Parlament Europejski

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………. 3
ROZDZIAŁ 1.
HISTORIA I EWOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ……. 6
1.1. Geneza powstania Parlamentu Europejskiego ………… 6
1.1.1. Traktat Paryski z 1951 roku ……………. 7
1.1.2. Trakty Rzymskie z 1957 roku …………….. 7
1.1.3. Jednolity Akt Europejski …………….. 8
1.1.4. Traktat z Maastricht z 1992 roku ……………. 9
1.1.5. Traktat Amsterdamski z 1997 roku …………… 10
1.1.6. Traktat z Nicei z 2001roku …………… 11
ROZDZIAŁ 2.
POSŁOWIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ……….. 13
2.1. Procedura powoływania i wygaśnięcia mandatów członków PE …. 13
2.2. Przywileje i immunitety deputowanych …………… 18
ROZDZIAŁ 3.
STRUKTURA PARLAMENTU …………… 20
3.1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Parlamentu ……….. 20
3.2. Grupy polityczne w Parlamencie …………….. 22
3.3. Komisje parlamentarne ……………….. 23
3.4. Konferencje Przewodniczących …………… 26
3.5. Prezydium …………………… 27
3.6. Kwestorzy …………………… 28
3.6. Sekretariat Generalny ………………. 28
ROZDZIAŁ 4.
TRYB PRACY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ………. 29
4.1. Zasady dotyczące posiedzeń parlamentarnych ………… 29
4.2. Kworum i głosowanie ……………… 32
ROZDZIAŁ 5.
KOMPETENCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ……… 35
5.1. Uprawnienia kontrolne ……………… 35
5.2. Uprawnienia legislacyjne ……………… 38
5.3. Uprawnienia budżetowe ……………….. 43
ZAKOŃCZENIE …………………. 46
BIBLIOGRAFIA …………………. 48

WSTĘP

Parlament Europejski jest instytucją wspólnotową, reprezentującą narody Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Historia Parlamentu sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku i zapisów w traktatach założycielskich. Parlament Europejski jako instytucja rozwijał się stopniowo. Po powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w roku 1952, prekursora Parlament Europejski określano mianem „Zgromadzenia”, a jego członkowie byli jednocześnie deputowanymi do parlamentów narodowych sześciu Państw Członkowskich. Zgromadzenie pełniło jedynie funkcje doradcze, ale w konsekwencji zmian, które nastąpiły, Parlament Europejski odgrywa obecnie centralną rolę w procesie podejmowania decyzji Unii Europejskiej.

Najważniejsze zadania Parlamentu Europejskiego można podzielić na trzy grupy:

  • udział w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej,
  • uchwalanie budżetu Unii Europejskiej oraz
  • sprawowanie demokratycznej kontroli poprzez nadzór nad władzą wykonawczą Unii Europejskiej.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie Parlamentu Europejskiego, jego charakteru prawnego, kompetencji, struktury oraz funkcji, które wzorowane są na organach prawodawczych państw członkowskich, choć stanowią jednocześnie odzwierciedlenie aktualnego stadium procesów integracyjnych w Europie.

Pierwszy rozdział pracy zaczyna się od wyjaśnienia roli Parlamentu w systemie instytucjonalnym. Następnie opisuje historię i genezę powstania Parlamentu Europejskiego.
Drugi rozdział pracy to dokładny opis dotyczący deputowanych Parlamentu Europejskiego. W tej części pracy opisany został sposób powoływania członków Parlamentu oraz przyczyny wygaśnięcia mandatu. Ponadto szczegółowo przedstawione zostały przywileje i immunitety, z których korzystają deputowani Parlamentu Europejskiego.

Kolejny rozdział rozważa strukturę Parlamentu Europejskiego. Opisuję główne organy wewnętrzne oraz ich kompetencje. Przedstawia sposób funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.
Czwarty rozdział analizuje porządek prac oraz ogólne zasady dotyczące posiedzeń parlamentarnych. Przedstawiony został sposób głosowania w Parlamencie Europejskim.

Piąty rozdział pracy bada zakres uprawnień Parlamentu Europejskiego. Charakteryzuje on podstawowe kompetencje Parlamentu, które ogólnie ujęte zostały w trzech grupach: uprawnienia kontrolne, uprawnienia legislacyjne oraz uprawnienia budżetowe.

Rozdział ten również przedstawia relację między Parlamentem Europejskim a innymi organami. W zakończeniu podsumowano pracę.

Polska literatura na temat Unii Europejskiej oferuje bardzo szeroki i ciekawy wybór pozycji książkowych. Do analizy wymienionych zagadnień wykorzystane zostały publikacje związane z przebiegiem procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Podstawowymi książkami, z których czerpana była wiedza są: „Unia Europejska” Tom I, redakcja naukowa i koordynująca: Elżbieta Kawecka – Wyrzykowska i Ewa Synowiec, „Integracja europejska” Dynia Elżbieta, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2004 oraz „Kompendium wiedzy o unii Europejskiej” Jan Galster, Zbigniew Witkowski, Toruń 1996.

Bardzo interesującą pozycję stanowi książka pt. „Parlament Europejski” Prawo i polityka autorstwa: Tosiek Piotr, Wicha Monika. Książka jest poświęcona bardzo ważnej instytucji europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Wyróżnia ją bardzo jasny i zrozumiały dla każdego czytelnika styl. Napisana jest kompletnie i z dużą znajomością rzeczy.

Natomiast do analizy prawnej posłużyły Traktaty, dyrektywy, Regulamin Parlamentu Europejskiego. Katalog aktualnych informacji dotyczących Parlamentu Europejskiego stanowiły dane zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Przy pisaniu pracy wykorzystane zostały trzy metody: metoda historyczna – przy genezie kształtowania się Parlamentu Europejskiego, metoda analizy prawnej, której służyła analiza tekstów prawnych przy opisie funkcjonowania Parlamentu, oraz metoda analizy prawno – porównawczej w celu zobrazowania tych samych kwestii w różnych krajach Unii Europejskiej.

Podstawowym pojęciem które ma duże znaczenie w pisanej pracy i które należy wyjaśnić jest „integracja”. Zazwyczaj pod tym pojęciem rozumiemy zjawisko scalania i łączenia się kilku elementów w całość. Mówi się o integracji gospodarczej, kulturowej, politycznej, narodowościowej itp. Procesy integracyjne są jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesnego świata. Coraz wyraźniejsza staje się tendencja do poszerzania wzajemnych stosunków państw. Sprzyja to tworzeniu globalnego systemu międzynarodowego i kształtowaniu się form regionalnej współpracy państw.

Liczba stron 51
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print