Wynik działalności przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowo-bilansowym

Liczba stron: 64

Nazwa Szkoły Wyższej: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KOSZALIN

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2022

Zawartość pracy:

Streszczenie.. 4

Wstęp…..5

Rozdział 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego ….. 7
1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ….. 7
1.2 Elementy wyniku finansowego .. 9
1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego..11
1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym.. 20

Rozdział 2. Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym
2.1 Przychody w prawie podatkowym i bilansowym..22
2.2 Źródła przychodów..26
2.3 Koszty uzyskania przychodów w prawie podatkowym i bilansowym..27

Rozdział 3. Różnice pomiędzy wartością wyniku działalności ustalonego metodą bilansową i podatkową
3.1 Różnice trwałe i przejściowe w przychodach i kosztach..37
3.2 Charakterystyka Grupy Kapitałowej Żywiec S.A..40
3.3 Analiza kosztów i przychodów Grupy Kapitałowej Żywiec S.A…47
3.4 Analiza wyniku finansowego w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. w latach 2017-2020…51

Zakończenie ..56
Bibliografia ..57
Spis tabel ..60
Spis schematów ..60
Spis wykresów ..60
Załączniki ..61

WSTĘP

Prawo podatkowe wykazuje dużą autonomiczność w stosunku do prawa bilansowego. Ustalenie podstawy opodatkowania w prawie podatkowym w istotny sposób odbiega od bilansowego sposobu jej obliczania. Wiele wydatków, które w znaczeniu ekonomicznym są kosztami prowadzenia działalności, nie są uznawane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów.

Oprócz różnic w rodzajowym postrzeganiu kosztów, istotną barierę tworzą również różnice czasowe (moment uznania wydatku za koszt). Częste są przypadki, w których pomimo, że wydatek klasyfikowany jest zarówno przez prawo podatkowe, jak i bilansowe za koszt uzyskania przychodu to musi on jednak zostać ujęty odpowiednio w rachunku podatkowym i bilansowym w różnych okresach sprawozdawczych.

Celem pracy jest przeanalizowanie wyniku finansowego z dwóch różnych perspektyw, a mianowicie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. od roku 2017 do roku 2020, drugim – jest wskazanie przyczyn różnic między wielkością wyniku finansowego w ujęciu księgowym, a wielkością dochodu do opodatkowania.

Hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż obliczanie wyniku finansowego zgodnie z prawem bilansowym często daje inną wartość niż wyliczanie go według prawa podatkowego.

Wybór tematu wynika z integralności rozwiązań podatkowych w stosunku do obowiązujących nadrzędnych zasad rachunkowości.

Praca ma charakter opisowy, dla lepszej prezentacji wywodów posłużono się wykresami i tablicami. W badaniach zastosowano głównie metody indukcji i dedukcji. Dla lepszej prezentacji wyniku działalności w ujęciu podatkowo- bilansowym w Grupie Kapitałowej żywiec S.A. posłużono się analizą przyczynową.

Praca składa się z trzech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem oraz spisami wykorzystanej literatury, aktów normatywnych, a także rysunków i tablic.

W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia ogólne dotyczące elementów i metod ustalania wyniku finansowego. Zwrócono uwagę na koszty i przychody jako podstawową kategorię wyniku finansowego, a także na przyczyny różnic wyniku finansowego w prawie podatkowym i bilansowym.

W rozdziale drugim została omówiona klasyfikacja kosztów i przychodów według prawa podatkowego i bilansowego. Przedstawiono w nim metody ustalania wyniku finansowego.

W rozdziale trzecim na podstawie dostępnych materiałów źródłowych przedstawiono charakterystykę grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Zaprezentowano między innymi obszar działalności i podstawowe informacje ekonomiczne, oraz dokonano analizy wyniku działalności w ujęciu podatkowo – bilansowym w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. w latach 2017-2020.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami końcowymi.

4.9/5 - (9 votes)
image_pdfimage_print