Zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenia Sygnity SA

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Istota zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)

1.1. Pojęcie ZZL

1.2. Najważniejsze zadania ZZL

1.3. Wymagania ZZL

1.4. Cechy skutecznego ZZL

Rozdział II. Procesy zarządzania zasobami ludzkimi

2.1. Strategiczne ZZL

2.2. Cele strategicznego ZZL

2.3. Obszary polityki i strategii ZZL

2.4. Zintegrowane strategie ZZL

Rozdział III. Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: Sygnity SA

3.1. Ogólna charakterystyka firmy

3.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy

3.3. System komunikacji wewnętrznej

3.4. Efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim

3.5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Zarządzanie zasobami ludzkimi oznacza zbiór działań związanych z ludźmi, ukie­runkowany na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój pracow­ników)[1].

Pod hasłem zarządzanie zasobami ludzkimi autorzy rozwijają znaczenie tego określenia. Różnicują to pojęcie – od zarządzania perso­nelem, które ich zdaniem sprowadza się jedynie do podejścia operacyjnego i przedmiotowego do zarządzania zasobami ludzkimi oznaczającego strategiczne i podmiotowe postrzeganie oraz traktowanie pracowników[2]. Zatem, realizując zarządzanie zasobami ludzkimi kierownictwo uznaje unikatowy charakter zasobów ludzkich, dąży do wzrostu ich wartości (rozwój) i uzyskania pełnego ich zaangażowania w realizację zadań.

Zdaniem M. Adamiec i B. Kożusznik zarządzanie zasobami ludzkimi jest ni­czym innym jak strategią i praktyką nabywania, wykorzystywania, doskonalenia pracowników, a także zatrzymywania ich umiejętności w przedsiębiorstwie[3].

A. Pocztowski przedstawia zarządzanie zasobami ludzkimi jako koncepcję za­rządzania w obrębie funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie traktowane są jako aktywa firmy i źródło konkurencyjności[4].

[…]


[1] T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo CH. Beck, Warsza­wa 2005, s. 183

[2] Tamże, s. 184-185

[3] M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2000, s. 18

[4] A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2003, s. 36

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print