Obraz szkoły na podstawie słów dzieci

Streszczenie 2

Wstęp 4

Rozdział I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania obrazu świata w młodszym wieku szkolnym 6
1. Rozwój sfery poznawczej osobowości dziecka 6
2. Rozwój sfery emocjonalnej osobowości dziecka 9
3. Rozwój sfery społecznej osobowości dziecka 18
4. Szkoła jako środowisko wychowawcze 28

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 39
1. Cel i przedmiot badań 39
2. Problem badawczy i hipotezy 47
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 56
4. Organizacja i przebieg badań 59
5. Teren badań i badana próba 61

Rozdział III. Analiza ilościowa i jakościowa badań własnych 68
1. Analiza ilościowa 68
2. Analiza jakościowa 76
3. Podsumowanie wyników i wnioski 78
Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis tabel 86

Spis wykresów 87

Załącznik 88

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print