Rynek kapitałowy w Polsce

Liczba stron: 128

Nazwa Szkoły Wyższej: Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2004

Spis Treści

Wstęp

I. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja rynku kapitałowego
1. Rynek kapitałowy jako element rynku finansowego
2. Funkcje rynku kapitałowego
3. Cechy charakterystyczne rynku kapitałowego
4. Klasyfikacja rynku kapitałowego
5. Struktura instytucjonalna polskiego rynku kapitałowego

II. Instrumenty rynku kapitałowego
1. Kryteria podziału
2. Instrumenty dłużne
3. Instrumenty udziałowe
4. ADR (Amerykańskie Kwity Depozytowe)
5. Podstawowe różnice między instrumentami dłużnymi (obligacjami) a instrumentami udziałowymi (akcjami)

III. Inwestowanie na polskim rynku kapitałowym
1. Ryzyko inwestowania na polskim rynku kapitałowym
2. Strategie inwestycyjne
3. Płynność finansowa
4. Portfel inwestycyjny
5. Analiza rynku
5.1. Analiza fundamentalna
5.2. Analiza techniczna

Podsumowanie
Bibliografia
Spis wykresów i tabel
Załączniki

Wstęp

Początek lat 90-tych przyniósł poważne zmiany w polskim systemie ekonomicznym. Wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej zaowocowało m.in. rozwojem rynku kapitałowego.

Kilka lat działania rynku papierów wartościowych niezbicie dowodzi jego znaczenia w budowaniu i funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. Polski rynek kapitałowy należy do grupy rynków rozwijających się i cechuje go – mimo stałej tendencji wzrostu – wysoki stopień niestabilności koniunktury. Z tych względów trudno jest precyzyjnie określić jego strukturę. Nie mogą budzić wątpliwości jego podstawowe segmenty, natomiast dane liczbowe są płynne i mają charakter orientacyjny. Na tym rynku, jak również na rynkach kapitałowych rozwiniętych, wiele informacji, zwłaszcza dotyczących rynku prywatnego nieregulowanego, ma często tylko charakter cząstkowy, a wiele danych nie jest ujmowanych w statystykach oficjalnych. Emitent otrzymuje na tym rynku relatywnie tani kapitał na określony okres zgodny z jego oczekiwaniami. Inwestor zaś uzyskuje rentowny, bezpieczny i płynny instrument. Wraz z ogólną poprawą stanu gospodarki należy oczekiwać wzrostu liczby inwestorów dysponujących nadwyżkami środków pieniężnych. Tak więc można wywnioskować iż, tematyka związana z papierami wartościowymi nabiera w Polsce coraz większego znaczenia.

Celem pracy jest próba całościowego ujęcia problematyki związanej z inwestowaniem na polskim rynku kapitałowym. Celowi pracy podporządkowana została jej struktura.
Pierwsze, teoretyczne rozdziały oparłam na literaturze oraz aktach prawnych traktujących o opisanej problematyce. W dalszym – trzecim – rozdziale praktycznym, wykorzystałam przede wszystkim materiały internetowe, które pozwoliły mi uchwycić aktualną sytuację na polskim rynku kapitałowym. Na pracę składają się trzy rozdziały.

Rozdział I wprowadza w obszar rynku kapitałowego, ukazuje jego miejsce na rynku finansowym, jego istotę, funkcje i cechy charakterystyczne dla rynku kapitałowego oraz jego klasyfikację i strukturę instytucjonalną.

Rozdział II ukazuje nam rodzaje instrumentów rynku kapitałowego, ich klasyfikację według różnych kryteriów, cechy charakterystyczne, wartość instrumentów oraz zasady emisji zarówno akcji, jak i obligacji. Rozdział opisuje także funkcjonowanie ADR-ów na rynku amerykańskim.

Ostatni rozdział opisuje inwestycje kapitałowe, jak podejmowane są decyzje na rynku kapitałowym, jakie są rodzaje ryzyka na tym rynku oraz jakie są strategie inwestycyjne. Przedstawia również analizę rynku w dwóch aspektach: technicznym i fundamentalnym.

Praca zawiera ponadto szczegółowe dane zawarte w tabelach i wykresach. Praca jest próbą szerszego, bardziej wielostronnego spojrzenia na problematykę rynku kapitałowego w Polsce, choć pomimo pierwotnych założeń, nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, co wynika ze złożoności i rozległości tematu

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print