Migracje Polaków po wstąpieniu Polski do UE

Wstęp

Rozdział I. Podstawowe problemy teoretyczne
1.1 Rynek pracy w Polsce
1.2 Pojęcie migracji zarobkowej
1.3 Droga Polski do Unii Europejskiej – zarys historyczny

Rozdział II. Polska a procesy integracyjne w Europie
2.1. Rynek pracy w Unii Europejskiej
2.2 migracje społeczne w latach 2004-2008
3.2 Skutki migracji dla Polski

Rozdział III. Zjawisko migracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej
3.1.aspekty socjologiczne
3.2 Aspekty psychologiczne
3.3 Aspekty ekonomiczne

Wstąpienie państwa polskiego w szeregi krajów członkowskich Unii Europejskiej, otworzyło przed Polakami zupełnie nowe perspektywy. W dniu 1 maja 2004 roku Polska dołączyła bowiem do grona rozwijających się państw zachodnich Starego Kontynentu, dając tym samym wyraz swej woli do integrowania się z Europą. Unia Europejska jest wynikiem procesów integracyjnych jakie rozpoczęły się na naszym kontynencie po dramatycznych doświadczeniach II wojny światowej. Jednak sama idea połączenia narodów Europy w jednym organizmie państwowym jest znacznie starsza.

Historia Europy pełna jest przykładów dążeń do zjednoczenia kontynentu pod jednym berłem. Dopiero jednak w dwudziestym wieku integracje oparto na wspólnych wartościach i poszanowaniu praw poszczególnych narodów. Najważniejszymi celami Unii zapisanymi w traktatach, tej swoistej konstytucji, są: bezpieczeństwo, postęp gospodarczy, postęp społeczny, ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Zgodnie z doktryną prawa europejskiego państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności a jedynie przelewają na organy unii uprawnienia do wykonywania części swego władztwa.

Unia Europejska jest opartym na zasadzie wzajemności i solidarności porozumieniem państw, które zdecydowały się na przekazanie Unii części swych kompetencji. Uznano, że tylko wspólnym wysiłkiem można zapewnić narodom europy rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Unia jest odpowiedzią narodów Europy na zagrożenia dzisiejszego świata wynikające z globalizacji.
Niebawem minie pięć lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z najbardziej oczekiwanych „przywilejów” związanych z akcesją była dostępność do zachodnioeuropejskiego rynku pracy. Wcześniej sądzono, że emigracja będzie miała charakter przejściowy i ograniczony – będzie raczej dla Polaków krótkookresowym doświadczeniem, które wykorzystają w naszym kraju. Jak w wielu innych sprawach rzeczywistość przerosła oczekiwania, a emigracja stała się jednym z najpoważniejszych problemów społeczno-gospodarczych i ogromnym wyzwaniem politycznym.

Wyjazdy z Polski stanowią istotny element historii naszego kraju. Nie może więc zaskakiwać fakt, że na arenie międzynarodowej Polska tradycyjnie uznawana jest za kraj emigracji. Migracje te były różnorodnie motywowane, począwszy od ucieczek przed prześladowaniami politycznymi, poprzez emigrację z powodów rodzinnych, kończąc na chęci podwyższenia standardu życia. W procesie migracji można wyróżnić dwie grupy. Pierwsza z nich stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i dochodach, często nie znające języka kraju do którego wyjeżdżają, które znajdują zatrudnienie w tych sektorach gospodarki, które nie cieszą się popularnością tamtego społeczeństwa. Do drugiej grupy osób migrujących należą osoby wykwalifikowane, często o wysokich kwalifikacjach, na które jest wysoki popyt w krajach przyjmujących z uwagi na brak pokrycia w krajowych zasobach pracy.

Z powyższego wynika że szansy na wyjazd mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, niezależnie od kwalifikacji i napotykanych po drodze barier. Wszyscy jednak zgodnie podają że głównym powodem ich emigracji jest czynnik płacowy. natomiast w przypadku specjalistów – awans i rozwój zawodowy ale i z tym wiąże się wyższe wynagrodzenie za podjęta pracę.

Migracje są skutkami różnic społecznych, politycznych i gospodarczych. Często migrujemy z kraju, w którym nie znajdujemy dość wygody czy luksusu, a także niejednokrotnie szukając celu w życiu lub po prosu chcąc zapewnić godziwy byt rodzinie. Chcemy żyć w spokoju, wolności i przyjaźni. Ale migrując tłoczymy się w innym państwie i sami dodajemy im nowych ludzi, czyli zajmujemy ich terytorium. I prędzej czy później i tam odczujemy minusy i niewygody. Jednak mimo wszelkich plusów i minusów emigracja z Polski jest w chwili obecnej jednym z częściej rozważanych przez Polaków scenariuszy na życie.

Głównym celem pracy jest ukazanie zjawiska migracji wśród Polaków po integracji z Unią Europejską. Cała praca zawiera trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy analizuje podstawowe problemy teoretyczne wynikające z tematu pracy. Omówiony w nim zostaje rynek pracy w Polsce, a także wyjaśnione zostaje pojęcie migracji. W rozdziale tym umieszczony został również historyczny zarys drogi Polski do integracji z Unią Europejską.

W rozdziale drugim przedstawiony został przykład Polski na tle procesów integracyjnych w Europie. Opisano w nim rynek pracy na obszarze Unii Europejskiej. Rozdział zawiera ponadto podsumowanie zjawiska migracji społecznych od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do roku 2008 włącznie i przedstawiono najistotniejsze skutki migracji dla Polski.

Trzeci, ostatni rozdział omawia zjawisko migracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zawarte zostały w nim aspekty socjologiczne, psychologiczne oraz ekonomiczne zjawiska migracji.

Liczba stron 62
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print