Plan kont jednostek gospodarczych na przykładzie schroniska Turystycznego przy zespole szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1

1. WSTĘP

2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z RACHUNKOWOŚCI

2.1. ISTOTA, CECHY I FUNKCJE KONTA KSIĘGOWEGO

2.2. ELEMENTY KONTA

2.3. KLASYFIKACJA KONT

2.4. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

CZĘŚĆ 2

3. PLAN KONT W WYBRANYCH JEDNOSTKACH
GOSPODARCZYCH

3.1. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

3.2. WZORCOWY PLAN KONT DLA PRZEDSIĘBIORCY PRYWATNEGO (WARIANT UPROSZCZONY I ROZWINIĘTY)

3.3. WZORCOWY PLAN KONT DLA SPÓŁKI CYWILNEJ (WARIANT UPROSZCZONY)

3.4. WZORCOWY PLAN KONT DLA SPÓŁKI Z O.O. (WARIANT ROZWINIĘTY)

CZĘŚĆ 3

4. PLAN KONT SCHRONISKA TURYSTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH

5. ZAKOŃCZENIE

6. BIBLIOGRAFIA

1. WSTĘP

Prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od statusu prawnego, formy organizacyjnej czy typu własności, wiąże się z potrzebą i obowiązkiem prowadzenia ewidencji księgowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarówno kiedy dany przedsiębiorca jest podatnikiem, jak i płatnikiem.

Ustawa o rachunkowości określa dokładnie jednostki, które mają obowiązek stosować jej przepisy, a także wskazuje pod¬mioty, które mogą z własnego wyboru stosować zasady rachunkowości według tej ustawy.

Rachunkowość, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591, z późn. zm.), o b e j m u j e:
(1) opis przyjętych zasad rachunkowości,
(2) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
(3) okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji
rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
(4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
(5) sporządzenie sprawozdań finansowych i innych, których dane
wynikają z ksiąg rachunkowych,
(6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,
(7) poddanie badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Najważniejsze są księgi rachunkowe. To na nich bazuje cały system rachunkowości. W księgach bowiem widać stan i zmiany majątku (aktywów) oraz stan i zmiany źródeł jego finansowania ( pasywów ). Księgi rejestrują wszystkie operacje gospodarcze i finansowe. Dają podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań, deklaracji, informacji i analiz ekonomicznych.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591, z późn. zm.); -księgi rachunkowe obejmują:
(1) dziennik, który służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych;
(2) konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu; konta te określa się w zakładowym planie, kont; służą one do zapisu operacji gospodarczych w po-rządku systematycznym, a na określonym koncie księgi głównej – również w kolejności chronologicznej;
(3) konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), które służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi głównej ;
(4) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz);
(5) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ze-stawienie sald kont ksiąg pomocniczych; tego rodzaju ze-stawienia, sporządzane na koniec każdego miesiąca, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i w innych przypadkach, służą celom kontrolnym, bilansowym i analitycznym.

Symbole kont, określone w ZPK, ułatwiają identyfikację poszczególnych operacji, ich grupowanie i swobodne poruszanie się po księgach rachunkowych. Za pomocą symboli kontowych oznaczeń możliwa jest dekretacja, księgowanie i analiza kont.

stawa o rachunkowości i praktyka zawodowych księgowych ukształtowały zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawą ewidencji w księgach (na poszczególnych kontach) są prawidłowo sporządzone dowody księgowe, uprzednio sprawdzone pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i rachunkowym.
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawiania miejsc po-zwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Jeżeli księgi rachunkowe są prowadzone techniką komputerową, wówczas należy stosować właściwe procedury oraz środki chroniące przed zniszczeniem lub modyfikacją zapisu.

Jedną z zasad rachunkowości finansowej jest „zasada memoriałowa”, która polega na zaliczeniu w koszty lub w przychody danego okresu obrachunkowego dokonanych transakcji (operacji) w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie zapłaty. Moment zapłaty za nabyte materiały, towary, usługi czy pro¬dukty jest podstawowym kryterium „zasady kasowej”, która nie może być stosowana w oficjalnej rachunkowości finansowej.

Kardynalną zasadą rachunkowości jest „zasada podwójnego zapisu”. Polega ona na podwójnym rejestrowaniu tej samej kwoty z danej operacji na dwóch kontach po stronach przeciwnych.
W technice ręcznej lub maszynowej dokonuje się równoległych zapisów na koncie syntetycznym i na kontach analitycznych. Stosuje się tutaj „zasadę zapisu powtarzanego”.
Przy korzystaniu z techniki komputerowej zapisy są dokonywane tylko na kontach analitycznych, natomiast program ob¬sługi ksiąg rachunkowych zapewnia równoległe przeniesienie na sumaryczne konto syntetyczne.

Przepisy ustawy o rachunkowości nakazują prowadzenie ksiąg w porządku chronologicznym i w porządku systematycznym.

„Zasada chronologii” obowiązuje przy dokonywaniu zapisów księgowych w dzienniku lub odpowiednio w dzienniku-księdze głównej, ale również trzeba ją przestrzegać przy księgowaniu na kontach analitycznych i syntetycznych.

„Zasada systematyki” obowiązuje przy dokonywaniu zapisów w księdze głównej i w księgach pomocniczych. Realizację tej zasady umożliwia zakładowy plan kont. Właśnie plan kont tworzony jest według określonej systematyki.

Księgowanie na kontach bilansowych wymaga zachowania równowagi między zapisami sumarycznymi obrotów i sald po stronie debetowej i kredytowej. Obowiązuje tu „zasada równowagi bilansowej”. Sprawdzianem przestrzegania tej zasady jest prawidłowa dekretacja każdego dowodu księgowego. Drugim sprawdzianem jest każdorazowe zestawienie obrotów i sald z wszystkich bilansowych kont syntetycznych.

W równowadze powinny być salda początkowe (B.O.), obroty kont w danym okresie obrachunkowym i salda końcowe (B.Z.).

Trzecim wreszcie sprawdzianem zachowania równowagi jest bilans, jako zestawienie aktywów i pasywów.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga stosowania niezmiennych zasad i metod w kolejnych okresach obrachunkowych (latach obrotowych). Dlatego powinno się realizować „zasadę ciągłości ewidencji”. Nie jest to wcale łatwe, kiedy zmieniają się przepisy i wymagania decydentów. Tylko w przypadkach uzasadnionych można dokonywać zmian w zasadach czy metodach księgowania danych operacji, w wy¬cenie aktywów i pasywów, w grupowaniu obrotów i sald oraz w ustalaniu wyniku finansowego. Każda zmiana pociąga za sobą konieczność dokonania odpowiednich przekształceń, przeliczeń i porównań.

