Ubezpieczenia – gotowe prace z ubezpieczeń

Zanim zaprezentujemy nasze gotowe prace z ubezpieczeń – mały wstęp.

Ubezpieczenia są instrumentem służącym uniknięciu lub ograniczeniu finansowych skutków pewnych zdarzeń losowych, których ryzyko nastąpienia towarzyszy człowiekowi na każdym etapie życia. Zdarzenia mogą mięć charakter negatywny (np. śmierć, utrata mienia wskutek kradzieży) lub mogą wiązać się nie ze stratą, a z powstaniem lub zwiększeniem potrzeb finansowych (np. urodzenie dziecka). Rozwój cywilizacyjny powoduje, że straty lub potrzeby są coraz większe i wymagają coraz bardziej specjalistycznych zabezpieczeń.

W literaturze brak jest definicji pojęcia ubezpieczenia, które zwięźle przedstawiałaby jego istotę i to w sposób zadawalający prawników, ekonomistów i ubezpieczeniowców. Jest to w pełni zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę, że działalność ubezpieczeniowa łączy w sobie wiele różnych elementów, a jej cele i zadania mogą być rozpatrywane z różnych punków widzenia. Ujęcie tych wszystkich aspektów w jednej definicji jest niemożliwe. Ponadto rola i funkcje ubezpieczeń w różnych ustrojach społecznych są tak odmienne, że – zdaniem niektórych ubezpieczeniowców – nie dadzą się ująć w jednej wspólnej definicji.

W konsekwencji musimy pogodzić się z istnieniem wielu definicji ubezpieczeń, w których – w zależności od celu, jakiemu ma służyć definicja – są akcentowane te lub inne charakterystyczne cechy działalności ubezpieczeniowej. We współczesnej literaturze naukowej istnieją definicje ubezpieczeń formułowane na podstawie różnych teorii ubezpieczeń, takich jak teoria szkód i strat, teoria potrzeb majątkowych i interesu gospodarczego, teoria podmiotowa i przedmiotowa, teoria techniczno – ubezpieczeniowa itp.

W aspekcie ekonomicznym ubezpieczenie jest definiowane jako urządzenie gospodarcze, które zapewnia pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, jakie mogą zostać wywołanych u poszczególnych jednostek przez zdarzenia losowe odznaczające się pewną prawidłowością. Ciężar tego pokrycia zostaje rozłożony na wiele jednostek, którym zagrażają te same zdarzenia losowe.

Z punktu widzenia organizacyjno – finansowego ubezpieczenie stanowi formę organizacji scentralizowanego funduszu finansowego, ze źródeł zdecentralizowanych, to jest z wpłat wnoszonych na ten fundusz przez jego członków.

W aspekcie prawnym ubezpieczenie można zdefiniować jako wiążący ubezpieczyciela z ubezpieczającym stosunek prawny, na podstawie którego ubezpieczyciel zobowiązuje się, w razie nastąpienia określonego zdarzenia losowego, do wypłacenia odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego, ubezpieczający zaś obowiązany jest do uiszczenia ubezpieczycielowi określonej kwoty pieniężnej tytułem składki ubezpieczeniowej.

Poniżej gotowe prace z ubezpieczeń, o których wspomnieliśmy na początku: