Obraz szkoły na podstawie słów dzieci

Streszczenie 2

Wstęp 4

Rozdział I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania obrazu świata w młodszym wieku szkolnym 6
1. Rozwój sfery poznawczej osobowości dziecka 6
2. Rozwój sfery emocjonalnej osobowości dziecka 9
3. Rozwój sfery społecznej osobowości dziecka 18
4. Szkoła jako środowisko wychowawcze 28

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 39
1. Cel i przedmiot badań 39
2. Problem badawczy i hipotezy 47
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 56
4. Organizacja i przebieg badań 59
5. Teren badań i badana próba 61

Rozdział III. Analiza ilościowa i jakościowa badań własnych 68
1. Analiza ilościowa 68
2. Analiza jakościowa 76
3. Podsumowanie wyników i wnioski 78
Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis tabel 86

Spis wykresów 87

Załącznik 88

Liternet jako przestrzeń życia literackiego

Wstęp 4

Rozdział 1. Liternet 6
1.1. Co to jest Internet 6
1.2. Literackie korzenie Internetu 13
1.3. Liternet – nowy termin literacki 17

Rozdział 2. Problematyka życia literackiego 24
2.1. Definicja życia literackiego 24
2.2. Definicja przestrzeni literackiej 26
2.3. Literatura internetowa – nowe medium 33
2.4. Społeczności liternetowe 38

Rozdział 3. Sieciowe czasopisma literackie 43
3.1. Przedstawienie specyfiki cyfrowej informacji literackiej 43
3.2. Witryna czasopism
3.3. Polskie sieciowe czasopisma elektroniczne – wykaz źródeł 50

Rozdział 4. Życie literackie w sieci 64
4.1. Powieści i książki hipertekstowe 64
4.2. Blogi
4.3. Czaty 70
4.4. Portale i vortale literackie 78
4.5. Strony autorskie literatów 83
4.6. Spotkania autorskie w dobie społeczeństwa informacyjnego 85
4.7. Konkursy literackie 87

Zakończenie 90
Bibliografia
Aneks – Mapa liternetu 94

Wstęp

Literatura w Internecie to nowa, prężnie rozwijająca się przestrzeń literatury. Proces przenoszenia różnych aspektów ludzkiej aktywności do sieci rozpoczęty już kilka lat temu na zachodzie, dociera również do Polski. Tempo tego rozwoju jest nieporównywalne i trudno jest nadążyć za nowościami w tej dziedzinie. Ciągle powstają nowe, jeszcze efektywniejsze i bardziej zaawansowane technologie. Jak dotąd niewiele osób zajmujących się literaturą decyduje się na prawdziwe zaistnienie w sieci, czyli publikację swoich utworów w Internecie.

Celem pracy było określenie roli Internetu jako nowej przestrzeni literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskiej literatury. Zakres pracy obejmuje najczęściej publikowane przejawy życia literackiego on-line, ich charakterystykę oraz sytuację rynku książki w Internecie.

Praca ma charakter typologiczny. Proponuje się w niej uporządkowanie chaosu życia literackiego w Internecie według pewnych kategorii. Wykorzystano w niej wszelkie możliwe dostępne materiały w języku polskim. Praca została oparta głównie na analizie materiałów internetowych i dostępnej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również artykuły i dane statystyczne dotyczące branży literackiej. Ponadto szereg informacji uzyskano podczas przeprowadzonych rozmów i wywiadów swobodnych z literatami oraz w wyniku bezpośrednio prowadzonych obserwacji zjawiska w Internecie.

Układ pracy został podporządkowany celowi pracy. Aby przedstawić istotę Liternetu, czyli literatury internetowej istotne było zatem wprowadzenie rozdziału pierwszego, prezentującego podstawowe wiadomości o samym Internecie i będącego krótką charakterystyką literackich korzeni Internetu.

Rozdział drugi zajmuje się problematyką życia literackiego. Przedstawiono definicje przestrzeni literackiej oraz życia literackiego, a także opisano literaturę i społeczności internetowe.

W trzecim rozdziale możemy się dowiedzieć o specyfice cyfrowej informacji literackiej i sieciowych czasopismach literackich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich internetowych wydawnictw.

