Współpraca z rodzicami uczniów z zespołem ADHD na przykładzie klas integracyjnych

Liczba stron: 53

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Opolski

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
1. ROZDZIAŁ I. KLASY INTEGRACYJNE W EDUKACJI SZKOLNEJ DZIECKA
1.1. Klasy integracyjne w świetle obowiązujących dokumentów
1.2. Specyfika trudności przystosowawczych uczniów klas integracyjnych
2. ROZDZIAŁ II. ZESPÓŁ ADHD – WYCHOWAWCZO-DORADCZA POMOC DZIECKU I JEGO RODZICOM
2.1. Istota i przyczyny ADHD
2.2. Problemy z rozpoznawaniem zaburzenia
2.3. Pomoc uczniowi z problemem ADHD
2.4. Współpraca szkoły z rodzicami dziecka nadpobudliwego
3. ROZDZIAŁ III. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Problem badawczy
3.2. Metody badawcze
4. ROZDZIAŁ IV. UZYSKANE WYNIKI BADAŃ
4.1. Wyniki badań pedagogów
4.2. Wyniki badań rodziców
4.3. Wyniki obserwacji
5. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI
Bibliografia.
Załączniki.

Współpraca z rodzicami uczniów z zespołem ADHD na przykładzie klas integracyjnych

Wprowadzenie

Problem ADHD, na Zachodzie rozpoznany i kompleksowo opisany już w latach 80-tych ubiegłego stulecia, w Polsce wciąż funkcjonuje poza ramami powszechnej świadomości społecznej. W wielu przypadkach dzieci nadpobudliwe traktowane są w sposób sprzeczny z normami, jakie narzuciły odkrycia nowoczesnej medycyny. Brakuje konkretnych rozwiązań instytucjonalnych, które zapewniłyby dla dzieci i młodzieży dotkniętym ADHD możliwość zrównoważonego rozwoju, na równi z dziećmi wolnymi od tych zaburzeń. Tymczasem zjawisko nadpobudliwości psychoruchowej, jego występowanie i konsekwencje urastają dziś do rangi jednego z najpoważniejszych problemów społeczno-wychowawczych.

Osoba cierpiąca na ADHD wywiera znaczny wpływ na rodzinę w której funkcjonuje, oraz szkołę, tj. na uczęszczające do niej dzieci wolne od tej przypadłości. Można zatem powiedzieć, że zjawisko nadpobudliwości psychoruchowej dziecka wymiernie wpływa na rozwój systemów społecznych w których ono funkcjonuje, co zostanie szerzej omówione w drugim rozdziale pracy.
Szczególnie ważne, w tym kontekście, wydaje się zagadnienie współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami w zakresie opieki nad dziećmi z ADHD, jej charakteru i przyjętych metod.

W pierwszym rozdziale pracy koncentruję się na zagadnieniu klas integracyjnych w szkołach powszechnych. Omawiam kwestie związane z powoływaniem klas integracyjnych w oparciu o obowiązujące dokumenty. W dalszej części wyjaśniam cel ich istnienia, specyfikę grupowej pracy w ich obrębie, wskazuję na odmienny sposób nauki w stosunku do klas, w których uczą się pozostali uczniowie szkół podstawowych.

Wskazane też zostały problemy, z jakimi styka się powołany do opieki nad klasą integracyjną pedagog. Dalej omawiam kluczową, dla sprawnego funkcjonowania klasy integracyjnej, kwestię stałej, opartej na zasadzie partnerstwa i równouprawnienia, współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów klas integracyjnych, w tym uczniów z ADHD.

Drugi rozdział poświęcony jest genezie ADHD jako rozpoznanej i opisanej, wrodzonej wady neurologicznej człowieka. W rozważaniach nad jej istotą opisane zostały najważniejsze przyczyny i objawy ADHD, a także skutki nie poddanego kuracji dziecka, jak i otoczenia, tak w skali mikro- (np. grupa pierwotna – rodzina), jak i makrostrukturalnej (społeczeństwo).

W dalszej kolejności omawiam problemy związane z prawidłowym diagnozowaniem ADHD. Koncentruje też swoją uwagę na problematyce pomocy uczniowi dotkniętemu ADHD. Wskazuję na przykłady skutecznych technik pracy umysłowej z nadpobudliwym dzieckiem, a także sposoby budowania u takiego ucznia zaufania, niezbędnego dla jego dalszej edukacji.

W trzecim rozdziale przedstawiam cel, przedmiot i problemy badawcze, jakie obejmuje niniejsza praca, metodę i zastosowane techniki badawcze użyte dla przeprowadzenia badań własnych i sformułowania wynikających z nich wniosków. Zdecydowałem się przeprowadzić pogłębione wywiady z pedagogami, zatrudnionymi do pracy w klasach integracyjnych, koncentrując się na zagadnieniu występowania ADHD i współpracy z rodzicami uczniów dotkniętych tym problemem, preferowanej przez nauczycieli.

Przeprowadziłem również rozmowy z rodzicami dzieci z zespołem nadpobudliwości, w których poruszono takie kwestie, jak: opieka nad dzieckiem w domu i w szkole, formy współpracy z nauczycielami, ocena przez rodziców ich przydatności w opiece i wychowaniu dziecka.

Rozdział czwarty zawiera wyniki przeprowadzonych badań terenowych oraz wnioski wynikające z poruszonych w treści pracy problemów.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print