Księgowania operacji gospodarczych i finansowych mogą być dokonywane w różny sposób, począwszy od zapisów bardzo prostych i bezpośrednich, poprzez zapisy pośrednie i złożone, aż do zapisów bardzo złożonych i skomplikowanych. Przy wy¬borze sposobu księgowania należy pamiętać o stosowaniu „za¬sady ekonomii w zapisach księgowych”, która zachęca do księgowań najbardziej prostych, możliwie uproszczonych. Za-stosowanie tej zasady nie zawsze znajduje uzasadnienie, chociażby w sytuacji, kiedy potrzeby informacyjne i analityczne decydentów wymagają uruchomienia dużej ilości kont pośrednich, grupujących lub rozdzielających pewne dane. Dotyczy to również celów kontrolnych i rozliczeniowych (np. w przypadku obsługi sfery podatkowej, ubezpieczeniowej, czy specjalnych rozrachunków). Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi być w pełni rzetelne, wiarygodne, autentyczne, musi wzbudzać za¬ufanie. Stąd istotne są „zasady rzetelności i wiarygodności”.

Liczba stron 52
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawier
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004

Organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian w rachunkowości

SPIS TREŚCI

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . 2
ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości
1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości . .. . . . . .4
1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości. . . . . 11
1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości . . . . . . . .13
1.4 Zakres rachunkowości . . . . . . .. . . . . . . . 18
1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości . . . . . .19
ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości
2.1 Dokumentacja rachunkowości . . . . . . . . . 24
2.2 Wycena aktywów i pasywów . . . . .. . . . . .37
2.3 Organizacja inwentaryzacji . . . . . . . . . . . .44
2.4 Ustalanie wyniku finansowego . . . . . . . . . .46
ROZDZIAŁ I I I Sprawozdawczość finansowa
3.1 Istota sprawozdawczości finansowej . . . . .52
3.2 Struktura sprawozdania finansowego . . . . . 58
3.3 Analiza wybranych elementów sprawozdania firmy „X” S.A. . . . . . . . . .69
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Wykaz literatury . . . . . . . . .. . . . . . . . . 79
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Całość pisana czcionką arial nr 12 i nr 10. 150 przypisów !!!

W S T Ę P

Prowadzenie rachunkowości stało się obowiązkiem na mocy prawa ze względu na pełnione funkcje: ewidencyjną, kontrolną, rozliczeniową oraz informacyjną. Prawo, które jest stale uaktualniane, zostało oparte na wypracowanych przez lata standardach, z których do najważniejszych należą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmieniający się świat, ekspansja gospodarcza poza granice, integracje i stowarzyszenia gospodarek przyczyniły się do ujednolicenia, harmonizacji procedur w rachunkowości.

Celem pracy jest opisanie w syntetyczny, przekrojowy sposób podstaw organizacyjnych, zakresu i struktury rachunkowości, odnosząc się szczególnie do rachunkowości finansowej w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Powodem dla którego niniejsza praca została napisana były istotne zmiany w ustawie o rachunkowości zmierzające do przyjęcia rozwiązań stosowanych w państwach Unii Europejskiej oraz dostosowania do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Nowelizacja ustawy uregulowała: rozliczenia, wycenę, ewidencję w księgach rachunkowych aktywów netto w przypadku fuzji spółek; zasady ewidencji i wyceny inwestycji, aktywów finansowych (także instrumenty finansowe); ujęcie na dzień bilansowy przychodów z nie zakończonych usług; ujęła leasing finansowy. Ponadto zostały zmodyfikowane i dodane nowe definicje składników finansowych, metod wyceny; zmieniono zasady: funkcjonowania podatku dochodowego odroczonego, rozliczania różnic kursowych, prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym; wprowadzono oddzielne przepisy dla jednostek powiązanych i powiązań kapitałowych. Zwolniono z obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostki nie spełniające kryteriów.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano teoretyczne zagadnienia organizacji rachunkowości. Zawarto w nim cele, cechy, funkcje i zakres rachunkowości. Ponadto pokazano dwuaspektową strukturę, opisano podstawy prawne oraz scharakteryzowano zasady rządzące współczesną rachunkowością.

W rozdziale drugim opisano fundamentalne składniki rachunkowości finansowej. Omówiono dokumentację rachunkowości, wymagania i zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych, dwuaspektową wycenę aktywów i pasywów z wyszczególnieniem niektórych składników. Scharakteryzowano organizację inwentaryzacji oraz metody pomiaru wyniku finansowego.

W trzecim rozdziale przedstawiono końcowy etap systemu rachunkowości czyli sprawozdawczość finansową. Opisano istotę, cel sporządzania, cechy jakościowe, klasyfikację oraz składniki sprawozdania finansowego. Przedstawiono także i poddano analizie w podstawowym zakresie sprawozdanie finansowe realnego przedsiębiorstwa, będącego spółką akcyjną.

W pracy wykorzystano metodę analizy diagnostycznej i metodę porównań.

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

SPIS TREŚCI

WSTĘP………………………………………..…………..……………………………………… 3

ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka i znaczenie sektora MSP w gospodarce polskiej…. 4

1.1. Pojęcie i klasyfikacja MSP…………………………………………………………. 4
1.2. Specyfika działalności sektora MSP oraz cechy wyróżniające go od innych
jednostek………….………….……………………….………….……………….….. 11
1.3. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP………………..………….………… 13
1.4. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki…………………………………………..…. 16

ROZDZIAŁ 2. Elementy systemu podatkowego………………….. 20

2.1. Istota podatku i jego cechy………………..………………………….…….…………. 20
2.2. Klasyfikacja podatków………….………………………………..…..…………..…… 23
2.3. Funkcje podatków……………..………………………….……….……………..……. 26
2.4. Elementy konstrukcyjne podatku…..…………..…..……………….…………..…….. 28
2.5. Zasady podatkowe………….…………………..………………….…….……..…….. 30
2.6. Wpływ podatków na działalność gospodarczą………………….…….……….….…. 35