Ostatni rozdział omawia najważniejsze aspekty życia literackiego w sieci. Mamy więc prezentację powieści i książek hipertekstowych, blogów i czatów, portali i wortali literackich, stron WWW, spotkań autorskich literatów oraz konkursów przeprowadzanych w sieci.

Pracę kończy podsumowanie, gdzie zaprezentowałam praktyczne wnioski i przewidywania dotyczące zjawiska życia literackiego w sieci.

Praca ta podejmuje nowe zagadnienia. W naszym kraju problemy literatury internetowej były dotąd podejmowane w sposób sporadyczny i wyrywkowy. Dlatego próba eksploracji tegoż tematu wydaje mi się zadaniem tak istotnym.

Historia integracji Polski z Unią Europejską

gotowa praca licencjacka

Wstęp 2

Rozdział I. Geneza i główne zadania Unii Europejskiej 4
1.1. Powstanie i cele Unii Europejskiej 4
1.2. Główne organy Wspólnot Europejskich 11
1.3. Etapy integracji europejskiej 18

Rozdział II. Przebieg procesu negocjacji Polski o członkostwo w UE 25
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej 25
2.2. Przygotowania do negocjacji i przebieg procesu negocjacji 32
2.3. Wyjściowe stanowisko negocjacyjne Polski 40

Rozdział III. Zakończenie negocjacji akcesyjnych – wyniki i ich ocena 42
3.1. Szczyt w Kopenhadze 42
3.2. Wyniki negocjacyjne Polski w poszczególnych obszarach negocjacyjnych 44
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych 53

Zakończenie 63
Spis rysunków 65
Bibliografia 66

System zarządzania jakością w produkcji kefirów owocowych na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

WSTĘP 3

I. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I OTOCZENIA 5
1. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI „X” 5
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7
3. ASORTYMENT I SPRZEDAŻ WYROBÓW 12
4. RYNEK ZBYTU, DYSTRYBUCJA, KONKURENCJA 16
3. RYNEK SUROWCA 19

II. WYMAGANIA I NORMY W PROCESIE PRODUKCYJNYM 23
1. ISTOTA SYSTEMU HACCP 23
2. POZYSKIWANIE MLEKA 29
3. LOKALIZACJA ZAKŁADU MLECZARSKIEGO 37
4. PROCES PRODUKCYJNY 40
5. MAGAZYNOWANIE WYROBÓW GOTOWYCH 50

III. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW NA PRZYKŁADZIE KEFIRÓW OWOCOWYCH „X” 54
1. ZAOPATRZENIE W SUROWIEC 54
2. PRZEBIEG PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 56
3. POSTĘPOWANIE Z WYROBEM GOTOWYM 63
4. OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OSM „X” 67

BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73
SPIS WYKRESÓW 74

Nowoczesne techniki informatyczne i ich wpływ na kształtowanie międzynarodowych stosunków gospodarczych

Spis treści:

Wstęp 3

I. Rozwój techniki informatycznej i teleinformatycznej po II wojnie światowej. 4

II. Dziedziny wykorzystania technologii informatycznych w stosunkach międzynarodowych. 15
1. Konwencjonalna i komórkowa telefonia kodowana. 18
2. Video-konferencje 20
3. E-Mail i WWW – elektroniczna forma reklamy. 22
4. Infostrada – czyli transfer danych i informacji. 25
5. Myślę i uczę się – czyli sieci neuronowe i analiza danych. 27
6. Podpis elektroniczny. 29
7. Handel elektroniczny. 30
8. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych pod względem ich wielkości i wykorzystywanych technologii informatycznych. 33

III. Etyczne i moralne aspekty nowoczesnych technik informatycznych w służbie biznesu. 38
1. Szpiegostwo i hakerstwo przemysłowe. 38
– pozyskiwanie danych i informacji
– niszczenie danych
– podmienianie danych
2. Inne nielegalne formy wykorzystania Internetu w interakcjach gospodarczych. 44
– fałszerstwo i oszustwo komputerowe
– nielegalne transakcje i zlecenia

IV. Bezpieczeństwo i niezawodność techn. informatycznych XX w. 50
1. Migracja danych w sieci globalnej. 52
a) poczta elektroniczna,
b) transfer FTP.
2. Bezpieczeństwo a rodzaj łącza. 55
3. Kryptografia. 59
4. Archiwizowanie danych. 60
5. Komputer w klatce. 62

Podsumowanie i wnioski 66

Bibliografia 71

Eutanazja – różnorodne podejście do problemu

Spis treści:

ROZDZIAŁ I:ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMU EUTANAZJI UNAOCZNIONA W HISTORII
FILOZOFII.

