Kredyt jako produkt na przykładzie XXX (kredyt dla osób fizycznych)

SPIS TREŚCI

WSTĘP 1

I – POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW W POLSCE 4
1.1. Kredyt jako produkt marketingowy 5
1.2. Zarys rynku usług bankowych w Polsce 9
1.3. Miejsce PKO BP na rynku usług bankowych 12
1.4. Struktura organizacyjna XXX 15

II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ USŁUG BANKOWYCH 18
2.1. Miejsce oddziału XXX w Trzebnicy na rynku lokalnym 18
2.2. Analiza świadczonych usług przez XXX w Trzebnicy dla osób fizycznych 19
2.3. Rachunki, ich rodzaje i warunki ich prowadzenia – jako kredyt udzielany dla PKO 21
2.3.1. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 21
2.3.2. Akademickie konto osobiste (AKO) 26
2.3.3. Karta bankowa XXX EKSPRES 27
2.3.4. Karta bankowa XXX VISA Classic 28
2.3.5. Obiegowe książeczki oszczędnościowe 30
2.3.6. Umiejscowione książeczki oszczędnościowe na wkłady terminowe 31
2.3.7. Książeczki mieszkaniowe z premią gwarancyjną (wystawione przed 24.10.1990) 32
2.3.8. Książeczki mieszkaniowe bez premii gwarancyjnej (wystawione po 23.20.1990.) 33
2.3.9. Bony oszczędnościowe 33
2.3.10. Rachunki walutowe dla krajowych osób fizycznych („A”) 35
2.3.11. Rachunek walutowy „A” płatny na żądanie 35
2.4. Kredyty, ich rodzaje i warunki udzielania przez XXX – jako Kredytodawcy 35
2.4.1. Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych – „kont osobistych” (odnawialny) 37
2.4.2. Kredyt dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych „kont osobistych” (w transzach) 38
2.4.3. Kredyt gotówkowy na dowolny cel 39
2.4.4. Pożyczki krótkoterminowe „chwilówki” 40
2.4.5. Pożyczka lombardowa 41
2.4.6. Gotówkowy kredyt sezonowy 42
2.4.7. Kredyt bezgotówkowy na zakup artykułów przemysłowych i usług 43
2.4.8. Kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdów mechanicznych 44
2.4.9. Kredyt na zakup akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych 45
2.4.10. Kredyt giełdowy 45
2.4.11. Kredyt dla studenta 46
2.4.12. Kredyty na cele mieszkaniowe 48
2.5. Ocena działalności kredytowej  50

III. KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU PKO W TRZEBNICY NA PODSTAWIE WŁASNYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH 55
3.1. Popyt – badanie 56
3.2. Rozwój konkurencji 59
3.3. Nowe sposoby zaspokajania potrzeb 61

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 67

BIBLIOGRAFIA

1. D.Begg, S.Fischer, Rdornbusch, Ekonomia, PWE, T.2, Warszawa 1992
2. Businessman Magazine, nr 11, 1996
3. A.Hendler, Banki zaostrają konkurencję, Businessman Magazine nr 9 z 1997
4. I.Ignatowicz, Czekając na konkurencję z zachodu, Businessman Magazine, nr 11, 1995 r.
5. Informacje podstawowe, Powszechna Kasa Oszczędności, 31.03.1998 r.
6. P. Jabłoński, Drugi zakręt, Bank dla biznesmena, Businessman Magazine, 1996 r
7. K. Kowalczyk, Banki pokochały Kowalskich, Raport Specjalny – listopad 1996, Businessman Magazine.
8. M.Mazur, Skok Fortuny, Bank dla biznesmena, Businessman magazine, 1995.
9. Oferta dla klientów indywidualnych, Powszechna Kasa Oszczędności, 1999
10. M. Pluta – Oralnik, Marketing usług, PWE, Warszawa 1994
11. J. Pałyska, Krakusy Górą, Bank dla Bisnesmena, Businessman Magazine nr 10, 1999
12. Ranking Banków 95, 96, 97, Bank dla Biznesmena, Businessman Magazine, 1995, 1996, 1997
13. Ranking banków 98, Businesman Magazine, www.bankowa com.pl/10.99/rap 1.htm.
14. Ranking banków 99, Businessman Magazine, www.bankowa com.pl/10.99/rap 1.htm
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. (Dz.U. nr 57, poz.259).
16. J.Rutkowski, Ekonomia polityczna kapitalizmu, PWE, Warszawa 1996
17. A. Sandomierska, P. Czyżewski, Bankassurance, Bank dla biznesmena, Businessman Magazine, nr 11, 1995
18. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz.32).
19. M.Weralski, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1978, s.402

