zachowania równowagi jest bilans, jako zestawienie aktywów i pasywów.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga stosowania niezmiennych zasad i metod w kolejnych okresach obrachunkowych (latach obrotowych). Dlatego powinno się realizować „zasadę ciągłości ewidencji”. Nie jest to wcale łatwe, kiedy zmieniają się przepisy i wymagania decydentów. Tylko w przypadkach uzasadnionych można dokonywać zmian w zasadach czy metodach księgowania danych operacji, w wy¬cenie aktywów i pasywów, w grupowaniu obrotów i sald oraz w ustalaniu wyniku finansowego. Każda zmiana pociąga za sobą konieczność dokonania odpowiednich przekształceń, przeliczeń i porównań.

Księgowania operacji gospodarczych i finansowych mogą być dokonywane w różny sposób, począwszy od zapisów bardzo prostych i bezpośrednich, poprzez zapisy pośrednie i złożone, aż do zapisów bardzo złożonych i skomplikowanych. Przy wy¬borze sposobu księgowania należy pamiętać o stosowaniu „za¬sady ekonomii w zapisach księgowych”, która zachęca do księgowań najbardziej prostych, możliwie uproszczonych. Za-stosowanie tej zasady nie zawsze znajduje uzasadnienie, chociażby w sytuacji, kiedy potrzeby informacyjne i analityczne decydentów wymagają uruchomienia dużej ilości kont pośrednich, grupujących lub rozdzielających pewne dane. Dotyczy to również celów kontrolnych i rozliczeniowych (np. w przypadku obsługi sfery podatkowej, ubezpieczeniowej, czy specjalnych rozrachunków). Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi być w pełni rzetelne, wiarygodne, autentyczne, musi wzbudzać za¬ufanie. Stąd istotne są „zasady rzetelności i wiarygodności”.

Liczba stron 52
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawier
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004

Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . 2
ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości
1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości . .. . . . . .4
1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości. . . . . 11
1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości . . . . . . . .13
1.4 Zakres rachunkowości . . . . . . .. . . . . . . . 18
1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości . . . . . .19
ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości
2.1 Dokumentacja rachunkowości . . . . . . . . . 24
2.2 Wycena aktywów i pasywów . . . . .. . . . . .37
2.3 Organizacja inwentaryzacji . . . . . . . . . . . .44
2.4 Ustalanie wyniku finansowego . . . . . . . . . .46
ROZDZIAŁ I I I Sprawozdawczość finansowa
3.1 Istota sprawozdawczości finansowej . . . . .52
3.2 Struktura sprawozdania finansowego . . . . . 58
3.3 Analiza wybranych elementów sprawozdania firmy „X” S.A. . . . . . . . . .69
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Wykaz literatury . . . . . . . . .. . . . . . . . . 79
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Całość pisana czcionką arial nr 12 i nr 10. 150 przypisów !!!

W S T Ę P

Prowadzenie rachunkowości stało się obowiązkiem na mocy prawa ze względu na pełnione funkcje: ewidencyjną, kontrolną, rozliczeniową oraz informacyjną. Prawo, które jest stale uaktualniane, zostało oparte na wypracowanych przez lata standardach, z których do najważniejszych należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmieniający się świat, ekspansja gospodarcza poza granice, integracje i stowarzyszenia gospodarek przyczyniły się do ujednolicenia, harmonizacji procedur w rachunkowości.

Celem pracy jest opisanie w syntetyczny, przekrojowy sposób podstaw organizacyjnych, zakresu i struktury rachunkowości, odnosząc się szczególnie do rachunkowości finansowej w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Powodem dla którego niniejsza praca została napisana były istotne zmiany w ustawie o rachunkowości zmierzające do przyjęcia rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej oraz dostosowania do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Nowelizacja ustawy uregulowała: rozliczenia, wycenę, ewidencję w księgach rachunkowych aktywów netto w przypadku fuzji spółek; zasady ewidencji i wyceny inwestycji, aktywów finansowych (także instrumenty finansowe); ujęcie na dzień bilansowy przychodów z nie zakończonych usług; ujęła leasing finansowy. Ponadto zostały zmodyfikowane i dodane nowe definicje składników finansowych, metod wyceny; zmieniono zasady: funkcjonowania podatku dochodowego odroczonego, rozliczania różnic kursowych, prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym; wprowadzono oddzielne przepisy dla jednostek powiązanych i powiązań kapitałowych. Zwolniono z obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostki nie spełniające kryteriów.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości. Zawarto w nim cele, cechy, funkcje i zakres rachunkowości. Ponadto pokazano dwuaspektową strukturę, opisano podstawy prawne oraz scharakteryzowano zasady rządzące współczesną rachunkowością.

