Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie

Liczba stron: 161

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2004

Spis Treści

WSTĘP 4

1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja. 6
1.1. Istota i zakres pojęciowy kosztów. 6
1.2. Klasyfikacja kosztów 13
1.2.1. Koszty dla celów sprawozdawczych, wyceny produkcji oraz pomiaru zysku 16
1.2.2. Koszty dla podejmowania decyzji i planowania 29
1.2.3. Koszty dla celów kontrolnych 37

2. Podstawy systemu zarządzania kosztami 41
2.1. Wprowadzenie do zarządzania kosztami 41
2.2. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 53
2.2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunku kosztów 54
2.3. Modele rachunku kosztów 58
2.4. Kalkulacja w rachunku kosztów 78

3. Zarządzanie kosztami – problemy i metody 84
3.1. Rachunek kosztów w zaawansowanym otoczeniu produkcyjnym 84
3.2. Współczesne metody i techniki zarządzania kosztami 109
3.3. Analiza kosztów przedsiębiorstwa 120

4. Systemy zarządzania kosztami w „Enwod” Sp. z o. o. – Elektrownie Wodne Słupsk 129
4.1. Charakterystyka firmy ENWOD 129
4.2. Analiza kosztów na podstawie firmy „Enwod” 133

ZAKOŃCZENIE 150
Załączniki 152
Literatura 156
Spis tabel 160
Spis rysunków 161
Spis schematów 161

Wstęp

Przedsiębiorstwo działające w warunkach gospodarki rynkowej nieustannie dąży do zwiększenia zysku, polepszenia efektywności gospodarowania czynnikami produkcji, a więc do wzrostu swojej wartości. Z drugiej strony dynamiczny rozwój gospodarek globalnych i zaostrzająca się konkurencja skłania zarządzających przedsiębiorstwem do budowania strategii opartej nie na maksymalizacji zysków, ale na racjonalnym gospodarowaniu dostępnymi zasobami i związanymi z nimi kosztami działalności.

Takie podejście w zarządzaniu jednostką gospodarczą sprawiło, iż problematyka ponoszonych kosztów, ich pomiar i struktura zyskują coraz większe znaczenie. Znajomość kosztów, oddziaływanie na ich poziom czy też controlling kosztów to czynniki decydujące o sile konkurencji firmy, czyli o jej istnieniu i pewności funkcjonowania na rynku.

Zarządzanie kosztami to zarówno dążenie do obniżania poziomu kosztów, jak i odpowiednie kształtowanie ich struktury. Właściwe zarządzanie kosztami pozwala na podejmowanie optymalnych decyzji operacyjnych, jak i strategicznych. Tak więc istnienie prawidłowego systemu informacji kosztowej w postaci rachunku kosztów oraz odpowiednich technik i narzędzi zarządzania kosztami pozwala na świadome i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Niniejsza praca dyplomowa ma na celu przedstawienie problematyki kosztów w zakresie: podziału, pomiarów i procesów sterowania ich poziomem a także problemów i metod stosowanych systemów zarządzania kosztów. Rozdział pierwszy określa i klasyfikuje koszty w zależności od potrzeb zarządzających jednostką gospodarczą. W kolejności można zapoznać się z rozdziałem kosztów dla celów sprawozdawczych oraz pomiaru zysku, następnie dla podejmowania decyzji, planowania i finalnie dla celów kontrolnych. Rozdział drugi objaśnia proces tworzenia systemu zarządzania kosztami poprzez ukazanie rachunku kosztów wraz z jego modelami, a także kalkulacji kosztów jako uzupełnienia tego bloku tematycznego. Natomiast rozdział trzeci poświęcony został współczesnym koncepcjom i metodom zarządzania kosztami. Szczególna uwaga skupiona została na zaprezentowaniu technik i sposobów kierowania kosztami w zaawansowanym otoczeniu produkcyjnym.

Finał części teoretycznej pracy, to analiza kosztów, czyli procedura badania i oceny informacji generowanych przez rachunek kosztów wraz z zarysem kierunków i metod takiej analizy. Ostatnia część jest jednocześnie wprowadzeniem do praktycznej analizy kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwie. Rozdział czwarty stanowi więc praktyczne wykorzystanie przedstawionej problematyki na przykładzie przedsiębiorstwa „ENWOD” – Elektrowni Wodnych Słupsk. Udostępnione przez firmę informacje pozwoliły na dokonanie analizy kosztów w trzech przekrojach: kosztów materialnych, niematerialnych i operacji finansowych. Uzupełnieniem jest model produktywności kosztów wraz z ich rentownością.

Informacje udostępnione przez badaną firmę dotyczą dwóch okresów obrachunkowych, tj. lat 2001 – 2002, a do analizy i oceny systemu zarządzania kosztami wykorzystano w szczególności: zestawienia obrotów i sald kont analitycznych kosztów rodzajowych, wybrane elementy sprawozdania F – 01, bilans wraz z informacją dodatkową.

Natomiast w części teoretycznej wykorzystano 71 pozycji literatury zarówno światowej, jak i polskiej, w tym również artykułów naukowych. Ponadto posłużono się tabelami, a także stworzono schematy i rysunki, których wykaz umieszczony jest na końcu.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print

1 komentarz do “Systemy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie”

Możliwość komentowania została wyłączona.