ROZDZIAŁ 3. Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw……….…..……. 39

3.1. Istota ewidencji podatkowej przedsiębiorstw…………………….…..… 39
3.2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych…………………..…………….……………. 40
3.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych…….…… 45
3.4. Karta podatkowa…………………………………..……….………………….…… 50
3.5. Analiza porównawcza uproszczonych form ewidencji……………………..…….. 52

ROZDZIAŁ 4. Analiza różnych form opodatkowania na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ……… 56

4.1. Przykład przedsiębiorstwa KOGRAKO opodatkowanego
na zasadach ogólnych ………………………………………………………………. 56
4.2. Charakterystyka firmy TIS – Tomasz Anioł opodatkowanej podatkiem liniowym…. 58
4.3. Opodatkowanie jednoosobowej działalności usługowej w formie
karty podatkowej………………………………………………………………….….. 62
4.4. Przypadek Zakładu Instalacji Sanitarnych opodatkowanego
zryczałtowanym podatkiem dochodowym……………………….…..………….….. 64

PODSUMOWANIE…………………… 66

LITERATURA……………………….. 68
SPIS TABEL…………………….. 71
SPIS RYSUNKÓW…………………….. 71

WSTĘP

Podczas powstawania nowej firmy, jak również w toku jej działalności ważnym elementem jej funkcjonowania jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Celem pracy jest omówienie istotnej problematyki, jaką jest decyzja związana z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielu przyszłych przedsiębiorców stoi przed trudnym wyborem jakim jest zdecydowanie się na formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Jak ważną rolę odgrywają podatki w życiu ludzi najlepiej ujął Benjamin Franklin, którego sławne powiedzenie brzmiało „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono pojęcie, klasyfikację oraz specyfikę działalności przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim również bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu firm omawianego sektora, a także istota jego znaczenia dla gospodarki.

Rozdział drugi dotyczy istoty podatku, jego cech, elementów, konstrukcji oraz klasyfikacji. W rozdziale tym zostały omówione również zasady podatkowe.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano poszczególne formy opodatkowania, jakie mogą wybrać przedsiębiorstwa, a także ich wady i zalety, dzięki czemu łatwiej można podjąć decyzję o wyborze. Rozdział ten przedstawia kryteria jakie przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę wybierając formę opodatkowania.

W ostatnim rozdziale zaprezentowano kilka firm różnych branż pod kątem wyboru właściwej formy opodatkowania.

Do napisania pracy w części teoretycznej, czyli w trzech początkowych rozdziałach posłużono się analizą literatury z zakresu przedsiębiorczości a także podatków oraz form opodatkowania przedsiębiorstw, natomiast rozdział czwarty powstał dzięki dokumentacji udostępnionej przez przedsiębiorstwa, a także dzięki wywiadom przeprowadzonym z właścicielami oraz pracownikami przedsiębiorstw takich jak KOGRAKO, TIS, Zakład Zegarmistrzowski oraz Zakład Instalacji Sanitarnych.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Ekonomiczny
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Carlsberg Okocim S.A.

Spis Treści

Wstęp
ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
1.1. Istota i ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych
1.2. Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Cechy i cele prawidłowego sprawozdania finansowego
1.4. Użytkownicy sprawozdawczości finansowej
1.5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
1.6. Obowiązek badania sprawozdań finansowych
ROZDZIAŁ 2 ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I JEGO ANALIZA.
2.1. Bilans i kierunki jego analizy
2.1.1. Bilans jako pierwszy element sprawozdania finansowego
2.1.2. Układ i teść bilansu, kierunki analizy bilansu oraz wstępna analiza
2.2. Rachunek zysków i strat
2.2.1. Porównawczy rachunek zysków i strat
2.2.2. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat
2.2.3. Analiza rachunku zysków i strat
2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
2.4. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – Istota analizy wskaźnikowej
2.4.1. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.4.2. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.4.3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
ROZDZIAŁ 3 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Carlsberg OKOCIM S.A.
3.1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.1.2 Historia
3.1.3 Właściciele i Organy Spółki
3.1.4 Charakterystyka produktów
3.1.5 Charakterystyka systemu organizacyjnego
3.1.6 Zasoby kadrowe
3.1.7 Charakterystyka rynku.
3.2. Ogólna analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa bilansu i rachunku zysków i strat
ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Wstęp

Cechą charakterystyczną gospodarki rynkowej jest jej ukierunkowanie na efektywność mikroekonomiczną. Jest ona oparta na efektywności pojedynczych podmiotów gospodarczych. U podstaw tej gospodarki leży założenie, iż jeżeli przedsiębiorstwa będą efektywne to w konsekwencji efektywna powinna być także cała gospodarka. Efektywność całej gospodarki jest więc sumą efektywności pojedynczych przedsiębiorstw.

Analiza efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstwa powinna być prowadzona przez pryzmat finansów. Prawidłowo dokonana analiza sytuacji finansowej firmy stwarza podstawy wyjściowe do wyboru najkorzystniejszych alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także do interwencji w przypadku odmiennego od planowanego kształtowania się rzeczywistości. Przedmiotem pracy są zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z funkcjonowaniem firmy. Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane narzędzia umożliwiające ocenę stanu przedsiębiorstwa. Ocena bieżącej działalności przedsiębiorstwa obejmuje takie zagadnienia, jak istotę i wstępną analizę sprawozdań finansowych, badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego płynności finansowej, stopnia zadłużenia, sprawności działania.

Praca składa się z trzech rozdziałów poprzedzonych wstępem i ma charakter empiryczno – literaturowy. Opracowanie powstało na bazie literatury fachowej przedmiotu oraz podstawowych druków sprawozdawczości finansowej. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne informacje dotyczące sprawozdań finansowych, ich zakres przedmiotowy i podmiotowy, ich cechy, a także scharakteryzowano użytkowników owych sprawozdań. Rozdział ten porusza także problematykę badania sprawozdań finansowych. W rozdziale drugim przedstawiono i scharakteryzowano elementy składające się na sprawozdanie finansowe, czyli: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Rozdział ten poświęcono również tematyce analizy wyżej wymienionych części sprawozdania, oraz przedstawiono najważniejsze i najczęściej wykorzystywane wskaźniki służące do oceny działalności przedsiębiorstwa

W rozdziale trzecim przeprowadzono badania empiryczne w oparciu o elementy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Korzystając z podstawowych sprawozdań finansowych, takich jak bilanse księgowe, rachunki zysków i strat, dokonano diagnozy majątkowo finansowej badanego podmiotu gospodarczego. Natomiast ostatnia część opracowania dotyczy analizy wskaźnikowej browarów Carlsberg Okocim S.A. w zakresie oceny jego płynności, zadłużenia, sprawności działania i efektywności finansowej firmy.

Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej i majątkowej badanego przedsiębiorstwa opisane zostały w podsumowaniu niniejszego opracowania

Liczba stron 121
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Opolski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2004

.

 

Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix

Spis Treści

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6
1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6
1.1. System informacyjny. 6
1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10
1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11
1.4. Systemy informatyczne 11
2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14
3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15
3.1. Cele rachunkowości jako system: 19
3.2. Wady i zalety rachunkowości informatycznej. 20
4. STRUKTURA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 21
5. DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI PODLEGAJĄCE INFORMATYZACJI. 26
ROZDZIAŁ II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZASTOSOWAŃ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ. 31
1. KOMPUTERYZACJA PRAC KSIĘGOWYCH. 31
2. WYMOGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI PROGRAMOM KOMPUTEROWYM. 32
2.1. Dopuszczenie systemu finansowo-księgowego do eksploatacji 37
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 38
2.3. Aktualizacja zakładowego planu kont 39
2.4. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu 40
3. BEZPIECZEŃSTWO I METODY OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. 43
3.1. Rodzaje zagrożeń systemów informatycznych 43
3.2. Prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów. 46
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEM OCHRONY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 52
ROZDZIAŁ III. WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAKTYCE. 54
1. KRYTERIA WYBORU I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE. 54
1.1. Praktyczne wskazówki w dotyczące wyboru systemu FK. 54
1.2. Pożądane cechy i funkcje dobrego systemu FK. 56
2. AUDYT I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA. 58
2.1. Audyt oprogramowania. 59
2.2. Atestacja oprogramowania. 60
2.3. Przedmiot atestacji. 60
2.4. Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 61
3. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU FK. 62
4. WDRAŻANIE SYSTEMÓW UŻYTKOWYCH. 65
ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA FK FIRMY MATRIX. PL 67 PRZEDSTAWIENIE FIRMY I JEJ REFERENCJI. 67
2. ZGODNOŚĆ PROGRAMU FK ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. 70
2.1. Zakres stosowania i dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w FK. 70
2.2. Księgi rachunkowe i ich wydruk, dziennik. 72
2.3. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowody źródłowe. 74
2.4. Treść dowodu księgowego, sprawdzalność ksiąg, ochrona danych. 75
3. APLIKACJA WYBRANEGO SYSTEMU SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX. PL. 77
3.1. Przeznaczenie programu. 77
3.2. Środowisko programu FK. 78
3.3. Struktura sytemu FK. 80
3. 4. Podstawowe funkcje programu. 82
4. WALORY MERYTORYCZNO-TECHNICZNE PROGRAMU. 84
ZAKOŃCZENIE 89
SPIS RYSUNKÓW. 91
SPIS TABEL. 91
LITERATURA. 92

Wstęp

Wiek XX, to wiek bezprecedensowego zalewu informacji. Za pośrednictwem druku, radia, telewizji, internetu i innych środków przekazu można korzystać z nieprzebranego zasobu wiadomości w każdym zakątku ziemi. W celu uzyskania konkretnej informacji zaprzęga się popularne systemy informatyczne. Informacja stała się w chwili obecnej produktem, który gwarantuje sukces i powodzenie w biznesie.
Źródło przekazywania informacji komputery – są dla większości wyznacznikami stylu życia. Dzięki nim nasze życie nabrało innego wymiaru, a praca stała się bardziej efektywna i przyjemna.

Nie ma dziedziny życia, która nie byłaby skomputeryzowana, również rachunkowość pod względem technologii w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmieniła się diametralnie. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że nikt dobrowolnie nie chciałby wrócić do ery liczydeł. A przecież jeszcze całkiem nie tak dawno, był to główny atrybut księgowego.

Pomimo, że rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, to jej rola ciągle wzrasta. Swój wzrost znaczenia pomimo upływu lat, zawdzięcza specyficznym metodom rejestracji różnorodnych zjawisk gospodarczych. Dzięki temu dostarcza wszechstronnych informacji na temat ich przebiegu, a tym samym umożliwia ich ocenę oraz podejmowanie decyzji, zmierzających do dalszego doskonalenia działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Rachunkowość stanowi główny podsystem systemu informacji ekonomicznej każdego podmiotu. Trudno sobie wyobrazić życie przedsiębiorstwabez prawidłowego funkcjonowania w nim systemu rachunkowości, a system rachunkowości bez właściwego systemu informatycznego.

Na przestrzeni wieków wykształciły się różne formy rachunkowości, były one dostosowane do warunków i techniki jaką wówczas dysponowano. Zapisy mogły być dokonywane ręcznie, maszynowo lub przy pomocy komputera. Jednak, aby móc wykorzystać technikę komputerową niezbędny jest odpowiedni dobór oprogramowania finansowo-księgowego. Obecnie na rynku polskim mamy duży wybór tego typu programów. Pracownik działu księgowości ma niełatwe zadanie dotyczące wyboru oprogramowania.

Niniejszej pracy przyświecał cel przybliżenia wiedzy na temat systemów informatycznych w rachunkowości. Analizy czynników decydujących o wyborze optymalnego systemu, który spełniłby oczekiwania użytkownika. Powyższe cele starano się osiągnąć poprzez układ pracy, który składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym określono istotę systemu informatycznego w rachunkowości. Wskazano na funkcje i cechy jakimi się charakteryzują systemy informacyjne i informatyczne.

Rozdział drugi porusza aspekty formalno-prawne księgowości komputerowej. Skupia uwagę na zgodności oprogramowania ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości.

W rozdziale trzecim omówiono kryterium wyboru i wdrożenia systemu finansowo-księgowego.

