Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

TEMAT : Przejście podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie „FIRMY XYZ”

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

1.1. Obowiązek prowadzenia i założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.2. Budowa oraz sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.3. Ewidencje i rejestry związane z podatkową księgą przychodów i rozchodów

ROZDZIAŁ II.
Księgi rachunkowe

2.1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
2.2. Zakładowy plan kont.
2.3. Wycena aktywów i pasywów.
2.4. Inwentaryzacja
2.5. Sprawozdawczość finansowa

ROZDZIAŁ III.
Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na przykładzie „FIRMY XYZ”

3.1. Ogólna charakterystyka działalności „FIRMY XYZ”
3.2. Przyczyny przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
3.3. Inwentaryzacja i sporządzenie inwentarza
3.4. Bilans otwarcia, zakładowy plan kont
3.5. Wpływ przejścia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na strukturę organizacyjną i sposób zarządzania

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Wpływ przejścia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe na strukturę organizacyjną i sposób zarządzania

Zmiany organizacyjne podmiotów gospodarczych są zjawiskiem częstym i powszechnym. Przekształcenie, likwidacja czy połączenie spółki wiąże się z mniej lub bardziej skomplikowanymi operacjami prawnymi. Te zaś na gruncie prawa podatkowego wywołują szereg skutków, które często wiążą się z koniecznością zapłaty podatku. Czasami takie, a nie inne skonstruowanie umowy dotyczącej przekształcenia spółki w inny podmiot może spowodować lub wyeliminować konieczność zapłaty podatku. Z najnowszego orzecznictwa wynika, że sądy administracyjne, coraz częściej dokonując wykładni prawa podatkowego, biorą pod uwagę szerokie prawno-gospodarcze aspekty przekształceń. A także chętnie sięgają do prawa UE i orzecznictwa ETS, co odbywa się nierzadko z dużą korzyścią dla skarżących.

Przekształcenie spółki jawnej (osobowej) MEBLO – EXPO w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitałową) BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI było opłacalne z kilku powodów.

Wspólnicy spółki osobowej zdecydowali się na przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością głównie w celu uwolnienia się od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Ponadto przekształcenie było także konsekwencją rozwoju spółki osobowej która spowodowała, że bardziej efektywne będzie dalsze funkcjonowanie w formie spółki kapitałowej.

Warto dodać, że przedsiębiorstwo BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI stało się bardziej wiarygodnym klientem zarówno banków jak i kontrahentów, którzy łaskawszym okiem patrzą na spółki kapitałowe.

Ponadto większe zabezpieczenie wierzycieli przed uszczupleniem majątku spółki i konieczność prowadzenia pełnej księgowości dały podstawy do większego zaufania w stosunku do uczestników obrotu oraz są gwarantem solidności.

Na wiarygodność spółki BESKIDZKIE FABRYKI MEBLI wpłynął także fakt, że wspólnicy spółki jawnej co roku, niezależnie od sytuacji finansowej spółki, mieli prawo żądać odsetek wysokości 5% wartości swojego udziału kapitałowego. Było to krańcowo odmienne rozwiązanie w porównaniu ze spółkami kapitałowymi, gdzie istnieje zakaz pobierania przez wspólników odsetek od zainwestowanego kapitału.

Od strony podatkowej przekształcenie spółki jawnej (osobowej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitałową) było istotną zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka osobowa jako nie posiadająca osobowości prawnej nie podlegała opodatkowaniu. Obciążeni zaś, zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, byli wspólnicy. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i uznawane są za podmioty podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, należy podkreślić, że spółka jawna osób fizycznych nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli jej przychód nie przekracza określonego limitu. Od tego, zatem czy je prowadzi, zależy procedura przekształcania spółki zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Gdy przekształcana spółka nie prowadziła ksiąg, konieczne jest sporządzenie wykazu składników aktywów i pasywów (inwentarz) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Wykaz ten sporządza się na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

4.7/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print