Funkcje i znaczenie portów morskich w polityce gospodarczej samorządów terytorialnych

gotowa praca z administracji 1. Geneza administracji morskiej i jej współpracy z samorządami 2. Polityka gospodarcza władz samorządowych a działalność portów 3. Lokalny potencjał rozwojowy 4. Perspektywy rozwoju współpracy Lata 1948-1950 „przyniosły” w polskiej polityce morskiej reorientację, polegającą na zerwaniu z obowiązującą w początkowym okresie powojennym ideologią morską II Rzeczypospolitej[1]. Przekreśleniem szansy na bliższe powiązanie … Czytaj dalej

Struktura parlamentów europejskich

Spis treści Wstęp Rozdział I. Wielka Brytania 1.1. Podstawy ustrojowe Wielkiej Brytanii 1.2 Uregulowania prawne 1.3. Praktyczne funkcjonowanie podstawowych instytucji państwowych i ich wzajemne relacje Rozdział II. Szwecja 2.1. Podstawy ustrojowe funkcjonowania parlamentu w Szwecji 2.2. Zadania parlamentu 2.3. Komisje parlamentarne Rozdział III. Niemcy 3.1. Geneza ustroju politycznego Niemiec 3.2. Funkcjonowanie wyższej Izby Parlamentu 3.3. … Czytaj dalej

Percepcja zaburzeń łaknienia w oczach nastolatków w kontekście ideałów popkultury

Wstęp: Przedstawienie tematu pracy Kaprys czy ofiara popkultury – uzasadnienie wyboru tematu pracy licencjackiej w kontekście kampanii reklamowej marki Nolita przygotowanej przez Oliviera Toscani z udziałem francuskiej aktorki, Isabelle Caro, która przy wzroście 165 cm waży 31 kilo. Opis poszczególnych rozdziałów. I Rozdział: Zaburzenia łaknienia Anoreksja ujecie definicyjne (Pierwsza naukowa definicja i opis anoreksji sformułowane … Czytaj dalej

Przestępczość wśród nieletnich na terenie miasta K-Koźle, a ich zachowania agresywne

Cel badań Określenie celu badań zdaniem Z. Skornego wymaga „uświadomienia sobie, po co podejmujemy badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki” (Z.Skormy, 1984, s. 11). Zasadniczym celem poznania naukowego powinno być zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji (T.Pilch, T.Bauman, 2001, s. 23). Nie … Czytaj dalej

Samotne matki

Irena Jundził[1] rozróżnia funkcje rodziny, biorąc pod uwagę dwa aspekty: zadania wobec szerszych grup społecznych oraz wobec swych członków Funkcja prokreacyjna pełniona przez rodzinę zapewnia biologiczną reprodukcję społeczeństwa. Mimo, że wiele dzieci rodzi się poza małżeństwem, a liczba matek samotnie wychowujących dzieci wzrasta, to jednak jedynie w pełnej rodzinie dziecko ma korzystne środowisko wychowawcze, a … Czytaj dalej

Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie

gotowy rozdział pracy dyplomowej Rozdział 1. Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie 1 1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw. 1 1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców 7 1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu 11 1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających … Czytaj dalej

Zadania gminy

Gotowa praca licencjacka z administracji Gmina wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wykonując zadania publiczne, gmina stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 Konstytucji RP uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. W art. 163 i 164 ust. 3 Konstytucji RP wzmocniono pozycję gmin, powierzając im do wykonywania … Czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje w przedsiębiorstwie państwowym

Korupcja jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wielopostaciowym. W najszerszym rozumieniu korupcja to przywłaszczenie zasobów publicznych (dóbr, usług, świadczeń) albo takie nimi dysponowanie, aby bezprawnie uzyskać osobistą korzyść.[1] Przekupstwo, płatna protekcja, sprzedajność, nieuczciwe pośrednictwo, nepotyzm i wykorzystywanie zajmowanego stanowiska dla osobistych (rodzinnych, koleżeńskich) celów to współcześnie najczęstsze działania korupcyjne. Polski kodeks karny do przestępstw przeciwko działalności … Czytaj dalej

Proces rozwoju produktu EMS Pocztex w Państwowym Przedsiębiorstwie Użyteczności Publicznej Poczta Polska

Praca dyplomowa – magisterska W procesie zarządzania marketingowego działania związane z rozwojem i wprowadzeniem nowego produktu na rynek następują po przeprowadzeniu segmentacji rynku, dokonaniu wyboru odbiorców docelowych i określeniu pożądanego pozycjonowania na rynku[1]. PPUP Poczta Polska wykorzystuje strategię rozwoju (kreowania) nowego produktu. Przedsiębiorstwo zawiera kontrakty z niezależnymi osobami lub firmami, zajmującymi się rozwojem nowych produktów. … Czytaj dalej

Kondycja i sprawność fizyczna młodzieży

1.1. Kondycja i sprawność fizyczna – zakres pojęciowy 1 1.2. Sprawność i wydolność fizyczna 8 1.3. Czynniki warunkujące kondycję fizyczną młodzieży 12 1.3.1. Zróżnicowanie regionalne 12 1.3.2. Poziom urbanizacji miejsca zamieszkania 15 1.3.3.Warunki życia rodzinnego 16 Badania oraz studia teoretyczne nad istotą i strukturą motoryczności człowieka wywołują wciąż duże zainteresowanie. Wielość koncepcji odzwierciedla zróżnicowane orientacje … Czytaj dalej