Ostatni czwarty rozdział jest rozdziałem empirycznym, w którym rozwinięto główny temat pracy poprzez przedstawienie firmy i prezentowanego oprogramowania.
Informacje zawarte w tej pracy mogą być pomocne przy analizie innych systemów informatycznych, które są wykorzystywane w rachunkowości i nie tylko

Liczba stron 95
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Spis treści

WSTĘP 2
1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ 4
1.1. Istota i funkcje zarządzania 4
1.2. Nowoczesne metody zarządzania 11
1.3. Potrzeby informacyjne zarządzania 19
2. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU CONTROLLINGU 24
2.1. Pojęcie i rodzaje controllingu w zarządzaniu 25
2.2. Funkcje i zakres controllingu 33
2.3. Zadania controllera 37
2.4. Wdrażanie systemu controllingu 40
2.5. Controlling a rachunkowość 42
3. OBSZARY DZIAŁAŃ CONTROLLINGU ORAZ JEGO NARZĘDZIA 46
3.1. Controlling w zarządzaniu finansowym 46
3.2. Controlling w zarządzaniu produkcją 61
3.3. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi 70
3.4. Controlling działań marketingowych 74
ZAKOŃCZENIE 74

Wstęp

Przejście do gospodarki rynkowej i związana z tym budowa nowego systemu społeczno-gospodarczego, pociągnęło za sobą konieczność zmiany zachowań rynkowych polskich przedsiębiorstw. Prowadzenie działalności w „twardych” warunkach rynkowych z jednej strony wymusiło na zarządach podmiotów gospodarczych konieczność rygorystycznego przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania, z drugiej strony dało przedsiębiorstwom swobodę i szerokie możliwości kształtowania ich rozwoju.

Taka rzeczywistość wywołuje konieczność autonomizacji procesów decyzyjnych, dotyczących określania celów i zadań w warunkach ryzyka, czy niepewności. Zgodnie z tym przedsiębiorstwo samo formułuje własną strategię działania.

Wzrastająca na rynku konkurencja doprowadza do zmiany stereotypowych form zachowań i nawyków związanych ze sposobem prowadzenia podmiotu gospodarczego. Zmiany te narzucają kierownictwu przedsiębiorstwa konieczność poszukiwania narzędzi umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji, ograniczających ryzyko gospodarcze. Przyczyni się to w efekcie do realizacji założonych celów operacyjnych, jak i długofalowych zamierzeń, np. maksymalizacji zysku, kontynuacji funkcjonowania oraz szeroko pojętego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ewolucja gospodarki w stronę konsumenta stworzyła konieczność bardziej kompleksowego systemu zarządzania, stawiając przed podmiotem gospodarczym wyższe wymagania w zakresie planowania, koordynacji działań, kontroli oraz informacji. Doświadczenia gospodarki amerykańskiej, czy też krajów zachodnioeuropejskich wskazują, że pomocnym narzędziem dla realizacji tych zadań jest controlling, który jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania stwarza nowe możliwości dla rozwiązywania wielu złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Controlling jest sposobem myślenia i działania realizowanym przez współpracujące ze sobą jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja koncepcji controllingu, jako jednej z nowoczesnych metod zarządzania.

W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie zarządzania, a także pokazano podstawowe jego funkcje. Przedstawiono również nowoczesne metody zarządzania, powszechnie stosowane na świecie, a mianowicie reengineering, benchmarking, kompleksowe zarządzanie jakością oraz controlling. Ukazano również rolę informacji i potrzeby informacyjne w procesie zarządzania.

Rozdział drugi poświęcony został koncepcji controllingu. Zostało zdefiniowane pojęcie controlingu, a także wyróżnione zostały jego podstawowe rodzaje: controlling operacyjny i controlling strategiczny. Opisano funkcje i zadania systemu controllingu. Przedstawiono również rolę controllera i jego zadania. Zaprezentowano problemy wdrażania systemu controllingu w przedsiębiorstwie oraz bariery jakie temu procesowi towarzyszą. Pokazano także związek controllingu z rachunkowością, zwłaszcza z rachunkowością zarządczą.

W rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe obszary działalności controllingu, a mianowicie zarządzanie finansami, zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz marketing. Zostały opisane również podstawowe instrumenty stosowane przez controlling w każdym z wymienionych obszarów jego działalności.

Przy tworzeniu niniejszej pracy wykorzystane zostały informacje zebrane na podstawie literatury oraz informacje udostępnione przez badane Przedsiębiorstwo.
W celu lepszego zobrazowania poruszonych problemów posłużono się schematami, tabelami i wykresami.

Liczba stron 70
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Spis treści

Wstęp……………………5
I Rozdział:
Istota sytuacji finansowej……………7
1. Pojęcie sytuacji finansowej…………….7
1.1. Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej..7
1.2. Przedmiot analizy finansowej w przedsiębiorstwie…….9
1.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa……….11
2. Czynniki warunkujące sytuację finansową przedsiębiorstwa……14
2.1. Uwarunkowania sytuacji finansowej………..14
2.1.1. Czynniki zewnętrzne…………..14
2.1.2. Czynniki wewnętrzne………….17
II Rozdział:
Metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa………21
1. Systemy wskaźników wykorzystywane w ocenie sytuacji finansowej…21
1.1. Istota analizy wskaźnikowej…………..21
1.1.1. Wskaźniki płynności finansowej………….22
1.1.2. Wskaźniki sprawności działania…………..24
1.1.3. Wskaźniki rentowności…………….25
1.1.4. Wskaźniki zadłużenia…………..27
2. Analiza Du Ponta………………..28
2.1. Istota analizy Du Ponta………………29
2.2. Piramida Du Ponta……………..30
3. Nowoczesne metody analizy sytuacji finansowej………..33
3.1. EVA – ekonomiczna wartość dodana………..33
3.1.1. Istota ekonomicznej wartości dodanej………33
3.1.2. Ekonomiczna wartość dodana w przedsiębiorstwie……..36
3.2. MVA – rynkowa wartość dodana…………..38
3.2.1. Pojęcie rynkowej wartości dodanej………….38
3.2.2. Wpływ MVA na przedsiębiorstwo……….40
3.3. BSC – zrównoważona karta wyników…………..41
3.3.1. Historia powstania BSC……………41
3.3.2. Pojęcie i idea BSC……………41
3.3.3. Konstrukcja strategicznej karty wyników……..43
III Rozdział:
Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki gospodarczej……48
1. Charakterystyka Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. ….48
1.1. Informacje ogólne………………48
1.2. Działalność spółki……………..49
1.2.1. Struktura organizacyjna spółki i zmiany w podstawowych zasadach zarządzania……………….49
1.2.2. Podstawowe produkty i rynki zbytu…………50
1.2.2.1. Rynek krajowy……………50
1.2.2.2. Rynki zagraniczne……………..52
1.2.3. Źródła zaopatrzenia………………53
1.2.4 Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki………………….54
1.2.5. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju spółki…55
1.2.5.1. Czynniki podstawowe…………….55
1.2.5.2. Czynniki ryzyka i zagrożeń………..56
2 Analiza sytuacji finansowej F.K.”POLLENA-EWA”S.A……57
2.1. Sytuacja finansowa i omówienie wyniku finansowego……..57
2.1.1. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat…….57
2.1.2. Analiza rentowności…………….58
2.1.3. Analiza struktury aktywów…………..59
2.1.4. Sprawność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa……60
2.2. Zasoby kapitałowe……………..61
2.2.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału……….61
2.2.2. Analiza zadłużenia……………62
2.2.3. Wskaźniki płynności…………….63
2.2.4. Opis przepływów środków pieniężnych……….63
2.2.5. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania……..64
Podsumowanie…………………..66
Bibliografia……………………68
Spis tabel………………………71
Spis rysunków…………………..71