Działania marketingowe małych przedsiębiorstw

DZIAŁANIA MARKETINGOWE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE …

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 2

WSTĘP 4

I. MARKETING MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. 7
1.1. Istota działań marketingowych firmy. 7
1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowej małych przedsiębiorstw. 29
1.3. Informacja jako przesłanka decyzji rynkowych małych przedsiębiorstw 34
1.4. Instrumenty marketingu mix 38
1.5. Kontrola działań marketingowych małych firm 45

II. KLIENCI I KONKURENCI WYBRANEJ … 49
2.1. Polski sektor paliwowy i jego rozwój. 49
2.2. Struktura konkurencyjna sektora paliwowego w Polsce 51
2.2.1. Konsolidacjowanie działalności podstawowej. 53
2.3. Miejsce stacji paliw … 54
2.3.1. Pozostałe produkty naftowe. 56
2.3.2. Programy lojalnościowe. 58
2.4. Odbiorcy produktów stacji 59
2.5. Główni konkurenci i potencjalne zagrożenia 60

III. OCENA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH … 69
3.1. Strategia marketingowa koncernu Orlen S.A. a swoboda decyzji marketingowych stacji paliw. 69
3.1.1. Działalność rafineryjna i petrochemiczna. 70
3.1.2. Nowoczesna technologia. 75
3.2. Główne narzędzia marketingowe stosowane na stacji paliw 80
3.3. Standaryzacja czy unifikacja stacji paliw. 85
3.4. Możliwości usprawnienia działań marketingowych na stacji paliw. 87
3.4.1. Reklama w sieci Internet – modele cenowe. 90
3.5. Strategia rozwoju Stacji paliw. 92
3.6. Zarządzanie strategiczne potencjałem społecznym. 93

ZAKOŃCZENIE 99
BIBLIOGRAFIA 102
SPIS RYSUNKÓW 104

Strategia marketingowa „XXX” S.A. w Lublinie

Spis treści:

WSTĘP …………………………………………………………………………………….1

I. ISTOTA MARKETINGOWEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM………………………………………………..3
1.1. Pojęcie i geneza marketingu ………………………………………………..3
1.2. Ewolucja koncepcji marketingu……………………………………………5
1.3. Proces zarządzania marketingowego…………………………………….8
1.4. Podstawy i zasady skutecznej strategii marketingowej…………..12

II. MARKETINGOWE INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK…………………………………………………………………….22
2.1. Koncepcja marketing-mix………………………………………………….22
2.2. Produkt jako element marketingu………………………………………..25
2.3. Cena jako instrument oddziaływania na rynek………………………32
2.4. Dystrybucja towarów elementem marketingu-mix…………………38
2.5. Promocja jako umocnienie działań marketingowych……………..42

III. ANALIZA SYTUACYJNA „XXX” S.A…48
3.1. Charakterystyka działalności………………………………………………48
3.1.1. Historia firmy………………………………………………………..49
3.1.2. Struktura organizacyjna firmy………………………………….50
3.1.3. Asortyment produktów……………………………………………52
3.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki……………………………..54
3.3. Analiza SWOT………………………………………………………………….61

IV. OTOCZENIE „XXX” S.A. I KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY……………………..67
4.1. Otoczenie prawne i ekonomiczne…………………………………………67
4.2. Analiza sytuacji konkurencyjnej…………………………………………..73
4.3. Strategia marketingowa „XXX” S.A……………78
4.3.1. Strategia produktu…………………………………………………..78
4.3.2. Strategia ceny…………………………………………………………88
4.3.3. Strategia dystrybucji……………………………………………….89
4.3.4. Działania promocyjne……………………………………………..91
4.4. Ocena zastosowanej strategii marketingowej…………………………94

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………..99
LITERATURA I ŹRÓDŁA…………………………………………………………..102
SPIS TABEL………………………………………………………………………………..105
SPIS RYSUNKÓW……………………………………………………………………….106
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ……………………………………………………………….107

Promocja usług ubezpieczeniowych na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………………………………………………….1

Rozdział I Marketing usług…………………………………………………………………3
1.1 Charakterystyka i klasyfikacja usług……………………………………………7
1.2 Istota i charakterystyka usługi ubezpieczeniowej………………………..19
1.3 Segmentacja rynku usług ubezpieczeniowych…………………………….23
1.4 Marketing – Mix w działalności ubezpieczeniowej……………………..29