W rozdziale drugim opisano fundamentalne składniki rachunkowości finansowej. Omówiono dokumentację rachunkowości, wymagania i zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych, dwuaspektową wycenę aktywów i pasywów z wyszczególnieniem niektórych składników. Scharakteryzowano organizację inwentaryzacji oraz metody pomiaru wyniku finansowego.

W trzecim rozdziale przedstawiono końcowy etap systemu rachunkowości czyli sprawozdawczość finansową. Opisano istotę, cel sporządzania, cechy jakościowe, klasyfikację oraz składniki sprawozdania finansowego. Przedstawiono także i poddano analizie w podstawowym zakresie sprawozdanie finansowe realnego przedsiębiorstwa, będącego spółką akcyjną.

W pracy wykorzystano metodę analizy diagnostycznej i metodę porównań.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix

Spis Treści

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6
1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6
1.1. System informacyjny. 6
1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10
1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11
1.4. Systemy informatyczne 11
2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14
3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15
3.1. Cele rachunkowości jako system: 19
3.2. Wady i zalety rachunkowości informatycznej. 20
4. STRUKTURA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 21
5. DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI PODLEGAJĄCE INFORMATYZACJI. 26
ROZDZIAŁ II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZASTOSOWAŃ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ. 31
1. KOMPUTERYZACJA PRAC KSIĘGOWYCH. 31
2. WYMOGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI PROGRAMOM KOMPUTEROWYM. 32
2.1. Dopuszczenie systemu finansowo-księgowego do eksploatacji 37
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 38
2.3. Aktualizacja zakładowego planu kont 39
2.4. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu 40
3. BEZPIECZEŃSTWO I METODY OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. 43
3.1. Rodzaje zagrożeń systemów informatycznych 43
3.2. Prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów. 46
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEM OCHRONY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 52
ROZDZIAŁ III. WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAKTYCE. 54
1. KRYTERIA WYBORU I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE. 54
1.1. Praktyczne wskazówki w dotyczące wyboru systemu FK. 54
1.2. Pożądane cechy i funkcje dobrego systemu FK. 56
2. AUDYT I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA. 58
2.1. Audyt oprogramowania. 59
2.2. Atestacja oprogramowania. 60
2.3. Przedmiot atestacji. 60
2.4. Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 61
3. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU FK. 62
4. WDRAŻANIE SYSTEMÓW UŻYTKOWYCH. 65
ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA FK FIRMY MATRIX. PL 67 PRZEDSTAWIENIE FIRMY I JEJ REFERENCJI. 67
2. ZGODNOŚĆ PROGRAMU FK ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. 70
2.1. Zakres stosowania i dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w FK. 70
2.2. Księgi rachunkowe i ich wydruk, dziennik. 72
2.3. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowody źródłowe. 74
2.4. Treść dowodu księgowego, sprawdzalność ksiąg, ochrona danych. 75
3. APLIKACJA WYBRANEGO SYSTEMU SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX. PL. 77
3.1. Przeznaczenie programu. 77
3.2. Środowisko programu FK. 78
3.3. Struktura sytemu FK. 80
3. 4. Podstawowe funkcje programu. 82
4. WALORY MERYTORYCZNO-TECHNICZNE PROGRAMU. 84
ZAKOŃCZENIE 89
SPIS RYSUNKÓW. 91
SPIS TABEL. 91
LITERATURA. 92

Wstęp

Wiek XX, to wiek bezprecedensowego zalewu informacji. Za pośrednictwem druku, radia, telewizji, internetu i innych środków przekazu można korzystać z nieprzebranego zasobu wiadomości w każdym zakątku ziemi. W celu uzyskania konkretnej informacji zaprzęga się popularne systemy informatyczne. Informacja stała się w chwili obecnej produktem, który gwarantuje sukces i powodzenie w biznesie.
Źródło przekazywania informacji komputery – są dla większości wyznacznikami stylu życia. Dzięki nim nasze życie nabrało innego wymiaru, a praca stała się bardziej efektywna i przyjemna.

