Promocja jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumenta na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

PROMOCJA – JAKO MARKETINGOWY INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA NA KONSUMENTA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „XYZ” S.A.

Liczba stron: 96

SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
SYSTEM PROMOCJI W UJĘCIU MARKETINGOWYM
1. Promocja jako element marketing – mix
2. Istota promocji jako procesu komunikowania się przedsiębiorstwa z konsumentem
2.1. Cele, funkcje i znaczenie systemu promocji
2.2. Charakterystyka komponentów systemu promocyjnego
2.2.1. Reklama i jej nośniki
2.2.2. Promocja sprzedaży
2.2.3. Sprzedaż osobista
2.2.4. Publicity i public relations
3. Segmentacja rynku jako podstawa wyboru strategii promocji
3.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku
3.2. Kryteria segmentacji rynku
3.3. Wybór rynku docelowego
4. Aktywizacja sprzedaży a postępowanie konsumentów
4.1. Uwarunkowania procesu zakupu towarów
4.2. Elementy postępowania konsumentów na rynku

ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „XYZ”S.A. I JEGO DZIAłALNOŚCI JAKO PRZEDSTAWICIELA KONCERNU NOKIA CONSUMER ELECTRONICS
1. Powstanie i rozwój firmy w ramach koncernu NOKIA.
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i umiejscowienie w niej komórki marketingu.
3. Charakterystyka działalności firmy.
4. Pozycja firmy „XYZ”S.A. na rynku elektronicznym w Polsce.

ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA FIRMY „XYZ”S.A.
1. Cechy telewizorów NOKIA jako atuty reklamowe firmy.
2. Charakterystyka segmentu nabywców.
3. Opis działalności promocyjnej przedsiębiorstwa.
4. Propozycje dodatkowych środków promocyjnych jako rezultat przeprowadzonych badań.
4.1. Charakterystyka badania ankietowego i opis respondentów.
4.2. Prezentacja i analiza wyników badania ankietowego.
4.2.1. Preferencje jako czynnik decydujący przy zakupie telewizora.
4.2.2. Znajomość firmy na rynku i jej ocena w oczach respondentów.
4.2.3. Ocena znajomości produktu firmy i jego miejsce na tle konkurencji.
4.3. Wnioski oraz propozycje działań promocyjnych dla firmy w oparciu o wyniki badań.
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABLIC
ANEKS

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print