Funkcjonowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w zreformowanym systemie ubezpieczeń w Polsce

Spis treści

Wstęp 4

I. Etapy powstawania Otwartych Funduszy Emerytalnych /OFE/ 8

1. Prawne wymogi utworzenia funduszu emerytalnego 8
1.1. Nadanie statutu funduszowi przez towarzystwo 8
1.2. Zawarcie umowy z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu 10
1.3. Uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego 11
1.4. Wpis do rejestru 13
2. Główne zasady reformy systemu ubezpieczeń społecznych /S.U.S./ 16

II. Rodzaje prowadzonej działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych 21

1. Sposób pobierania opłat przez Otwarty Fundusz 21
2. Zasady polityki inwestycyjnej 22
3. Zakres działalności akwizycyjnej oraz podmioty uprawnione do czynności akwizycyjnej 27
4. Sankcje za naruszenie ograniczeń ustawowych 30

III. Uzyskanie członkostwa w OFE -tryb przystępowania do funduszy 32

1. Podpisanie umowy z OFE przez akwizytorów 32
2. Obowiązki członka po zawarciu umowy 34
3. Konsekwencje przejścia do innego OFE 35

IV. Ustawowe obowiązki OFE wynikające z prowadzonej działalności 39

1. Obowiązki zwiększające bezpieczeństwo funduszy 39
2. Informowanie członków funduszu -jednym z obowiązków OFE 42
3. Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu OFE 43
4. Przeciwdziałanie sytuacjom niedoboru w zasobach funduszy 45

V. System nadzoru nad działalnością Otwartych Funduszy Emerytalnych 48

1. Uprawnienia Urzędu Nadzoru Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi /UNFE/ 48
1.1. Zadania Komitetu Doradczego -organu opiniodawczego UNFE 50
2. Obrona interesów członków funduszy. 52
3. Przedmiotowy zakres kontroli inspektorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /ZUS/ 55

Zakończenie 70
Bibliografia 73
Wykaz załączników, tabel, rysunków i schematów 76

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print