ROZDZIAŁ II: POJĘCIE I RODZAJE EUTANAZJI

1. HISTORIA FILOZOFII MEDYCYNY OBRAZEM MODELI ZACHOWANIA IDEALNEGO
LEKARZA WOBEC NADRZĘDNYCH WARTOŚCI

2. PYTANIA DOTYCZĄCE SENSU LUDZKIEGO ŻYCIA I ŚMIERCI OBECNE W
FILOZOFII EGZYSTENCJALNEJ

3. „MIEĆ CZY BYĆ?” – KONFRONTACJA FILOZOFICZNEGO ASPEKTU
EUTANAZJI Z REALIAMI RZECZYWISTOŚCI

ROZDZIAŁ III: EUTANAZJA W ASPEKCIE WARTOŚCI I ZASAD RELIGIJNO –
MORALNYCH

1. GODNOŚĆ OSOBY JAKO FUNDAMENT W KOŚCIELE KATOLICKIM

2. ETYKA PROTESTANCKA JAKO POSZUKUJĄCA SPOSOBU „WPISANIA” REALIZMU
ŻYCIA W PRAWDĘ OBJAWIONĄ

3. POSZANOWANIE DUSZY I CIAŁA JAKO WYMÓG ABSOLUTNY JUDAIZMU

4. „ŚMIERĆ MÓZGOWA” JAKO PRAWO DO EUTANAZJI W ISLAMIE

5. ALTRUIZM I WSPÓŁCZUCIE JAKO NACZELNE NORMY ETYKI BUDDYJSKIEJ

ROZDZIAŁ IV: GRANICE I WZGLĘDNOŚĆ „DOBREJ ŚMIERCI” ZALEŻNE OD
PSYCHOLOGICZNEGO STANOWISKA LEKARZA I PACJENTA.

1. „ŻĄDANIE ZABICIA” JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PRZEDMIOTOWYM
2. „WSPÓŁCZUCIE” DLA CIERPIĄCEGO JAKO ZNAMIĘ O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM
3. PODSTAWA UPRZYWILEJOWANIA EUTANAZJI

ROZDZIAŁ V: MORALNE I SPOŁECZNE ASPEKTY EUTANAZJI

1. MORALNE I UTYLITARNO – SPOŁECZNE DYLEMATY EUTANAZJI – POGLĄDY
ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW ZABÓJSTWA Z LITOŚCI
2. EUTANAZJA A KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ
3. OPIEKA PALIATYWNA JAKO ALTERNATYWA EUTANAZJI

Ustrój województwa w systemie samorządu terytorialnego

Spis treści

Wstęp. 3
Rozdział I. Status prawny samorządu województwa. 6
1. Koncepcja województwa samorządowego. 6
2. Tworzenie województwa. 7
3. Kompetencje i zadania samorządu województwa. 9
Rozdział II. Organy samorządu województwa. 12
1. Sejmik województwa jako organ stanowiący i kontrolny. 12
3. Pozycja prawna marszałka województwa. 24
ROZDZIAŁ III. Wojewoda jako organ administracji państwowej. 27
1. Wojewoda jako przedstawiciel rządu w województwie. 27
2. Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym. 31
ROZDZIAŁ IV. Finanse samorządu województwa. 33
1. Budżet i dochody województwa. 33
2. Wykonywanie budżetu województwa. 37
Rozdział V. Mienie samorządu województwa. 40
1. Wykonywanie praw majątkowych województwa. 40
2. Nabycie mienia. 41
ZAKOŃCZENIE. 44
Wykaz literatury. 46

Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym

SPIS TREŚCI

Wstęp

Cel i zakres pracy

Rozdział I
Charakterystyczne cechy obrotu gospodarczego
1.1 Pojecie obrotu gospodarczego
1.1.1 Profesjonalny obrót gospodarczy
1.1.2 Konsumencki obrót gospodarczy
1.1.1 Seryjność obrotu handlowego a jego szybkość i minimum formalizmu
prawnego
1.3 Pewność i bezpieczeństwo obrotu
1.4 Wolność obrotu
1.5 Internacjonalizacja obrotu

Rozdział II
Umowa jako czynność prawna w obrocie gospodarczym
2.1 Pojęcie czynności handlowej
2.2 Systematyka czynności handlowych
2.3 Cechy specyficzne umowy w obrocie gospodarczym
2.3.1 Pojęcie umowy
2.3.2 Znaczenie podziału umów gospodarczych
2.4 Swoboda zawierania umów w obrocie gospodarczym
2.5 Ograniczenia zasady swobody umów
2.5.1 Sprzeczność z ustawą lub zasadami współżycia społecznego
2.5.2 Sprzeczność z właściwościami (naturą) stosunku umownego

Rozdział III
Rola wzorców umownych w obrocie gospodarczym
3.1 Funkcja społeczna wzorców umownych
3.1.1 Znaczenie prawa umownego i zwyczajowego w stosunkach kontraktowych
3.1.2 Standardy umowne
3.2 Wzorce umowne w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego
3.2.1 Związanie strony wzorcem
3.2.2 Pierwszeństwo umowy stron
3.2.3 Bezskuteczne z mocy prawa

Zakończenie

Bibliografia

Instytucja referendum na tle polskiego prawa konstytucyjnego

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Pojęcie referendum 5
3. Rodzaje referendów 7
3.1.Zasięg referendów 11
4. Przedmiot referendum 13
5. Określenie ważności wyników 18
6. Miejsce referendum w procesie decyzyjnym 21
7. Demokracja reprezentatywna 23
7.1.Demokracja bezpośrednia w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 25
8. Organy zarządzające referendum w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 27
9. Polskie referenda 29
9.1.Referendum z 1946 roku 29
9.2.Referendum z 1987 roku 33
9.3.Przebieg oraz rezultat referendum 38
9.4.Referendum z 18 lutego 1996 roku 41
9.5.Referendum Konstytucyjne 44
9.5.1.Prawne problemy referendum konstytucyjnego 45
9.5.2.Problemy społeczne i prawnoustrojowe 47
9.6.Referendum gminne 50
10. Przyszłość instytucji referendum w Polsce 57

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi a osobowość prawna gminy.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych skrótów 3

Rozdział I
Wprowadzenie  4
§ 1. Uwagi wstępne 4
§ 2. Pojęcia „gospodarowanie” i „nieruchomości komunalne” 8
Rozdział II
Pochodzenie nieruchomości komunalnych 13

Rozdział III
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 21
§ 1. Zagadnienia ogólne 21
§ 2. Gmina 23
§ 3. Związek komunalny i miejska strefa usług publicznych  30
§ 4. Jednoosobowe spółki gminy 33
§ 5. Spółki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna 34
§ 6. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne 35

Rozdział IV
Zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 36
§ 1. Uwagi wstępne 36
§ 2. Zasada szczególnej staranności  37
§ 3. Zasada ograniczonej swobody  38
§ 4. Zasady zarządu mieniem gminy  40
§ 5. Zasada równorzędności partnerów  43
§ 6. Zasada autonomii woli stron 44
§ 7. Zasady prawidłowej gospodarki  46

Rozdział V
Prawne formy gospodarowania nieruchomościami komunalnymi 47
§ 1. Sprzedaż i użytkowanie wieczyste  47
1.1. Przetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami 47
1.2. Bezprzetargowy tryb rozporządzania nieruchomościami  50
1.3. Sprzedaż  54
1.4. Użytkowanie wieczyste  57
§ 2. Zamiana 61
§ 3. Zrzeczenie się  64
§ 4. Najem, dzierżawa, użyczenie 68
§ 5. Trwały zarząd  71
§ 6. Ograniczone prawa rzeczowe 75
§ 7. Aport wnoszony do spółek handlowych przez gminę 84
§ 8. Fundacja 90
§ 9. Darowizna  92

Rozdział VI
Wnioski  96
Bibliografia  99
Wykaz źródeł prawa  101