Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”

Liczba stron: 67

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…3

Rozdział I.
Charakterystyka niepełnosprawności.
1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności…5
1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności…9
1.3. Skala niepełnosprawności…15
1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka…16

Rozdział II.
Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych.
2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych…21
2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności …25
2.3. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych…31
2.4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych…36

Rozdział III.
Instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.
3.1. Organy rządowe i samorządowe…41
3.2. Organizacje pozarządowe…45
3.3. Organizacje pracodawców…54
3.4. Fundacja 'Poza Horyzonty’…58

Zakończenie…61
Bibliografia…64

Wstęp

Niepełnosprawność, zarówno fizyczna, jak i intelektualna, stanowi poważne wyzwanie dla osoby z nią żyjącej oraz jej najbliższego otoczenia. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, może ona ograniczać lub uniemożliwiać samodzielne funkcjonowanie, dostęp do edukacji, zatrudnienie, a także pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Wszystko to sprawia, że niepełnosprawność jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia różnych dziedzin nauki i praktyki, takich jak medycyna, pedagogika, psychologia, praca socjalna, a także polityka społeczna i prawo.

Na przestrzeni ostatnich dekad w Polsce zaszły istotne zmiany na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa, które wpłynęły na sytuację osób niepełnosprawnych. Z jednej strony, doszło do poprawy ich sytuacji prawnej i zwiększenia dostępności wielu obszarów życia. Z drugiej strony, nadal obecne są różnego rodzaju bariery i stereotypy, które utrudniają pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Wobec powyższego, tematem niniejszej pracy jest analiza systemu społecznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem roli organów państwa oraz organizacji pozarządowych. Celem pracy jest nie tylko zbadanie struktur prawnych i instytucjonalnych, ale także zrozumienie, jak działają na co dzień i jakie są ich efekty w praktyce.

Szczególną uwagę w pracy poświęcono Fundacji „Poza Horyzonty”, założonej przez Jaśka Melę, polskiego alpinistę i podróżnika, który mimo swojej niepełnosprawności zdobył szczyty najwyższych gór na świecie. Fundacja „Poza Horyzonty” jest przykładem organizacji pozarządowej, która podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz promuje postawę aktywności i przełamywania własnych ograniczeń.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono kwestie związane z niepełnosprawnością, w tym jej pojęcie, klasyfikację i skale. W drugim rozdziale skupiono się na analizie sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych, stereotypów społecznych z nimi związanych, problemów integracji społecznej oraz form wsparcia dla nich dostępnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono instytucje, które na różnych poziomach angażują się w pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, z uwypukleniem roli organów rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, z naciskiem na Fundację „Poza Horyzonty”.

Niezwykle ważne jest, aby społeczeństwo, w tym instytucje publiczne i prywatne, tworzyło warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia. W tym kontekście, analiza funkcjonowania systemu społecznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych pozwoli na zrozumienie, jakie są aktualne wyzwania i możliwości w tej dziedzinie.

Zakłada się, że przegląd literatury i analiza praktyk organizacji takich jak Fundacja „Poza Horyzonty” dostarczą cennych wskazówek na temat skutecznych metod wsparcia dla osób niepełnosprawnych. W szczególności, celem jest zidentyfikowanie tych aspektów działalności Fundacji, które przyczyniają się do jej sukcesu i mogą służyć jako inspiracja dla innych podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.

Ostatecznie, niniejsza praca ma na celu przyczynić się do dyskusji na temat wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych oraz do identyfikacji obszarów, które wymagają dalszej pracy i inwestycji. Wierzymy, że każda osoba, niezależnie od swojej niepełnosprawności, zasługuje na pełne i aktywne uczestnictwo w społeczeństwie. Przez zrozumienie, w jaki sposób różne instytucje wspierają osoby niepełnosprawne, możemy przyczynić się do budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print