Podatek od towarów i usług w Polsce na tle podatku VAT w innych krajach Unii Europejskiej

Spis Treści

WSTĘP 3
Rozdział I Istota podatku i systemu podatkowego 5
1.1. Podstawowe pojęcia związane z podatkami 6
1.2. System podatkowy 8211 istota i rodzaje 16
Rozdział II Geneza i rozwój unijnego systemu podatkowego 21
2.1. Charakterystyka systemu podatkowego państw Unii Europejskiej 24
2.2. Znaczenie systemu podatkowego krajów Wspólnoty dla struktur Unii
Europejskiej 44
Rozdział III Podatek od towarów i usług w systemie podatkowym państw Unii
Europejskiej 49
3.1. Podatek od towarów i usług jako podatek pośredni w krajach Unii
Europejskiej 50
3.2. Podatek VAT w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 63
Rozdział IV Polski VAT przed zmianami w relacji do podatku od towarów i
usług w krajach Unii
Europejskiej 68
4.1. Proces harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym w
zakresie podatku od towarów i usług. 74
4.2. Poziom dostosowania polskiego ustawodawstwa i przepisów wykonawczych
dotyczących podatku VAT do wymogów Unii
Europejskiej 79
ZAKOŃCZENIE 85
Wykaz literatury 87

Wstęp

Jednym z najważniejszych elementów przemian ustrojowych w Polsce rozpoczętych w 1989 roku było wprowadzenie systemu podatkowego wzorowanego na krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej. W wymiarze politycznym i psychologicznym oznaczało to zerwanie z paternalistycznym modelem państwa. Wprowadzenie podatków, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, stało się ważnym doświadczeniem społecznym, pokazało bowiem, że to obywatele i ich aktywność gospodarcza są głównym źródłem dochodów państwa, że nie ma państwowych pieniędzy, są tylko pieniądze podatników.

Celem pracy jest ukazanie procesu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa podatkowego w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie podatku od towaru i usług.

Inspiracją do podjęcia tego tematu jest jego aktualność zwłaszcza w chwili wielkich zmian zachodzących w polskim prawie podatkowym, spowodowanych zbliżającym się członkostwem Polski w strukturach Unii Europejskiej.

Rozdział pierwszy pracy traktuje o istocie podatku i systemu podatkowego.

Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia związane z podatkami i systemem podatkowym.

Drugi rozdział przedstawia charakterystykę systemu podatkowego wybranych państw Unii Europejskiej oraz znaczenie tych systemów dla struktur Unii europejskiej.

Natomiast rozdział trzeci ukazuje funkcjonowanie podatku od towaru i usług jako podatku pośredniego w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Kolejna część pracy poświęcona jest procesowi harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem unijnym oraz stopień przygotowania polskiego ustawodawstwa i przepisów wykonawczych w zakresie podatku od towarów i usług.

Ostatnim elementem pracy jest próba oceny stopnia przygotowania polskiego systemu podatku VAT do wymogów Unii Europejskiej.

W pracy wykorzystano dostępną literaturę dotyczącą systemów podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Polski. Bardzo istotnym źródłem informacji dotyczącym podatków okazały się akty prawne takie jak: ustawy i dyrektywy. W rozdziale drugim i trzecim wykorzystano literaturę która obejmuje kwoty wyrażone w walutach narodowych państw Unii Europejskiej przed wprowadzeniem wspólnej waluty Euro.

Liczba stron 89
Nazwa Szkoły Wyższej Akademia Morska w Gdyni
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print