Społeczne aspekty problemu uzależnień w świetle wybranych problemów z literatury przedmiotu

1. Definicje i stadia uzależnień 3

2. Typologie uzależnień 8
1.1. Alkoholizm 8
1.2. Narkomania 13
1.3. Nikotynizm 17
1.4. Internet i gry komputerowe 22

3. Czynniki mające wpływ na poddanie się uzależnieniom 27

4. Skutki uzależnień 34

5. Stowarzyszenia i ośrodki przeciwdziałające i pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom 37

Bibliografia 42

Fragment pracy

Nałóg i uzależnienie używane są zamienni. Popadłszy w nałóg czy uzależniwszy się o jakichkolwiek środków odurzających, młody człowiek nie jest w stanie przewidzieć, czego będzie zażywał w przyszłości – niezależnie od tego, od jakiego środka chemicznego zaczynał. Innymi słowy, nałóg to utrata kontroli.[1]

Substancją nazywamy niezaliczany do pokarmów związek chemiczny, wpływający na funkcje biologiczne ludzi lub zwierząt. Substancja psychoaktywna to taka substancja, która działając w mózgu, zmienia nastrój, procesy myślowe czy zachowanie. [2]

K. Wojdyło w proponowanej przez siebie definicji uzależnienia od pracy stwierdza, że pracoholizm stanowi rodzaj patologii zachowań, przejawiający się w przymusie nieustannego zaangażowania w pracę lub inną aktywność o charakterze pracy, które ma charakter stały i wciąż wzrastający. Ciągłe zaangażowanie w pracę, mimo przeciążenia i braku satysfakcji, jest również czynnikiem, który odróżnia uzależnienie od pracy od wypalenia zawodowego. Nie można jednak pracoholizmu utożsamiać ze zdrowym zaangażowaniem w pracę, które wynika z zadowolenia i poczucia satysfakcji z pracy i w którym nieobecne jest poczucie wewnętrznego przymusu[3].

[1] R. Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994, s. 14.

[2] M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 12.

[3] K. Wojdyło, Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań, „Nowiny Psychologiczne” 2003, nr 3, s. 36.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print