Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim

Liczba stron: 67

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Poznań

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

SPIS TREŚCI

Wstęp. 3

Rozdział 1 Istota i znaczenie rocznego sprawozdania finansowego
1.1. Pojęcie i znaczenie sprawozdania finansowego. 5
1.2. Czynności poprzedzające przygotowanie sprawozdań finansowych . 7
1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych. 9

Rozdział 2 Sprawozdanie finansowe i możliwości ich wykorzystania
2.1. Istota bilansu oraz zasady sporządzania. 12
2.2. Rachunek zysków i strat, istota i zasady sporządzania. 16
2.3. Informacja dodatkowa, zakres i zasady sporządzania. 19
2.4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, istota i zasady sporządzania. 20

Rozdział 3 Sprawozdania finansowe – źródło wiedzy o przedsiębiorstwie
3.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. 23
3.2. Analiza wskaźnikowa. 33

Rozdział 4 Możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych do tworzenia informacji o sytuacji majątkowej i kapitałowej w przedsiębiorstwie – MZK Ostrów Wielkopolski
4.1. Prezentacja badanej jednostki oraz sporządzanych przez nią sprawozdań finansowych. 39
4.2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. 41
4.3. Analiz wskaźnikowa. 52

Zakończenie. 62
Literatura. 66
Artykuły. 66
Akty normatywne. 66
Spis tabel. 66

WSTĘP

Podmioty gospodarcze działające na rynku prowadzoną określoną działalność gospodarczą oczekując, że osiągną konkretne wyniki ekonomiczne, które wpłyną pozytywnie na poprawę ich sytuacji majątkowej i finansowej. Za wyniki przedsiębiorstwa jest jego kierownictwo. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest poprawa lub zachowanie dotychczasowej pozycji finansowej i majątkowej. Kierownictwo jest oceniane za efekty podejmowanych działań. Informacje o tym jakie wyniki osiągnął podmiot gospodarczy oraz jaka jest jego sytuacja majątkowa i finansowa są zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla wyniki dwunastomiesięcznej działalności przedsiębiorstwa prowadzonej przy wykorzystaniu posiadanego przez firmę majątku. Umiejętne wczytanie się w treść zawartą w tym sprawozdaniu finansowym, powiązane z analizą danych liczbowych sprawozdania jest cennym źródłem wiedzy o przedsiębiorstwie. Są to między innymi informacje zawierające ocenę struktury majątkowej i kapitałowej, rentowności czy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Efekty działań podejmowanych przez kierownictwo mające swoje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu finansowym. Są one oceniane przez szerokie grono użytkowników, od właścicieli poprzez kredytodawców do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Celem tej pracy jest wykazanie, że treść rocznego sprawozdania finansowego jest źródłem informacji o przedsiębiorstwie umożliwiających ocenę jego kondycji finansowej i majątkowej. W oparciu o którą użytkownicy sprawozdań finansowych podejmują decyzje dotyczące, między innymi, przyszłości firmy.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę sprawozdań finansowych i prace przygotowawcze poprzedzające przygotowanie tych sprawozdań oraz znaczenie sprawozdań finansowych.

W rozdziale drugim scharakteryzowane zostały podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego, ich istotę, zakres i zasady sporządzania.

Rozdział trzeci przedstawia istotę wstępnej oceny sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia analizy przy zastosowaniu wybranych wskaźników.

W rozdziale czwartym scharakteryzowana została badana jednostka oraz sporządzone przez nią sprawozdania finansowe a następnie przeprowadzono następną analizę tych sprawozdań finansowych. W ten sposób zaprezentowano możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych do stworzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie przeprowadzonych rozważań zamieszczone zostało w zakończeniu.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości finansowej i analizy ekonomicznej. Materiały źródłowe wykorzystane w pracy to roczne sprawozdania finansowe Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółki z o.o. z lat 2006 – 2008.

4/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print

1 komentarz do “Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na przykładzie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim”

Możliwość komentowania została wyłączona.