Ubezpieczenie na życie w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Ubezpieczenie na życie – charakterystyka i podstawy prawne 5
1.1. Definicja ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie 5
1.2. Ewolucja i historia ubezpieczeń na ziemiach polskich 8
1.3. Umowa ubezpieczeniowa 13
1.4. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej 20

Rozdział II. Polski rynek ubezpieczeń na życie 25
2.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce 25
2.2. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 34
2.3. Podmioty i główni udziałowcy rynku 39

Rozdział III. Przykładowe rodzaje ubezpieczeń na życie 43
3.1. Ubezpieczenie indywidualne 43
3.1.1 Ubezpieczenie jednostkowe na życie 43
3.1.2 Ubezpieczenie na życie i dożycie „Credo” 44
3.1.3 Indywidualne ubezpieczenie emerytalne „Pogodna jesień” 45
3.2. Grupowe ubezpieczenie na życie 46
3.2.1 Charakterystyka i przedmiot ubezpieczeń 46
3.2.2 Grupowe ubezpieczenie typu „Życie” 48
3.2.3 Grupowe ubezpieczenie emerytalne „Złota jesień” 49
3.3. Inne rodzaje ubezpieczeń 50
3.3.1 Ubezpieczenie rentowe 50
3.3.2 Ubezpieczenie posagowe 52
3.3.3 Ubezpieczenie uniwersalne 54
3.3.4 Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym 56
3.3.5 Ubezpieczenie kapitału 56

Rozdział IV. Perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie 62
4.1. Dynamika rozwojowa, oraz tendencje polskiego rynku ubezpieczeń na życie 62
4.2. Czynniki prorozwojowe polskiego rynku ubezpieczeń na życie 65

Zakończenie 82

Bibliografia 84

Spis rysunków 88

Wstęp

Polski rynek ubezpieczeniowy ma już za sobą okres gwałtownego rozwoju w latach 90., kiedy to szybko rosła liczba działających zakładów ubezpieczeń i obsługujących je pośredników ubezpieczeniowych, powiększał się szybko przypis składki ubezpieczeniowej, a także kształtowały się podstawowe instytucje rynku ubezpieczeniowego.

Jest wiele objawów wskazujących na to, że wkraczamy powoli w fazę dojrzałości rynkowej. W fazie tej podstawowe znaczenie będą miały zmiany o charakterze jakościowym, a nie ilościowym. Wśród nich będzie ukorzenienie się właściwych standardów i norm, zapewnienie symetrii reprezentacji poszczególnych podmiotów rynku ubezpieczeniowego, dalszy rozwój instytucji rynkowych, w tym o charakterze gwarancyjno-informacyjnym. Szczególnym wyzwaniem dla naszego kraju może okazać się przystąpienie do Unii Europejskiej i poddanie rynku ubezpieczeniowego regułom konkurencji wewnętrznej.

Czas pewnego przesilenia koniunkturalnego, w którym się znaleźliśmy, sprzyjać powinien refleksji nad dotychczasowymi dokonaniami oraz problemami do rozwiązania. Sprzyjać temu powinien także podjęty wysiłek legislacyjny, który ma w istotny sposób poprawić jakość polskiego systemu ubezpieczeniowego. Pamiętać należy, że zasadą regulacji Unijnych jest stosowanie minimalnych wspólnych norm, a nie norm optymalnych. Jest wśród tych regulacji ciągle jeszcze wiele białych plam. Polska nie musi być w „ogonie” regulacyjnym i zostać skazana na naśladowanie innych.

W niniejszej pracy podjęto próbę charakterystyki ubezpieczeń na życie. Taki tez był zasadniczy cel opracowania.

W rozdziale pierwszym omówiono istotę ubezpieczenia na życie – charakterystykę i podstawy prawne a w tym: definicję ubezpieczenia i ubezpieczenia na życie, ewolucję i historię ubezpieczeń na ziemiach polskich, umowę ubezpieczenia oraz regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej.

Rozdział drugi to polski rynek ubezpieczeń na życie a w tym: ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych, podmioty i główni udziałowcy rynku.

W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki przykładowych rodzajów ubezpieczeń na życie. Omówiono: ubezpieczenie indywidualne, grupowe ubezpieczenie na życie tudzież inne rodzaje ubezpieczeń.

W rozdziale czwartym scharakteryzowano perspektywy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń na życie. Opisano dynamikę rozwojową, oraz tendencje polskiego rynku ubezpieczeń na życie a także czynniki prorozwojowe polskiego rynku ubezpieczeń na życie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.

5/5 - (5 votes)
image_pdfimage_print