Kondycja i sprawność fizyczna młodzieży

1.1. Kondycja i sprawność fizyczna – zakres pojęciowy 1
1.2. Sprawność i wydolność fizyczna 8
1.3. Czynniki warunkujące kondycję fizyczną młodzieży 12
1.3.1. Zróżnicowanie regionalne 12
1.3.2. Poziom urbanizacji miejsca zamieszkania 15
1.3.3.Warunki życia rodzinnego 16

Badania oraz studia teoretyczne nad istotą i strukturą motoryczności człowieka wywołują wciąż duże zainteresowanie. Wielość koncepcji odzwierciedla zróżnicowane orientacje teoretyczne lub paradygmaty i wynikające z nich odmienne podejścia metodologiczne w naukowej analizie i interpretacji tej problematyki. Wiele współczesnych koncepcji ma nadal hipotetyczny charakter i wymaga dalszych pogłębionych analiz i studiów, jak też empirycznej weryfikacji.[1]

Terminy i pojęcia spotykane w polskim piśmiennictwie na temat ludzkiej motoryczności nie zostały dotychczas zunifikowane przez oficjalne i wiarygodne ciało. Dlatego też w publikacjach, wypowiedziach ustnych, a nawet w uniwersyteckich programach kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego, na kursach dla trenerów sportowych czy instruktorów rekreacji fizycznej i fizjoterapii, przewijają się różne nazwy służące określeniu tych samych zjawisk, właściwości i cech osobniczych, a z jednym terminem wiązane są czasem odmienne treści znaczeniowe. Terminologia fachowa w dziedzinie antropomotoryki w polskim języku doczekała się już sporej liczby artykułów. Pojawiły się nawet dwa poważne podręczniki akademickie, w których są precyzowane najważniejsze pojęcia tej nauki o człowieku [2].

Jak się wydawało, powinno to doprowadzić do ujednolicenia przynajmniej podstawowych pojęć używanych w opisie ludzkiej motoryczności, ale dotychczas to nie nastąpiło. Ciągle zatem odczuwa się potrzebę unifikacji terminologii motorycznej i można w tym miejscu wyrazić nadzieję, że to niełatwe zadanie zostanie w końcu podjęte, pomyślnie doprowadzone do końca, np. w postaci wydanego drukiem oficjalnego słownika terminologicznego, który krajowe autorytety naukowe uznają za obowiązujący[3].


[1] J. Raczek, Antropomotoryka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021, s. 9

[2] J. Szopa, E. Mleczko, S. Żak, Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa-Kraków 1996, s. 12

[3] Drabik J., Sprawność fizyczna i jej testowanie u młodzieży szkolnej, AWF, Gdańsk 1992, s. 9

4.7/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print