Pilot wycieczek – charakterystyka i perspektywy na współczesnym rynku pracy

Cel pracy

Pierwsza wątpliwość jaka rodzi się w teoretycznych rozważaniach o cel poznania naukowego to pytanie czy powinniśmy badać fakty czy sądy o faktach? To nie pozorny problem lecz zasadnicza sprawa dla wartości teorii. Badanie faktów nakłada na nas konieczność ich oceny, interpretacji, przecież subiektywnej. Poznawanie sądów o faktach zasłania ich naturę oraz rządzące nimi prawidłowości[1].

Pojawia się także inne pytanie- wątpliwość. Czy w badaniach powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie , jak jest” czy „dlaczego tak jest”. Są to bowiem niekiedy inne obszary rzeczywistości, innymi narzędziami poznawane. Opis świata nie jest przecież tożsamy z jego wyjaśnieniem.

Zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji. takie dopiero poznanie prowadzi do wyższych form funkcjonowania wiedzy a są nimi prawa nauki i prawidłowości.

Celem pracy jest charakterystyka zawodu pilota wycieczek oraz przedstawienie miejsca i perspektyw tego zawodu na współczesnym rynku pracy.

Problemy i hipotezy badawcze

Postawione zostały następujące problemy badawcze:

1. Jakie czynniki kształtują strukturę postawy zawodowej pilota wycieczek?

2. Jak postrzegany jest zawód pilota wycieczek?

3. Jakie cechy powinien posiadać pilot wycieczek?

4. Jak przedstawia się sytuacja pilotów wycieczek na polskim rynku pracy?

5. Czy w Polsce występują trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie pilota wycieczek?

Postawione hipotezy badawcze brzmią następująco:

1. Strukturę postawy zawodowej pilota wycieczek kształtują: wiedza o zawodzie, identyfikacja z zawodem oraz satysfakcja z pracy.

2. Pilot wycieczek jest postrzegany jako zawód interesujący głównie dla studentów i osób zdobywających doświadczenie w turystyce tuż po studiach na jednej z akademii wychowania fizycznego lub szkół niepaństwowych.

3. Niezbędna jest umiejętność łatwego wchodzenia we wszelkie relacje społeczne. Pilot musi być otwarty na ludzi i ich potrzeby, a nade wszystko powinien być lubiany.

4. Sytuacja pilotów wycieczek na rynku pracy jest zła.

5. W Polsce występują trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie pilota wycieczek.

Badania przeprowadzone zostały na terenie Warszawy. W badaniach wzięło udział 20 losowo wybranych pilotów wycieczek pracujących w trzech wybranych biurach podróży.

W badaniach wzięło udział 8 kobiet i 12 mężczyzn.

Rysunek 1 Podział respondentów ze względu na płeć

Źródło- opracowanie własne


[1] S. Palka, Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006, s. 10

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print