Wstęp

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma na celu przygotowanie i przetworzenie informacji pozwalających na kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego efektywności. Dlatego głównym celem mojej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przeanalizowanie wpływu analizy na otoczenie i działalność jednostki. Wiedza ta nabiera coraz większego znaczenia w praktyce funkcjonowania firm. Jest niezbędna zarówno pracownikom jednostek gospodarczych, jak i różnego stopnia menedżerom.

Szczegółowe cele pracy obejmują:

  1. Zidentyfikowanie głównych cech i potrzeb analizy finansowej, a także czynników warunkujących jej przydatność w działalności przedsiębiorstwa.
  2. Zaprezentowanie wybranych systemów wskaźników i metod ich analizy służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Systemy te uwzględniają wskaźniki i metody badań otoczenia oraz metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
  3. Przegląd nowoczesnych metod analizy finansowej, wśród których na szczególną uwagę zasługują: ekonomiczna wartość dodana, rynkowa wartość dodana oraz zbilansowana karta wyników.
  4. Analizę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A.

Z wymienionych celów wynika, że zakres problemowy pracy obejmuje analizę efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Treścią prezentowanej pracy są dwa główne terminy bezpośrednio powiązane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa: analiza ekonomiczna odnosząca się do działalności gospodarczej każdej jednostki działającej na rynku oraz metody związane z wyceną i zarządzaniem wartością firmy.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale, mającym charakter wprowadzenia scharakteryzowałam istotę analizy finansowej. Przedstawiłam ją jako dyscyplinę naukową, zajmującą się metodami badania umożliwiającymi ocenę działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych. Określiłam również podział analizy finansowej z przedmiotowego punktu widzenia. Z kolei omawiając przedmiot analizy finansowej szczególną uwagę skierowałam na wielkości ekonomiczne, takie jak: zasoby majątkowe, stan finansowy oraz wyniki działalności jednostki gospodarczej, które mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiłam otoczenie w jakim funkcjonuje jednostka gospodarcza oraz czynniki wpływające na nią w sposób bezpośredni lub pośredni.

W rozdziale drugim zaprezentowałam systemy wskaźników oraz finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa, które są wręcz niezbędne do odpowiedniej oceny stanu faktycznego i poziomu na jakim znajduje się jednostka. Ukazałam tu nie tylko analizę wskaźnikową, na którą składają się wskaźniki płynności finansowej, sprawności działania, rentowności i zadłużenia, ale przede wszystkim skoncentrowałam się na nowoczesnych metodach analizy finansowej, takich jak: ekonomiczna wartość dodana i rynkowa wartość dodana, a także zrównoważona karta wyników.

Pracę zamyka rozdział trzeci – praktyczny poświęcony dokładnemu przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, jaką jest Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. Dokonując charakterystyki spółki przedstawiłam wpływ otoczenia na rozwój jednostki, a także ryzyko i zagrożenia z tym związane. Starałam się przedstawić jak ważne są dla firmy procesy wpływające na satysfakcje klienta i jak ona przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Pisząc pracę w głównej mierze korzystałam z literatury z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, oraz pozycji dotyczących metod wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Liczba stron 72
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XXX

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Pojęcie analizy finansowej 6
1.2. Miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa 10
1.3. Materiały źródłowe sprawozdań finansowych 13
1.4. Rodzaje analiz 18
1.5. Metody rachunkowe wykorzystywane w analizie 25
1.6. Sposoby prezentowania wyników analizy finansowej 33
ROZDZIAŁ II ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 35
2.1. Bilans przedsiębiorstwa 35
2.2. Rachunek zysków i strat 53
2.3. Informacja dodatkowa 58
2.4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 64
ROZDZIAŁ III OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 81
3.1. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 81
3.2. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 85
3.3. Badanie sprawności działania przedsiębiorstwa 93
ROZDZIAŁ IV ISTOTA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ I POZAWSKAŹNIKOWEJ 97
4.1. Analiza wskaźnikowa 96
4.2. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa 98
4.3. Analiza pozawskaźnikowa 102
ROZDZIAŁ V PRZYKŁAD PRAKTYCZNY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE
WYBRANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 106
ZAKOŃCZENIE 123
SPIS LITERATURY 125
SPIS AKTÓW PRAWNYCH 126
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW, TABEL, SCHEMATÓW 127

WSTĘP

Celem pracy jest przedstawienie zagadnień analizy finansowej przedsiębiorstwa. Analiza przedstawia informacje o działalności, wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. O wynikach analizy finansowej decydują w dużym stopniu materiały źródłowe, które służą do badania zjawisk gospodarczych. Do materiałów tych należą m.in.:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Dwa pierwsze sprawozdania znane i stosowane były już w okresie średniowiecza. Trzecie sprawozdanie finansowe od wielu lat obowiązuje w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej obok dwóch wcześniej wymienionych sprawozdań. Obecnie Polska zalicza się do tych państw, w których informacja o przepływach pieniężnych jest już obligatoryjna.

Informacje zawarte w pracy są dla mnie szczególnie przydatne. Od 1998r. prowadzę działalność gospodarczą gdzie sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym występuje w formie podatku zryczałtowanego, jednak po przekroczeniu określonego obrotu będę zmuszony przejść na książkę przychodów i rozchodów a później na pełną księgowość. Znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna w prowadzeniu firmy gdzie obowiązuje pełna księgowość.

