Zarys monograficzny miejscowości Gawłów na tle gminy Sochaczew

ZARYS MONOGRAFICZNY MIEJSCOWOŚCI GAWŁÓW NA TLE GMINY SOCHACZEW

Spis treści:

Rozdział
1. Położenie gminy Sochaczew w województwie mazowieckim oraz lokalizacja miejscowości Gawłów.
2. Rys historyczny gminy.
3. Warunki przyrodnicze gminy Sochaczew.
a. Budowa geologiczna i rzeźba.
b. Klimat.
c. Wody.
d. Gleby.
e. Flora.
f. Fauna.
g. Pomniki przyrody.

4. Infrastruktura techniczna gminy Sochaczew.
a. Drogi.
b. Zaopatrzenie w wodę.
c. Gospodarka ściekowa.
d. Elektroenergetyka.
e. Telekomunikacja.
f. Rurociągi paliwowe.
g. Zaopatrzenie w gaz.
h. Gospodarka cieplna.
i. Gospodarka odpadami.

5. Poznajemy najbliższe otoczenie naszej szkoły
a. Las
b. Pole
c. Łąka
d. Rzeka
e. Majowe wycieczki

Bibliografia

Zarys monograficzny miejscowości Gawłów na tle gminy Sochaczew.

Uzasadnienie wyboru tematu:

Zgodnie z programem nauczania bloku „Przyroda” dla szkoły podstawowej jednym z działów realizowanych w klasie IV jest poznawanie najbliższego otoczenia szkoły. Do szczegółowych celów edukacyjnych należy opisywanie charakterystycznych cech i elementów krajobrazu a także rozpoznawanie pospolitych drzew, roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy. Uczniowie powinni nabyć umiejętność posługiwania się mapą, określania na niej kierunków, odległości oraz pokolenia charakterystycznych obiektów, a także umiejętność naszkicowania schematycznego planu znanego terenu. Do działu ‘Poznajemy nasze otoczenie’ należy również zapoznanie się z obszarem leśnym, łąką, polem oraz z doliną rzeki.

Szkoła podstawowa w Gawłowie położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, który otacza ją z trzech stron, od wschodu, północy oraz południa. Po stronie zachodniej, naprzeciw szkoły, rozciągają się pola oraz łąki. Takie usytuowanie umożliwia łatwe i czyste prowadzenie obserwacji otaczającego krajobrazu. W odległości 4 kilometrów od szkoły przepływa rzeka Bzura, co umożliwia zrealizowanie tematu poświęconego poznawaniu tajemnic rzeki, w terenie podczas wycieczki przedmiotowej.

Pisząc prace starałam się wykorzystać naturalne walory miejscowości, w której położona jest szkoda, w której pracuję. Zdjęcia przedstawione w pracy wykonane zostały samodzielnie i przedstawiają przyrodę otaczającą szkołę.

Praca zawiera też rozdział poświęcony historii gminy w powiazaniu z historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, które miały miejsce w gminie Sochaczew.
Rozdział poświęcony przyrodniczym gminy Sochaczew zawiera informacje o budowie geologicznej i rzeźbie terenu, klimacie, wodach, glebach, a także o miejscowej florze i faunie. W ostatnim punkcie tego rozdziału wymienione zostały pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy, które mona obejrzeć w trakcie wycieczki krajoznawczej.

Rozdział trzeci zawiera informacje o infrastrukturze technicznej gminy, drogach, zaopatrzeniu gminy w wódę, o gospodarce ściekowej, elektroenergetyce, telekomunikacji, jak również o rurociągach paliwowych przebiegających przez teren gminy, zaopatrzeniu w gaz, gospodarce cieplnej i gospodarce odpadami.

W ostatnim rozdziale opisane są wycieczki przedmiotowe, które mona zorganizować w najbliższej okolicy szkoły w celu zapoznania uczniów z takimi środowiskami naturalnymi jak: las, pole, łąka i rzeka. Dołączone są szczękowe scenariusze lekcji w terenie wraz z kartami pracy ucznia.

Liczba stron 74
Nazwa Szkoły Wyższej Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2007
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print