Handel zagraniczny w okresie transformacji polskiej gospodarki

Liczba stron: 107

Nazwa Szkoły Wyższej: AE Katowice

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 1999

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HANDLU ZAGRANICZNEGO OKRESU TRANSFORMACJI
1.1. Obroty handlowe
1.2. Uwarunkowania kształtowania się obrotów towarowych

ROZDZIAŁ II. STRUKTURA I DYNAMIKA OBROTÓW HANDLOWYCH
2.1. Zmiany w strukturze geograficznej
2.2. Zmiany w strukturze towarowej
2.3. Struktura importu według kierunków wykorzystania
2.4. Zmiany w dynamice i poziomie cen transakcyjnych – warunki opłacalności wymiany handlowej

ROZDZIAŁ III. POLITYKA I PRZEMIANY GOSPODARCZE OKRESU TRANSFORMACJI A ROZWÓJ HANDLU ZAGRANICZNEGO
3.1. Liberalizacja handlu zagranicznego
3.2. Kurs walutowy a rozwój eksportu
3.3. Sektor prywatny w handlu zagranicznym
3.4. Uwarunkowania rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ IV. GŁOWNI PARTNERZY HANDLOWI POLSKI
4.1. Niemcy
4.2. Rosja

ROZDZIAŁ V. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY NA TLE INNYCH KRAJÓW

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABLIC
SPIS WYKRESÓW

WSTĘP

Początek lat dziewięćdziesiątych jest niewątpliwie najważniejszym okresem w powojennej historii gospodarczej Polski. Zapoczątkowany proces przejścia z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, nie mógłby być zrealizowany bez szerszego włączenia się Polski w gospodarkę światową. Temu celowi służyła szeroko pojęta liberalizacja handlu zagranicznego. Wynika to z przekonania, że rezultaty osiągnięte w handlu zagranicznym okresu transformacji polskiej gospodarki były determinowane w stopniu większym niż kiedykolwiek czynnikami makroekonomicznymi. Zdolności eksportowe przemysłu polskiego wiązały się w sposób ścisły z kondycją gospodarki oraz poziomem jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

Celem niniejszej pracy jest ocena handlu zagranicznego Polski poprzez pryzmat różnych czynników warunkujących jego rozwój począwszy od końca 1989r. Przykładowo czynnikami takimi jest kurs walutowy i działalność sektora prywatnego w handlu zagranicznym.

Praca oparta jest o publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (dane liczbowe) oraz o czasopiśmiennictwo fachowe tj.: „Handel Zagraniczny”, „Ekonomista”, „Rynki Zagraniczne”, „Gazeta Bankowa” i „Życie Gospodarcze”.

W pracy zastosowano metodę analityczno – poznawczą. Analiza handlu zagranicznego nie ogranicza się do oceny ogólnej, lecz także zawiera oceny dla poszczególnych grup towarowych. Celem jest również wyselekcjonowanie pierwotnych czynników determinujących rozwój wymiany handlowej.

Celowi pracy podporządkowany jest układ pracy. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę polskiego handlu zagranicznego. W części tej zawarto dane o obrotach handlowych oraz uwarunkowania ich wzrostu.

Rozdział drugi poświęcony jest zmianom w dynamice i strukturze handlu zagranicznego oraz kształtowaniu się cen transakcyjnych. Dane dotyczące wskaźników dynamiki i cen prezentowane są w przekroju gałęziowym. Wymienione wskaźniki zestawione są ze sobą w oddzielnych tablicach dla wyrobów ważniejszych gałęzi przemysłu lub grup produktów.

Polityce państwa i przemianom dokonującym się pod jej wpływem w sferze handlu zagranicznego traktuje rozdział trzeci. W części tej, analizie poddano proces liberalizacji handlu zagranicznego, kurs walutowy, sektor prywatny w handlu zagranicznym oraz determinanty rozwoju działalności eksportowej przedsiębiorstw.

Wymianie handlowej Polski z głównymi partnerami handlowymi poświęcony jest rozdział czwarty. W części tej przedstawiono warunki wymiany handlowej Polski z krajami tj.: Niemcy i Rosja. Zaprezentowano również strukturę przepływów towarowych w obu kierunkach w handlu z wymienionymi krajami.

Rozdział ostatni to porównanie wyników polskiego handlu zagranicznego z wynikami krajów które w podobnym czasie jak Polska przechodziły transformację systemową np.: Węgry, Czechy. Wyniki tych krajów stanowią punkt odniesienia dla oceny osiągnięć polskiego handlu zagranicznego.

3.7/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print