Nie ma dziedziny życia, która nie byłaby skomputeryzowana, również rachunkowość pod względem technologii w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniła się diametralnie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nikt dobrowolnie nie chciałby wrócić do ery liczydeł. A przecież jeszcze całkiem nie tak dawno, był to główny atrybut księgowego.

Pomimo, że rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, to jej rola ciągle wzrasta. Swój wzrost znaczenia pomimo upływu lat, zawdzięcza specyficznym metodom rejestracji różnorodnych zjawisk gospodarczych. Dzięki temu dostarcza wszechstronnych informacji na temat ich przebiegu, a tym samym umożliwia ich ocenę oraz podejmowanie decyzji, zmierzających do dalszego doskonalenia działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość stanowi główny podsystem systemu informacji ekonomicznej każdego podmiotu. Trudno sobie wyobrazić życie przedsiębiorstwabez prawidłowego funkcjonowania w nim systemu rachunkowości, a system rachunkowości bez właściwego systemu informatycznego.

Na przestrzeni wieków wykształciły się różne formy rachunkowości, były one dostosowane do warunków i techniki jaką wówczas dysponowano. Zapisy mogły być dokonywane ręcznie, maszynowo lub przy pomocy komputera. Jednak, aby móc wykorzystać technikę komputerową niezbędny jest odpowiedni dobór oprogramowania finansowo-księgowego. Obecnie na rynku polskim mamy duży wybór tego typu programów. Pracownik działu księgowości ma niełatwe zadanie dotyczące wyboru oprogramowania.

Niniejszej pracy przyświecał cel przybliżenia wiedzy na temat systemów informatycznych w rachunkowości. Analizy czynników decydujących o wyborze optymalnego systemu, który spełniłby oczekiwania użytkownika. Powyższe cele starano się osiągnąć poprzez układ pracy, który składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym określono istotę systemu informatycznego w rachunkowości. Wskazano na funkcje i cechy jakimi się charakteryzują systemy informacyjne i informatyczne.

Rozdział drugi porusza aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej. Skupia uwagę na zgodności oprogramowania ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

W rozdziale trzecim omówiono kryterium wyboru i wdrożenia systemu finansowo-księgowego.

Ostatni czwarty rozdział jest rozdziałem empirycznym, w którym rozwinięto główny temat pracy poprzez przedstawienie firmy i prezentowanego oprogramowania.
Informacje zawarte w tej pracy mogą być pomocne przy analizie innych systemów informatycznych, które są wykorzystywane w rachunkowości i nie tylko

Liczba stron 95
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Strategie podatkowe przedsiębiorstw

Liczba stron: 100

Spis treści:

Wstęp

Rozdział IPrzedsiębiorstwo a system podatkowy
¨ Czynniki mające wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
¨ Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa
¨ Definicja podatku
¨ Elementy konstrukcji podatku
¨ Funkcje podatków
¨ Podstawowe konstrukcje podatków
¨ Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce
¨ Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego
¨ Rozwój podatku dochodowego w Polsce

Rozdział IIPolskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji podatkowej
¨ Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego
¨ Struktura pionowa źródeł polskiego prawa podatkowego
¨ Struktura pozioma źródeł polskiego prawa podatkowego
¨ Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego
¨ Pojęcie obowiązku oraz zobowiązania podatkowego
¨ Wygasanie zobowiązań podatkowych
¨ Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe
¨ Zmiana przepisów karnych podatkowych

Rozdział IIIPodatek dochodowy od osób prawnych w latach dziewięćdziesiątych
¨ Uwarunkowania prawne podatku dochodowego od osób prawnych
¨ Podmiot i przedmiot opodatkowania
¨ Przychód
¨ Koszty uzyskania przychodów
¨ Wydatki nie będące kosztami uzyskania przychodów
¨ Zwolnienia przedmiotowe
¨ Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
¨ Zarys oceny funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych w latach dziewięćdziesiątych

Rozdział IVStrategie podatku dochodowego od osób prawnych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
¨ Strategia kosztowa
¨ Strategia dochodowa
¨ Polityka dywidendy

Zakończenie
Bibliografia