Przykłady i publikacje użyte do pisania pracy pochodzą z lat 1988-1999r., zostały również użyte dwie metody pisania pracy: techniczna – czytanie literatury oraz statystyczna – przedstawienie jako praktycznego przykładu analizy finansowej.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przestawiona została istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa, a więc jej zakres, rodzaje, miejsce analizy w systemie oceny przedsiębiorstwa, materiały źródłowe sprawozdań finansowych, metody rachunkowe wykorzystywane w analizach oraz sposoby prezentowania wyników analizy finansowej.
Rozdział drugi w całości poświęcony jest analizie sprawozdań finansowych, obejmuje więc bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat, informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

Rozdział trzeci przedstawia ocenę kondycji finansowej firmy. Do wyznaczenia tej oceny potrzebna jest analiza rentowności przedsiębiorstwa, zbadanie płynności finansowej firmy oraz sprawności działania.
Rozdział czwarty mówi o istocie analizy wskaźnikowej i pozawskaźnikowej wraz z oceną zadłużenia przedsiębiorstwa.

Pracę kończy rozdział piąty, który zawiera praktyczny przykład analizy finansowej na podstawie danych z wybranego przedsiębiorstwa.

Liczba stron 128
Nazwa Szkoły Wyższej WSZMiJO Katowice
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2001

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Jawor S.A.

Spis Treści

1. WSTĘP 4
2. ROZDZIAŁ I Analiza sprawozdań finansowych 6
1.1. Znaczenie i istota analizy finansowej 6
1.2. Źródła analizy finansowej i zasady ich tworzenia 10
1.3. Istota bilansu oraz kierunki jego analizy 20
1.3.1. Pionowa analiza bilansu 24
1.3.2. Pozioma analiza bilansu 26
1.4. Rachunek zysków i strat 27
1.5. Sprawozdanie z przepływów finansowych 31
1.6. Zmiany w kapitale własnym 33
1.7.Analiza wskaźnikowa 35
1.8. Informacja dodatkowa 39
1.9 Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych 41
3. ROZDZIAŁ II Analiza cukrowni „jawor” na podstawie sprawozdań finansowych 44
2.1. Ogólna charakterystyka Cukrowni „Jawor” S.A. 44
2.2. Analiza bilansu Cukrowni „Jawor” SA 45
2.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 51
2.4. Analiza struktury majątkowo – kapitałowej 52
2.5. Analiza wskaźnikowa -środki dynamiki 53
4. ROZDZIAŁ III Ocena sytuacji finansowej Cukrowni „Jawor” S.A. w oparciu o analizę wskaźnikową 58
3.1. Dobór wskaźników finansowych 58
3.2.Analiza kosztów i przychodów oraz wyniku finansowego w oparciu o rachunek zysków i strat 59
3.3.Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa 61
3.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 62
3.5. Analiza sprawności działalności przedsiębiorstwa 63
3.6. Analiza rentowności przedsiębiorstwa 64
3.7. Ocena ogólna przedsiębiorstwa 65
5. ZAKOŃCZENIE 65
6. ANEKS 67
7. BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Cukrowni „JAWOR” S.A.

Wstęp

Podmioty gospodarcze działające na rynku prowadzoną określoną działalność gospodarczą oczekując, że osiągną konkretne wyniki ekonomiczne, które wpłyną pozytywnie na poprawę ich sytuacji majątkowej i finansowej. Za wyniki przedsiębiorstwa jest jego kierownictwo. Podstawowym zadaniem kierownictwa jednostki jest poprawa lub zachowanie dotychczasowej pozycji finansowej i majątkowej. Kierownictwo jest oceniane za efekty podejmowanych działań. Informacje o tym jakie wyniki osiągnął podmiot gospodarczy oraz jaka jest jego sytuacja majątkowa i finansowa są zawarte w sprawozdaniach finansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe odzwierciedla wyniki dwunastomiesięcznej działalności przedsiębiorstwa prowadzonej przy wykorzystaniu posiadanego przez firmę majątku. Umiejętne wczytanie się w treść zawartą w tym sprawozdaniu finansowym, powiązane z analizą danych liczbowych sprawozdania jest cennym źródłem wiedzy o przedsiębiorstwie. Są to między innymi informacje zawierające ocenę struktury majątkowej i kapitałowej, rentowności czy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Efekty działań podejmowanych przez kierownictwo mające swoje odzwierciedlenie w rocznym sprawozdaniu finansowym. Są one oceniane przez szerokie grono użytkowników, od właścicieli poprzez kredytodawców do pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Celem tej pracy jest wykazanie, że treść rocznego sprawozdania finansowego jest źródłem informacji o przedsiębiorstwie umożliwiających ocenę jego kondycji finansowej i majątkowej. W oparciu o którą użytkownicy sprawozdań finansowych podejmują decyzje dotyczące, między innymi, przyszłości firmy.
Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę sprawozdań finansowych i prace przygotowawcze poprzedzające przygotowanie tych sprawozdań oraz znaczenie sprawozdań finansowych. scharakteryzowane zostały podstawowe elementy rocznego sprawozdania finansowego, ich istotę, zakres i zasady sporządzania.

Rozdział drugi przedstawia istotę wstępnej oceny sprawozdań finansowych oraz wskaźnikowej analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia analizy przy zastosowaniu wybranych wskaźników.

W rozdziale czwartym scharakteryzowana została badana jednostka oraz sporządzone przez nią sprawozdania finansowe a następnie przeprowadzono następną analizę tych sprawozdań finansowych. W ten sposób zaprezentowano możliwości wykorzystania sprawozdań finansowych do stworzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowanie przeprowadzonych rozważań zamieszczone zostało w zakończeniu.

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu rachunkowości finansowej i analizy ekonomicznej. Materiały źródłowe wykorzystane w pracy to roczne sprawozdania finansowe Cukrowni „Jawor” S.A.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania/TPOU w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Spis Treści

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE Z ZAKRESU ANALIZY FINANSOWEJ
1.1. Pojęcie, metody, zadania oraz funkcje analizy finansowej 7
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz ekonomicznych 13
1.3. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych 15
1.4. Dobór i opracowanie sprawozdań finansowych jako materiałów źródłowych potrzebnych do analizy finansowej 19
1.4.1. Bilans 22
1.4.1.1. Układ i treść bilansu 23
1.4.1.2. Wstępna analiza bilansu 34
1.4.2. Rachunek zysków i strat 42
1.4.2.1. Układ i treść rachunku wyników 43
1.4.2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 51
1.4.2.3. Ustalenie i analiza wyniku finansowego 52
1.4.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 53
ROZDZIAŁ II ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Istota analizy wskaźnikowej 60
2.2. Ogólna analiza sytuacji majątkowo-finansowej – wskaźniki strukturalne 60
2.3. Wskaźniki wspomagania finansowego 64
2.4. Wskaźniki rentowności 67
2.5. Wskaźniki płynności 74
ROZDZIAŁ III ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI PROKOM SOFTWARE S.A.
3.1. Charakterystyka Spółki Prokom Software S.A. 78
3.1.1. Powstanie, profil działalności oraz podstawowe wiadomości na temat Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. 78
3.1.2. Oferta rynkowa Prokom Software S.A. 81
3.1.3. Otoczenie i pozycja na rynku firmy PROKOM 83
3.1.4. Działalność społeczna i charytatywna 88
3.1.5. Strategia rozwoju 90
3.2. Analiza sprawozdań finansowych Spółki Prokom Software S.A. 95
3.2.1. Analiza bilansu 95
3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat 99
3.2.3. Analiza przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 105
3.2.4. Analiza wskaźnikowa 109
3.2.4.1. Analiza wskaźników płynności 109
3.2.4.2. Analiza wskaźników rentowności 110
3.2.4.3. Kapitały obce w firmie PROKOM SOFTWARE S.A 111
3.2.4.4. Ocena zadłużenia firmy PROKOM SOFTWARE S.A 112
PODSUMOWANIE 114
BIBLIOGRAFIA 116
SPIS RYSUNKÓW 118
SPIS TABEL 119
SPIS WYKRESÓW 120
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 121
ZAŁĄCZNIKI 122

Wstęp

Problematyka zarządzania finansami, a w szczególności analiza finansowa przedsiębiorstwa, zajmują nadrzędną rolę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Analiza finansowa jest w dzisiejszych czasach niezbędnym narzędziem do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, stosowanie się do jej zasad stanowi konieczny warunek elastycznego przystosowania się do otoczenia oraz uzyskania sukcesu finansowego przedsiębiorstwa.

W Polsce coraz większego znaczenia nabiera analiza finansowa w przedsiębiorstwie.

Po pierwsze dlatego, że Polska stała się krajem o gospodarce rynkowej a ostatnie lata to okres dokonujących się przekształceń własnościowych oraz tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o kapitał prywatny. Celem tych zmian jest stopniowe dostosowywanie działalności przedsiębiorstw do zasad mechanizmu rynkowego.

Po drugie Polska chce dorównywać krajom zachodnim, zwłaszcza gdy będzie członkiem Unii Europejskiej.

Po trzecie działalność każdego podmiotu gospodarującego wymaga okresowej analizy. Analiza ta powinna z jednej strony pokazywać czy dotychczasowa działalność dała zamierzone efekty (analiza ex post), z drugiej zaś strony daje możliwość określenia kierunków, sposobów doskonalenia i rozwoju dalszej działalności (analiza ex ante). Wyrazem pomiaru działalności gospodarczej są wskaźniki ekonomiczne. Wskaźniki te to wielkości liczbowe odzwierciedlające działalność gospodarczą, stanowiącą podstawę konkretnych prac analitycznych.

Powstające i istniejące przedsiębiorstwa zmuszane są do pozyskiwania modelu działalności umożliwiającego najbardziej efektywne uzyskiwanie celu ich działalności. Będąc pod silną presją szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, przedsiębiorstwa starają się stosować modele zarządzania praktykowane przez przedsiębiorstwa zachodnie. Dostosowanie się przedsiębiorstw do wymogów gospodarki rynkowej spowodowały, że uległy znacznej zmianie formy i zasady ich funkcjonowania. Powstało zapotrzebowanie, wynikające z mechanizmów rynkowych, na opracowanie nowych założeń, celów i kierunków analizy finansowej. Przy dużej konkurencji na rynku, niezbędne jest ciągłe dokonywanie wyborów, która droga i jaka polityka firmy przyniesie jej największe korzyści. Aby wybory te były trafne niezbędna jest umiejętność analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dokładna i przeprowadzona rzetelnie analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dostarcza menedżerom niezbędnych informacji do podejmowania trafnych decyzji dotyczących działalności firmy.
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania analizy finansowej. Na przykładzie Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. starano się ukazać przydatność uzyskanych informacji dla osób zarządzających firmą oraz wykorzystanie analizy finansowej dla podejmowania racjonalnych decyzji. Ciężar oceny finansowej spoczywa na szukaniu związków przyczynowo – skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określaniu przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw i ich rozwoju ma prawidłowa analiza finansowa.

Praca zbudowana jest z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi obejmuje część teoretyczną pracy.

W rozdziale pierwszym omówiono pojęcie i rodzaje analiz finansowych oraz źródła, na podstawie których tworzy się analizę oraz metody analizy finansowej i jej miejsce w systemie analiz ekonomicznych. Dokonano prezentacji podstawowych sprawozdań finansowych takich jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Omówiona jest ich budowa, przydatność w analizie finansowej jak również podstawy prawne ich sporządzania.

Drugi rozdział dotyczy analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa. Prezentuje podstawowe obszary jej zastosowania, rodzaje wskaźników oraz interpretację wyników pod kątem ich przydatności dla osób zarządzających firmą. Przedstawiono zestaw wskaźników najczęściej stosowanych w wysoko rozwiniętych krajach o gospodarce rynkowej, tj. wskaźniki płynności, sprawności działania, wspomagania finansowego, rentowności, wskaźniki rynku kapitałowego oraz stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.

W rozdziale trzecim – w części analitycznej, opierając się na rozważaniach dwóch poprzednich rozdziałów dokonano analizy finansowej Spółki PROKOM SOFTWARE S.A. Dokonano charakterystyki spółki, tzn. określono przedmiot, cel i rodzaj branży, w której firma prowadzi swoją działalność oraz określono perspektywy rozwoju firmy. Przeprowadzono analizę podstawowych sprawozdań finansowych tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych, następnie dokonano analizy płynności firmy, określono wskaźniki rentowności oraz dokonano oceny zadłużenia firmy. W analizie określono pozycję, jaką firma może uzyskać na rynku kapitałowym, wskazano na możliwości osiągnięcia zysku przez inwestorów akcjonariuszy spółki PROKOM SOFTWARE S.A.

Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszych rozważaniach W rozważaniach wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu w postaci zwartej, aktów normatywnych oraz materiałów niepublikowanych.

Liczba stron 130
Nazwa Szkoły Wyższej Politechnika Łódzka
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003