Biologia – gotowe prace z biologii

Zanim zaprezentujemy nasze gotowe prace z biologii – mały wstęp.

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie, inżynierskie albo magisterskie, które trwają 6 lub 7 semestrów (studia I stopnia – licencjackie, inżynierskie) albo trzy lub cztery semestry (studia II stopnia – magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera albo magistra.

Studia licencjackie i inżynierskie na biologii mają na celu dostarczenie wiedzy stanowiącej podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska. Studia te pomagają rozwinąć kognitywne umiejętności studenta, takie jak: rozumienie, interpretowanie, analizowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne.

Wśród przedmiotów wykładanych na studiach licencjackich i inżynierskich można znaleźć m.in.: budowa i fizjologia roślin, biologia komórki, świat fauny i flory, monitoring przyrodniczy, podstawy neurobiologii, historia życia na ziemi, genetyka cech wielogenowych u człowieka, czy genotoksykologia.

Wśród specjalności na studiach magisterskich można wymienić biologia komórki i organizmu, biologia molekularna, biologia ewolucyjna, biologia człowieka, biologia populacji, i ekologię krajobrazu. Przedmioty jaką są wtedy wykładane to: modelowanie procesów biologicznych, diagnostyka mikrobiologiczna, mikroorganizmy w ochronie roślin, surowce roślinne w kosmetyce i farmacji, wybrane zagadnienia z fizjologii krwi, migracje zwierząt, ekologia behawioralna i wielkie epidemie.

Po ukończeniu studiów absolwent biologii  jest przygotowany do poruszania się na współczesnym rynku pracy.

Jaka praca czeka na absolwentów po ukończeniu biologii? Absolwenci biologii mogą, oczywiście, pracować w laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, jednostkach zajmujących się ochroną środowiska, administracji państwowej i samorządowej, w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych i oczywiście mogą kontynuować naukę i pracę badawczą na uniwersytecie.

Poniżej gotowe prace z biologii, które znaleźć można na naszych stronach: