Opodatkowanie działalności deweloperskiej w polskim systemie podatkowym

Wstęp

Rozdział 1.
Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług VAT w działalności deweloperskiej
1.1. Budynki i budowle, grunty jako towar
1.2. Powstanie obowiązku podatkowego
1.2.1. Z chwilą wydania gruntu
1.2.1. Z chwilą wystawienia faktury
1.3. Stawka opodatkowania
1.3.1. Szczególna zasada opodatkowania gruntu
1.3.2. Sprzedaż gruntów budowlanych przez podatników
1.4. Zwolnienia podatkowe

Rozdział 2.
Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w działalności deweloperskiej
2.1. Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania
2.2. Moment powstania obowiązku podatkowego
2.3. Stawki opodatkowania
2.4. Zwolnienia podatkowe

Rozdział 3.
Regulacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w działalności deweloperskiej
3.1. Zakres przedmiotowy
3.2. Powstanie obowiązku podatkowego
3.3. Stawki opodatkowania
3.4. Zwolnienia podatkowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Na gruncie ustawy o VAT pojęcie nieruchomości nie występuje, jednak definicja kluczowego pojęcia, jakim jest towar, obejmuje również grunty, budynki i budowle[1].

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o podatku od towarów i usług VAT[2] przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty[3].

Zgodnie ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym[4] przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych[5]:

111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne,

112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2005 r., o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym[6] jako budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków[7].

[1] Por. S. Brzeszczańska, Pojęcie towaru w obrocie nieruchomościami, „Przegląd Podatkowy” Nr 7/2004, s. 18-21.

[2] Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

[3] Por. art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

[4] Ustawa z dnia z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z dnia 19 października 2007 r.).

[5] Por. art. 12 ustawy o podatku od towarów i usług

[6] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r., o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

[7] Por. art. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print