Rozdział II Promocja instrumentem ekspansji firmy ubezpieczeniowej….33
2.1 Promocja jako instrument marketingu – mix………………………………35
2.2 Program promocyjny firmy ubezpieczeniowej i jego specyfika…….38
2.3 Sprzedaż osobista w firmie ubezpieczeniowej…………………………….41
2.4 Wykorzystanie reklamy w firmie ubezpieczeniowej……………………46

Rozdział III Polski rynek ubezpieczeń na życie……………………………………51
3.1 Historia ubezpieczeń w Polsce………………………………………………….51
3.2 Struktura kapitałowa polskich towarzystw ubezpieczeniowych…….52
3.3 Ranking towarzystw ubezpieczeniowych…………………………………..55

Rozdział IV Praktyka promocji ubezpieczeniowych Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX………..57
4.1 Charakterystyka udziałowców Towarzystwa Ubezpieczeń na życie XXX……………………57
4.2 Proces globalnej ekspansji oraz wchodzenia XXX na polski rynek usług ubezpieczeniowych………61
4.3 Analiza promocji w firmie Towarzystwa ubezpieczeń na życie XXX………………………………74

Podsumowanie…………………………………………………………………………………81
Załączniki……………………………………………………………………………………….84
Bibliografia……………………………………………………………………………………..90
Spis rysunków…………………………………………………………………………………92
Spis tabel………………………………………………………………………………………..93
Spis schematów……………………………………………………………………………….94

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podróży „XXX”

PROMOCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY „XXX”.

SPIS TREŚCI

Wstęp str. 1

I. Rynek w turystyce str. 3

1. Pojęcie rynku str. 3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce str. 9
3. Systemy informacyjne w turystyce str. 21

II. Marketing w turystyce str. 25

1. Charakterystyka marketingu str. 25
2. Rola marketingu str. 32
3. Usługi a marketing – mix str. 38
4. Koncepcje marketingu str. 42
5. Promocja str. 46

III. Promocja w turystyce str. 67

1. Charakterystyka firmy str. 67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Turystyczne XXX str. 70
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Turystyczne XXX str. 75

Zakończenie str. 89

Bibliografia str. 91

Załącznik str. 94

Skuteczność i efektywność reklamy

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4

Rozdział I
ISTOTA I ZNACZENIE REKLAMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ 5

1. Pojęcie reklamy 5
2. Reklama w systemie marketingu 7
3. Cele i zadania reklamy 11
4. Środki i narzędzia reklamy 16

Rozdział II
BADANIA MARKETINGOWYCH 23

1. Reklama w badaniach marketingowych 23
2. Badania wykorzystujące kwestionariusz 25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego 31
4. Wady pytań kwestionariuszowych 34

Rozdział III
SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY 36

1. Strategia reklamowa 36
2. Wybrane metody badania skuteczności i efektywności reklamy 40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów 45
2.2. Procedury badania stopnia dotarcia środków reklamy do
świadomości adresatów 48
3. Skuteczność i efektywność reklamy 51
3.1. Warunki skuteczności i efektywności reklamy 52

Zakończenie 56
Bibliografia 60

Spis tablic 63
Spis rysunków 63
Spis wykresów 63

Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO

Rozdział 1
Otoczenie marketingowe hotelu
1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2 Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3 Cele i etapy badań marketingowych.

Rozdział 2
Działania i instrumenty marketingowe
2.1. Usługa hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.

Rozdział 3
Strategie marketingowe
3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu usługowego.

Rozdział 4
Marketing w hotelu

Rozdział 5
Wnioski

Rozdział 6
Bibliografia

Strategia Marketingowa Firmy

STRATEGIA MARKETINGOWA NA PRZYKŁADZIE FIRMY „XXX” S.A. W BOLESŁAWCU

SPIS TREŚCI

Wstęp. 4

ROZDZIAŁ I. 6
MIEJSCE STRATEGII MARKETINGOWEJ W DZIAŁALNOŚCI FIRMY. 6

1.Firma na rynku konkurencyjnym. 6
2. Istota strategii marketingowej. 12
3.Etapy kształtowania strategii marketingowej. 16
REAKCJE NABYWCÓW 23

ROZDZIAŁ II. 31
OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ FIRMY JAKO UCZESTNIKA RYNKU. 31

1. Charakterystyka firmy XXX S.A. 31
2. Metoda analizy port – folio. 44
3.Analiza ekonomiczno – finansowa. 52

ROZDZIAŁ III. 60
PRÓBA MODYFIKACJI STRATEGII MARKETINGOWEJ FIRMY 60

1.Misja firmy jako podstawa formułowania strategii. 60
2. Strategia szczegółowych instrumentów marketingowych. 65

ZAKOŃCZENIE. 75

BIBLIOGRAFIA 79

Bibliografia
1) T. Sztucki „Marketing. Sposób myślenia, system działania.” Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1992
2) R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka „Strategiczne planowanie marketingowe.” PWE, Warszawa 1996
3) M. Prymon „Marketingowe zarządzanie firmą.” Edukator, Warszawa 1994
4) K. Fabiańska, J. Rokita „Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa.” PWE, Warszawa 1988
5) H. Mruk , B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce „Podstawy marketingu.” AE, Poznań 1996
6) Z. Knecht „Strategia i plan marketingu w zarządzaniu firmą.” Wiedza Powszechna, Warszawa 1994
7) M. Sławińska, E. Urbanowska – Sojkin „Marketing w zarządzaniu firmą handlową.”, PWE, Warszawa 1995
8) R.Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka „Marketing. Jak to się robi”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1992
9) A.Sznajder ” Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym” Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995
10) B. Wersty „Metody analizy stanu i wyników finansowych.” WBWM, Warszawa 1993
11) P. Kotler „Marketing.” Gebethner & S-ka, Warszawa 1994
12) W. Żurawik, B. Żurawik „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie.” PWE, Warszawa 1996
13) Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Allkorna. Instytut Marketingu, Kraków 1995
14) M. Otte: Marketing. Spółka GRATIS, Wrocław 1991
15) L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1996
16) J. Bloos: Marketing praktyczny. Buyar Marketing, Warszawa 1992

Reklama i public relations na przykładzie rozgłośni radiowej

Liczba stron: 140

Spis treści:

STRESZCZENIE
WSTĘP

1. POCZĄTKI I ROZWÓJ REKLAMY
1.1. Cele reklamy
1.2. Rola reklamy
1.3. Kreacyjna funkcja reklamy

2. ISTOTA DZIAŁALNOŚCI PUBLIC RELATION
2.1. Definicje, cele i metody public relations
2.1.1. Definicje public relation
2.1.2. Komunikowanie jako podstawowa metoda public relations
2.1.3. Rola i cele public relations
2.2. Narzędzia public relations
2.3. Etyka i prawo w public relations

3. RODZAJE I FORMY WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY
3.1. Wizualne środki reklamy
3.2. Reklama audiowizualna
3.3. Reklama okolicznościowa (targowa)
3.4. Reklama akustyczna

4. RADIO JAKO ELEMENT REKLAMY
4.1. Prawne aspekty reklamy radiowej w Polsce
4.2. Zalety radia jako nośnika komunikacji
4.3. Zalety reklamy radiowej
4.4. Wady reklamy radiowej
4.5. Efektywne wykorzystanie czasu antenowego
4.6. Długość reklamy radiowej (spotu)

5. XXX FM JAKO NAJWIĘKSZA KOMERCYJNA SIEĆ RADIOWA W EUROPIE
5.1. Historia powstania XXX FM
5.2. Placówki krajowe
5.3. Placówki zagraniczne
5.4. Systemy nadawania
5.5. Struktura audytorium XXX FM
5.6. Zasięg tygodniowy ogólnopolskich stacji radiowych
5.7. Zasięg tygodniowy ogólnopolskich stacji radiowych i pakietów reklamowych
5.8. Ewolucja słuchalności ogólnopolskich programów radiowych na falach UKF

6. SPECYFIKA ROZGŁOŚNI RADIOWEJ XXX FM
6.1. Miejsce reklamy akustycznej i public relations w rozgłośni radiowej

WNIOSKI
WYKAZ LITERATURY
SPIS WYKRESÓW

Badania marketingowe przedsiębiorstwa na przykladzie XXX

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

1. Procedura badań marketingowych 6
1.1 Źródła badań 6
1.2. Typy badań marketingowych 8
1 3. Projekt doboru próby 12
1.4. Typowy proces badania marketingowego 15

2. Jakościowe badania marketingowe w XXX 21
2.1 Charakterystyka firmy XXX 21
2.2. Charakterystyka sektora telekomunikacyjnego w Polsce 24
2.3. Istota badań jakościowych 29
2.4. Klasyfikacja i zastosowanie badań jakościowych w marketingu w XXX. 32
2.5. Technologia badań jakościowych w XXX. 34

3. Ilościowe badania marketingowe w XXX 38
3.1. Porównanie badań jakościowych i ilościowych 38
3.2. Technologia badań ilościowych w XXX 40
3.3. Raport z wywiadów grupowych 47

4. Organizacja badań marketingowych 54
4.1. Organizacja badań w XXX 54
4.2 Rozwój badań marketingowych w Polsce 59

Zakończenie 63
Spis rysunków i tabel 65
Bibliografia 67