Obraz szkoły na podstawie słów dzieci

Streszczenie 2

Wstęp 4

Rozdział I. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania obrazu świata w młodszym wieku szkolnym 6
1. Rozwój sfery poznawczej osobowości dziecka 6
2. Rozwój sfery emocjonalnej osobowości dziecka 9
3. Rozwój sfery społecznej osobowości dziecka 18
4. Szkoła jako środowisko wychowawcze 28

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 39
1. Cel i przedmiot badań 39
2. Problem badawczy i hipotezy 47
3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 56
4. Organizacja i przebieg badań 59
5. Teren badań i badana próba 61

Rozdział III. Analiza ilościowa i jakościowa badań własnych 68
1. Analiza ilościowa 68
2. Analiza jakościowa 76
3. Podsumowanie wyników i wnioski 78

Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 86
Spis wykresów 87
Załącznik 88

Wstęp

Szkoła jest ważnym elementem rozwoju każdego dziecka, które zauważa i doświadcza wielu aspektów tej instytucji. Słowa dzieci odzwierciedlają ich wewnętrzne doświadczenia, przekonania i uczucia, które łącznie tworzą unikalny obraz szkoły. Niniejsza praca skupia się na analizie obrazu szkoły utworzonego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Pierwszy rozdział omawia psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania obrazu świata w młodszym wieku szkolnym, w tym rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej osobowości dziecka, a także rolę szkoły jako środowiska wychowawczego. Drugi rozdział jest poświęcony omówieniu założeń metodologicznych i organizacyjnych badań własnych, które zostały przeprowadzone w celu zgłębienia i zrozumienia obrazu szkoły wśród dzieci. Ostatni, trzeci rozdział, prezentuje wyniki tych badań, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.

Obraz szkoły utworzony przez dzieci ma bezpośredni wpływ na ich stosunek do nauki, relacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz ogólną satysfakcję z uczęszczania do szkoły. Zrozumienie tego obrazu jest kluczowe dla pedagogów, psychologów i wszystkich osób zaangażowanych w edukację, aby mogli oni tworzyć i dostosowywać środowisko szkolne do potrzeb i oczekiwań dzieci.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie obrazu szkoły jaki tworzą dzieci oraz zrozumienie jak różne aspekty rozwoju dziecka wpływają na ten obraz. Praca ta ma charakter badawczy i wnosi istotny wkład do zrozumienia dynamiki i mechanizmów kształtowania się obrazu szkoły przez dzieci. Miejmy nadzieję, że wyniki tych badań pomogą w dalszych pracach nad poprawą jakości edukacji i środowiska szkolnego.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print