Współczesna młodzież licealna wobec postępu technicznego i jego wpływ na zdrowie

Liczba stron: 68

Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP w Warszawie filia Wałbrzych

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Rozwój techniki w życiu codziennym
1. Technologie XX wieku 5
2. Rola mediów we współczesności 6
3. Rozwój Internetu 24

II. Symbole młodzieży początku XXI w. 30
1. Młodzież a subkultury 30
2. Formy spędzania czasu młodzieży licealnej 34
3. Wartości i autorytet młodych 38

III. Metodologia przeprowadzonych badań 50
1. Przedmiot i cele badań 50
2.Cele poznawcze: 51
3.Cele praktyczne: 52
4. Organizacja i przebieg badań 54
5. Charakterystyka badanej grupy 55

IV. Poglądy uczniów dotyczące rozwoju techniki i jej wpływu na zdrowie 55
1. Korzystanie ze zdobyczy techniki przez współczesną młodzież licealną 55
2. Szkodliwość wytworów techniki dla zdrowia 58

ANEKS 66

Wstęp

Obserwatorzy życia społecznego próbują nazwać nowe zjawiska i tendencje w sposób całościowy i hasłowy. Niektóre z tych nazw okazują się trafne, inne pozostają w literaturze lub ulegają zapomnieniu. A. Siciński (A. Siciński 1999) jest ostrożny co do uznania nazwy Społeczeństwo Informacyjne za trwałą i najlepiej oddającą cechy naszej epoki. Istotnie można przytoczyć długą listę określeń używanych dla scharakteryzowania współczesnego społeczeństwa globalnego:

  • rewolucja naukowo-techniczna (lub druga czy trzecia rewolucja przemysłowa),
  • społeczeństwo technologiczne Z. Brzezińskiego,
  • społeczeństwo oparte na wiedzy,
  • społeczeństwo ryzyka (U. Beck), sieciowe (M. Castells),
  • społeczeństwo postindustrialne (D. Bell), postkapitalistyczne (P.Drucker),
  • postmodernistyczne (Baudrillard, Z. Bauman), postrynkowe (J.Rifkin).

Kiedy D. Bell (Bell, 1973) pisał o społeczeństwie post-industrialnym w początku lat 70-ych, zwrócił uwagę na nowy typ usług związanych z informacją; w 1980 r.. Y. Masuda publikuje w Japonii książkę o Information Society, w 1979 r. we Francji. S. Nora i A. Minc piszą o informatyzacji społeczeństwa.

Sądzę, że spośród wyliczonych określeń nazwa Społeczeństwo informacyjne jest mimo wszystko najbardziej trafna. W tej nazwie zawarte są pewne charakterystyczne cechy przemian społecznych i gospodarczych a zwłaszcza zmiana pracy nad produktami przerabianymi z surowców naturalnych na procesy tworzenia i przechowywania informacji. Jest to możliwe dzięki technice informatycznej i telekomunikacji. Nowe treści czynności ludzi są nierozerwalnie związane z narzędziami.

Na podkreślenie zasługuje przyjęcie przez obserwatorów perspektywy zmiany społecznej, rozwoju o uniwersalnym charakterze, traktowanego raczej deterministycznie z wyróżnieniem etapów i zróżnicowanych tendencji Frank Webster (Webster 1995) omawiając teorie społeczeństwa informacyjnego rozróżnia podejścia rewolucyjne i ewolucyjne. Pierwsze, często zaznaczone w nazwie koncentrują się na podkreślaniu nowych zjawisk, drugie – dostrzegają wielowymiarowość tendencji w przeszłości i w przyszłości. Reprezentuję stanowisko raczej ewolucyjne uwzględniając zarówno nowe jak też trwałe mechanizmy życie społecznego. Powszechne staje się posługiwanie techniką informatyczną, staje się to wręcz symbolem współczesności, możliwe są jednak różne scenariusze rozwojowe, zależne od uwarunkowań lokalnych zwiększających szanse bądź zagrożenia i dylematy. Nazwa już się przyjęła. Jej walorem jest m.in. wieloaspektowość uwzględniająca techniczne, ekonomiczne, kulturowe i społeczne cechy i wynikający stąd interdyscyplinarny charakter refleksji. Być może ta nazwa nie przetrwa jako nazwa epoki (jak Średniowiecze czy Czasy Nowożytne) z pewnością jednak zjawiska i problemy które określa zasługują na teoretyczną refleksję i empiryczne badania.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print