Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń w Polsce

Spis treści

Wstęp 4

I. Etapy powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych /OFE/ 8

1. Prawne wymogi utworzenia funduszu emerytalnego 8
1.1. Nadanie statutu funduszowi przez towarzystwo 8
1.2. Zawarcie umowy z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu 10
1.3. Uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego 11
1.4. Wpis do rejestru 13
2. Główne zasady reformy systemu ubezpieczeń społecznych /S.U.S./ 16

II. Rodzaje prowadzonej działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych 21

1. Sposób pobierania opłat przez Otwarty Fundusz 21
2. Zasady polityki inwestycyjnej 22
3. Zakres działalności akwizycyjnej oraz podmioty uprawnione do czynności akwizycyjnej 27
4. Sankcje za naruszenie ograniczeń ustawowych 30

III. Uzyskanie członkostwa w OFE -tryb przystępowania do funduszy 32

1. Podpisanie umowy z OFE przez akwizytorów 32
2. Obowiązki członka po zawarciu umowy 34
3. Konsekwencje przejścia do innego OFE 35

IV. Ustawowe obowiązki OFE wynikające z prowadzonej działalności 39

1. Obowiązki zwiększające bezpieczeństwo funduszy 39
2. Informowanie członków funduszu -jednym z obowiązków OFE 42
3. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu OFE 43
4. Przeciwdziałanie sytuacjom niedoboru w zasobach funduszy 45

V. System nadzoru nad działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych 48

1. Uprawnienia Urzędu Nadzoru Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi /UNFE/ 48
1.1. Zadania Komitetu Doradczego -organu opiniodawczego UNFE 50
2. Obrona interesów członków funduszy. 52
3. Przedmiotowy zakres kontroli inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /ZUS/ 55

Zakończenie 70
Bibliografia 73
Wykaz załączników, tabel, rysunków i schematów 76

Promocja usług ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………………………………………….1

Rozdział I Marketing usług…………………………………………………………………3
1.1 Charakterystyka i klasyfikacja usług……………………………………………7
1.2 Istota i charakterystyka usługi ubezpieczeniowej………………………..19
1.3 Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych…………………………….23
1.4 Marketing – Mix w działalności ubezpieczeniowej……………………..29

Rozdział II Promocja instrumentem ekspansji firmy ubezpieczeniowej….33
2.1 Promocja jako instrument marketingu – mix………………………………35
2.2 Program promocyjny firmy ubezpieczeniowej i jego specyfika…….38
2.3 Sprzedaż osobista w firmie ubezpieczeniowej…………………………….41
2.4 Wykorzystanie reklamy w firmie ubezpieczeniowej……………………46

Rozdział III Polski rynek ubezpieczeń na życie……………………………………51
3.1 Historia ubezpieczeń w Polsce………………………………………………….51
3.2 Struktura kapitałowa polskich towarzystw ubezpieczeniowych…….52
3.3 Ranking towarzystw ubezpieczeniowych…………………………………..55

Rozdział IV Praktyka promocji ubezpieczeniowych Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX………..57
4.1 Charakterystyka udziałowców Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX……………………57
4.2 Proces globalnej ekspansji oraz wchodzenia XXX na polski rynek usług ubezpieczeniowych………61
4.3 Analiza promocji w firmie Towarzystwa ubezpieczeń na życie XXX………………………………74

Podsumowanie…………………………………………………………………………………81
Załączniki……………………………………………………………………………………….84
Bibliografia……………………………………………………………………………………..90
Spis rysunków…………………………………………………………………………………92
Spis tabel………………………………………………………………………………………..93
Spis schematów……………………………………………………………………………….94

Perspektywy rozwoju ubezpieczeń emerytalnych do 2020 roku

PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH DO 2020 ROKU

WSTĘP

ROZDZIAŁ I OCENA BYŁEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO
1.1 Niewydolność starego systemu emerytalnego
1.2 Przesłanki nowej reformy ubezpieczeń społecznych
1.3 Podstawowe założenia i cele reformy systemu ubezpieczeń społecznych
1.4 Nowy system emerytalno – rentowy. Zasady nowego systemu
1.5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych po reformie systemu

ROZDZIAŁ II REFORMA EMERYTALNA
2.1 Założenia reformy ubezpieczeń
2.2 I filar – oparty na zasadach ZUS
2.3. II filar, tzw. kapitałowy
2.3.1 Podstawowe cele towarzystw i funduszy emerytalnych
2.4 III filar – pracowniczy program emerytalny
2.4.1 Pojęcie i źródła prawa
2.4.2 Kto może oferować pracownicze programy emerytalne
2.4.3 Osoby uprawnione do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym
2.4.4 Formy pracowniczych programów emerytalnych
2.4.5 Tryb tworzenia III filaru
2.4.6 Zakaz dyskryminacji w zakładowej umowie emerytalnej
2.4.7 Pracownicza umowa emerytalna

ROZDZIAŁ III WPŁYW BEZROBOCIA NA SYSTEM EMERYTALNY
3.1 Sytuacja bezrobotnych
3.2 Strategia na przyszłość
3.3 Stan bezrobocia w województwie podkarpackim na tle innych województw

ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA FUNDUSZY EMERYTALNYCH
4.1 Finansowanie działalności funduszy emerytalnych
4.2 Koszty ponoszone przez fundusz emerytalny
4.3 Działalność lokacyjna funduszy – dozwolone kategorie lokat
4.4 Inwestowanie poza granicami Polski
4.5 Zakazy inwestowania
4.6 Zmiana wyceny aktywów i zobowiązań funduszy
4.7 Ocena skutków przyszłego lokowania przez fundusze

ZAKOŃCZENIE

Plan wdrażania reformy systemu emerytalnego
Wzór pracowniczej umowy emerytalnej
Ważniejsze akty prawne regulujące działalność funduszy emerytalnych

BIBLIOGRAFIA